8 Stemmingen moties Onderdeel Wonen en ruimte van de begroting BZK 2019

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het begrotingsonderdeel Wonen en ruimte van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken,

te weten:

 • -de motie-Kops over het toepassen van woningwaardering op nieuwe middenhuurwoningen (35000-VII, nr. 39);

 • -de motie-Kops over huren in de corporatiesector met 15% verlagen (35000-VII, nr. 40);

 • -de motie-Kops/Fritsma over vrijkomende sociale huurwoningen uitsluitend toewijzen aan Nederlanders (35000-VII, nr. 41);

 • -de motie-Koerhuis over het bevriezen van de toewijzingsgrens (35000-VII, nr. 43);

 • -de motie-Koerhuis over sociale huren niet laten stijgen als gevolg van indexering van de liberalisatiegrens (35000-VII, nr. 44);

 • -de motie-Smeulders over verhoging van de liberalisatiegrens in overspannen woningmarktregio's (35000-VII, nr. 46);

 • -de motie-Smeulders over geen vertraging door gesprekken over herverdeling van middelen (35000-VII, nr. 48);

 • -de motie-Smeulders over korting op de verhuurderheffing bij verduurzaming (35000-VII, nr. 49);

 • -de motie-Smeulders over ondersteunen van medeoverheden bij het opstellen van ruimtelijk beleid (35000-VII, nr. 50);

 • -de motie-Ronnes/Beckerman over de positie van starters op de koopmarkt (35000-VII, nr. 51);

 • -de motie-Ronnes c.s. over oppakken van maatschappelijke opgaven door de corporaties (35000-VII, nr. 52);

 • -de motie-Beckerman/Koerhuis over een aanpak voor schimmel- en vochtproblemen (35000-VII, nr. 53);

 • -de motie-Beckerman over een Nationaal Woningbouwplan (35000-VII, nr. 54);

 • -de motie-Beckerman over een meerjarig buurten- en wijkenbeleid (35000-VII, nr. 55);

 • -de motie-Beckerman/Krol over geen sanering van vakantieparken zonder betaalbaar alternatief (35000-VII, nr. 56);

 • -de motie-Van Eijs/Ronnes over neveneffecten van de noodknop op speculerende beleggers (35000-VII, nr. 57);

 • -de motie-Van Eijs/Koerhuis over verdere verlaging van de NHG-premie (35000-VII, nr. 58);

 • -de motie-Van Eijs over belemmeringen wegnemen voor het verduurzamen van appartementen (35000-VII, nr. 59);

 • -de motie-Nijboer over uitvoering van de motie-Asscher/Buma/Segers (35000-VII, nr. 60);

 • -de motie-Dik-Faber/Koerhuis over verduurzamen van gespikkeld bezit (35000-VII, nr. 61);

 • -de motie-Dik-Faber/Ronnes over de opleiding en inzet van wooncoaches (35000-VII, nr. 62);

 • -de motie-Dik-Faber over de huisvesting van Oost-Europese arbeidsmigranten (35000-VII, nr. 63) (overgenomen);

 • -de motie-Akerboom over bevorderen van stadsnatuur bij de verduurzaming van de woningbouw (35000-VII, nr. 64);

 • -de motie-Akerboom over natuurinclusief bouwen (35000-VII, nr. 65);

 • -de motie-Akerboom over regelingen gebruiken voor lagetemperatuursystemen en isolatie (35000-VII, nr. 66);

 • -de motie-Akerboom over het erfpachtmodel voor gebouwgebonden financiering (35000-VII, nr. 67);

 • -de motie-Krol/Beckerman over een recreatiepark verbouwen tot seniorenpark (35000-VII, nr. 68);

 • -de motie-Krol over vluchtroutes voor minder-zelfredzamen (35000-VII, nr. 70).

(Zie wetgevingsoverleg van 12 november 2018.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Nijboer stel ik voor zijn motie (35000-VII, nr. 60) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Beckerman/Koerhuis (35000-VII, nr. 53) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Beckerman, Koerhuis, Smeulders, Nijboer, Azarkan en Krol.

Zij krijgt nr. 75, was nr. 53 (35000-VII).

De voorzitter:

De motie-Beckerman (35000-VII, nr. 54) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de woningnood groot is;

verzoekt de regering om een nationaal woningbouwplan op te stellen om snel meer betaalbare woningen te bouwen;

verzoekt de regering daarbij een nationaal bouwfonds in te richten zodat woningcorporaties meer kunnen investeren in bouwen door de verhuurderheffing te verlagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 76, was nr. 54 (35000-VII).

De voorzitter:

De motie-Beckerman/Krol (35000-VII, nr. 56) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat sanering van vakantieparken mogelijk duizenden mensen dakloos kan maken;

verzoekt de regering te borgen dat er geen vakantieparken worden gesaneerd of ontruimd zonder dat er een betaalbaar alternatief is voor de bewoners, wat niet ten koste gaat van reguliere woningzoekers op wachtlijsten voor sociale huurwoningen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 77, was nr. 56 (35000-VII).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

Mevrouw Akerboom verzoekt haar aangehouden motie op stuk nr. 67 in stemming te brengen.

De fractie van de PVV wordt aantekening verleend tegen de overgenomen motie op stuk nr. 63 te zijn.

Meneer Azarkan, ik zie u staan voor het afleggen van een stemverklaring, maar die motie is aangehouden.

In stemming komt de motie-Kops (35000-VII, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kops (35000-VII, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kops/Fritsma (35000-VII, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koerhuis (35000-VII, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koerhuis (35000-VII, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Smeulders (35000-VII, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Smeulders (35000-VII, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Smeulders (35000-VII, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Smeulders (35000-VII, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ronnes/Beckerman (35000-VII, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ronnes c.s. (35000-VII, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Beckerman c.s. (35000-VII, nr. 75, was nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Beckerman.

Mevrouw Beckerman (SP):

Ik dank de collega's voor hun steun voor de motie op stuk nr. 53. Die motie was zwaar ontraden. Nu zij is aangenomen, wil ik graag een brief van de minister over hoe zij deze motie wil uitvoeren.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de gewijzigde motie-Beckerman (35000-VII, nr. 76, was nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beckerman (35000-VII, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Beckerman/Krol (35000-VII, nr. 77, was nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Eijs/Ronnes (35000-VII, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Eijs/Koerhuis (35000-VII, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Eijs (35000-VII, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber/Koerhuis (35000-VII, nr. 61).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber/Ronnes (35000-VII, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Akerboom (35000-VII, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Akerboom (35000-VII, nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Akerboom (35000-VII, nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Akerboom (35000-VII, nr. 67).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Krol/Beckerman (35000-VII, nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Krol (35000-VII, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven