31 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet) - 35083

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 14 november 2018

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit) - 35084

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 16 november 2018

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering:

Staandehouding en inbewaringstelling gezinnen met minderjarige kinderen - 19637-2441

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 14 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op het advies "Pieken en dalen" van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken - 19637-2442

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 14 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken van het Programma Flexibilisering Asielketen en capaciteit voor de opvang van asielzoekers - 19637-2443

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 16 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 26 november 2018 - 21501-04-218

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 16 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda eurogroep 19 november 2018 - 21501-07-1554

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 14 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de reactie transparantie-initiatief eurogroep - 21501-20-1381

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 14 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitkomsten maatschappelijke consultaties over de toekomst van de Europese Unie - 21501-20-1382

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 16 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen op 29 en 30 november 2018 - 21501-30-445

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 16 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Transportraad 3 december 2018 in Brussel - 21501-33-724

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda voor de Telecomraad van 4 december 2018 - 21501-33-725

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 19 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nederlandse inzet inzake de Conventie voor Conventionele Wapens - 22054-303

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake strategisch actieplan batterijen van de Europese Commissie - 22112-2722

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 14 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel BNC-fiche inzake Mededeling "Een duurzame bio-economie voor Europa: versterking van de verbinding tussen economie, samenleving en milieu" COM (2018) 673 - 22112-2723

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 16 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 23987-282

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 16 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 23987-283

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 16 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 23987-284

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 17 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 23987-285

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 19 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Experiment gesloten coffeeshopketen - 24077-423

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang diverse maatregelen Brede Schuldenaanpak, waaronder implementatie vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding beslagregister - 24515-453

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 15 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op Beleids- en wetgevingsbrief Kansspelautoriteit 2018 - 24557-150

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 14 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het bericht "Nederland kijkt weg voor grensoverschrijdend besmettingsgevaar" - 25295-50

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 14 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport "Evaluatie Zvw-pgb 2017, doeltreffendheid en effecten van de wet in de praktijk" - 25657-301

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 16 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de vergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) en de G20 op 11 t/m 13 oktober 2018 in Bali - 26234-220

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 14 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inzet bij de veertiende Conferentie van Partijen van het Biodiversiteitsverdrag - 26407-112

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 16 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang IMVO-beleid - 26485-293

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 13 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Data laten werken voor gezondheid - 27529-164

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 15 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Terugblik Operatie Basisregistratie Personen (BRP) - 27859-129

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 15 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Briefadvies Verkenning Leraren - 27923-338

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 13 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de mondelinge vraag van het lid Middendorp, gesteld tijdens het mondeling vragenuur van 9 oktober 2018, over de second opinion van TNO over de breedplaatvloeren in het pand Turfmarkt 147 - 28325-179

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 14 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afhandeling van inbeslaggenomen vuurwerk - 28684-541

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift brief inzake versterking bestuurskracht Parkstad Limburg - 28750-73

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Digitalisering rechtspraak civiel en bestuur - 29279-467

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bekostigingssystematiek rechtspraak - 29279-468

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitwerking scenario griffierechten - 29279-469

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op capaciteitsplan ggz en FZO - 29282-341

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 16 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

KPI's Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) - 29398-630

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

APK-plicht voor snelle tractoren - 29398-631

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie inzake voordracht wijziging Reglement rijbewijzen/Arbeidstijdenbesluit in verband met experiment vrijstelling rijden met volledig elektrische bedrijfsauto's met rijbewijs C - 29398-632

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) (vierde kwartaal 2018) - 29544-848

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 16 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs in verband met het verruimen van de mogelijkheid tot deelname aan het experiment flexstuderen - 31288-667

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 16 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport "DNA van veroordeelden, over de uitvoering van de wet DNA-onderzoek bij veroordeelden door het Openbaar Ministerie" - 31415-21

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bestuursakkoord Bonaire 2018 - 2022 - 31568-207

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de luchtvaartmarkt tussen Amsterdam en Dubai - 31936-524

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Update resistente bacterie Zaans Medisch Centrum - 32620-215

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 16 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afronding Stabilisatieprogramma's Syrië - 32623-244

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 19 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie arrest Gerechtshof Den Haag in de klimaatrechtszaak - 32813-248

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de Monitor cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018 - 32820-276

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 16 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van de reactie op het Concessiebeleidsplan 2017-2025 van de Regionale Publieke Omroep (RPO) - 32827-146

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 14 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Staat van de Woningmarkt 2018 - 32847-449

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de ministeriële bijeenkomst van het European Intervention Initiative (EI2) in Parijs op 7 november 2018 - 33279-27

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 13 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Defensie Cyber Strategie - 33321-9

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 12 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang meerjarenagenda slachtofferbeleid: bescherming en bejegening - 33552-51

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 17 oktober 2018, over het bericht dat door klimaatverandering de insectenpopulatie in tropische regenwouden sterk afneemt - 33576-139

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 15 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bilaterale samenwerking met ontwikkelingslanden in de focusregio's voor ontwikkelingssamenwerking en andere Notaonderwerpen - 34952-33

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 13 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over informatie inzake het wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale eenheid - 34959-9

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 15 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tweede Rapportage Rijkswegennet van 2018 - 35000-A-25

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Startbeslissing MIRT-Verkenning Rottepolderplein - 35000-A-26

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsrapportage Sint Eustatius - 35000-IV-29

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 14 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 25 september 2018, over het onderzoek naar de dood van vier IKON journalisten in El Salvador - 35000-V-43

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 05 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Selectie projecten Innovatieprogramma aardgasvrije en frisse basisscholen - 35000-VII-72

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland - 35000-VIII-90

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 15 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Mediabegroting 2019 - 35000-VIII-91

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 16 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere informatie ruimtebrief - 35000-VIII-92

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 14 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over informatie t.b.v. jaarplanning - 35000-XIII-72

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Meerjarenplan 2019-2022 en het Jaarplan 2019 van de Inspectie SZW - 35000-XV-10

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 15 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35000-XV-11

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 15 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Financiering IVF draagmoederschap - 35000-XVI-105

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 16 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel aanvraagtermijn Specifieke Uitkering voor gemeenten - 35000-XVI-106

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 16 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35000-XVII-9

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 16 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs - 35007-9

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 16 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Kiesbesluit en het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming in verband met vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland - 35012-8

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Appreciatie van de ingediende amendementen en moties bij het pakket Belastingplan 2019 en de Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking - 35026-56

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 15 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport "Werkbelasting en baantevredenheid bij de Politie: wijkagenten, teamchefs en HSM-medewerkers" - 29628-822

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies van de korpschef ten aanzien van het stroomstootwapen - 29628-823

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 14 november 2018, over het bericht "Politie lost moorden op jonge, mannelijke allochtonen minder vaak op" - 29628-824

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Halfjaarbericht politie - 29628-825

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Selectie Regio Deals - 29697-56

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 16 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitslagen leerlingen VMBO Maastricht - 30079-91

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 15 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tussenrapportage over de implementatie en naleving van het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW) - 30420-296

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 15 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 14 november 2018, over de ontwikkelingen rond het MC Slotervaart - 31016-144

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 14 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken IJsselmeerziekenhuizen - 31016-145

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 14 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op aanvullende vragen commissie over de gestuurde brieven en antwoorden inzake het faillissement van ziekenhuizen - 31016-146

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 15 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Defensie Industrie Strategie - 31125-92

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 14 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verloop openstelling najaarsronde SDE+ 2018 - 31239-292

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met een regeling voor aanvullende bekostiging wegens in het vooruitzicht gestelde of gerealiseerde kwaliteit van het hoger onderwijs (Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs) - 31288-666

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 15 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brief:

Afschrift brief aan provincie Groningen over probleem bij valorisatie vezelhennep(teelt) Oost Groningen - 2018Z20920

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 november 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

- Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet) (35083);

b. de vaste commissie voor vaste commissie voor Europese Zaken:

- Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit) (35084).

Naar boven