6 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Dan is er nu een korte regeling van werkzaamheden voor de stemmingen.

Ik stel voor zo dadelijk ook te stemmen over de aangehouden motie-Alkaya (34952, nr. 22)

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik de heer Kuzu het woord.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter, dank u wel. Bij de stemmingen onder agendapunt 9, over de moties bij de begroting Buitenlandse Zaken, willen wij de motie op stuk nr. 39 aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Kuzu stel ik voor zijn motie (35000-V, nr. 39) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De heer Koerhuis.

De heer Koerhuis (VVD):

Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag onder agendapunt 4, stemmingen over moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Wonen en ruimte van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de motie op stuk nr. 42 willen aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Koerhuis stel ik voor zijn motie (35000-VII, nr. 42) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven