22 Stemming motie Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over de Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking "Investeren in Perspectief",

te weten:

  • -de motie-Alkaya over de selectie en benoeming van leden van de International Strategic Board (34952, nr. 22).

(Zie notaoverleg van 28 juni 2018.)

De voorzitter:

De motie-Alkaya (34952, nr. 22) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Internationaal Strategisch Overleg invloed krijgt op onder andere handelsmissies en economische diplomatie, en dat de leden hiervan achter gesloten deuren zijn benoemd door een ongekozen voorzitter;

constaterende dat maatschappelijke organisaties thans niet vertegenwoordigd zijn in het Internationaal Strategisch Overleg;

van mening dat gevestigde belangen, waaronder die van grote bedrijven, niet oververtegenwoordigd moeten zijn in dit invloedrijke adviesorgaan;

verzoekt de regering alleen deel te nemen aan het Internationaal Strategisch Overleg als voor de benoeming van de leden een open en transparant proces in het leven wordt geroepen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 34, was nr. 22 (34952).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Alkaya (34952, nr. 34, was nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Daarmee zijn we aan het eind gekomen van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven