7 Stemmingen moties Onderdeel Jeugd van de begrotingen VWS en JenV 2019

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het begrotingsonderdeel Jeugd van de begrotingen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid,

te weten:

 • -de motie-Westerveld c.s. over het onderzoek naar gemeentelijke tekorten vóór de Voorjaarsnota afronden (35000-XVI, nr. 79);

 • -de motie-Westerveld/Kuiken over een financiële doorrekening van de actieplannen (35000-XVI, nr. 80);

 • -de motie-Westerveld over passend onderwijsaanbod in jeugdzorginstellingen (35000-XVI, nr. 81);

 • -de motie-Westerveld over financiële belemmeringen voor het pleegouderschap (35000-XVI, nr. 82);

 • -de motie-Westerveld over een onderzoek naar werkdruk in relatie tot behandelmethode (35000-XVI, nr. 83);

 • -de motie-Peters c.s. over verminderen van de verantwoordingslasten voor kleine jeugdhulpaanbieders (35000-XVI, nr. 84);

 • -de motie-Peters c.s. over voorkómen van uithuisplaatsing wegens schulden en armoede (35000-XVI, nr. 85);

 • -de motie-Peters c.s. over de gewenste reikwijdte van door de overheid geleverde jeugdhulp (35000-XVI, nr. 86);

 • -de motie-Hijink/Westerveld over afdwingen dat jeugdbescherming niet onder de kostprijs wordt betaald (35000-XVI, nr. 87);

 • -de motie-Raemakers/Kuiken over de aanpak van eenzaamheid onder jongeren (35000-XVI, nr. 88);

 • -de motie-Kuiken over budget voor initiatieven voor geïntensiveerde zorg (35000-XVI, nr. 89);

 • -de motie-Voordewind c.s. over onderzoek naar het verhogen van de leeftijdsgrens voor gezinshuizen (35000-XVI, nr. 90).

(Zie wetgevingsoverleg van 12 november 2018.)

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (35000-XVI, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld/Kuiken (35000-XVI, nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld (35000-XVI, nr. 81).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Westerveld (35000-XVI, nr. 82).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Westerveld (35000-XVI, nr. 83).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Peters c.s. (35000-XVI, nr. 84).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Peters c.s. (35000-XVI, nr. 85).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Peters c.s. (35000-XVI, nr. 86).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hijink/Westerveld (35000-XVI, nr. 87).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Raemakers/Kuiken (35000-XVI, nr. 88).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kuiken (35000-XVI, nr. 89).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (35000-XVI, nr. 90).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven