10 Stemmingen moties Woonaangelegenheden

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Woonaangelegenheden,

te weten:

  • -de motie-Krol over het benodigde aantal extra studentenkamers (32847, nr. 443);

  • -de motie-Krol over het verduurzamen van huizen omvormen van kostenpost naar verdienmodel (32847, nr. 444).

(Zie vergadering van 14 november 2018.)

De voorzitter:

De motie-Krol (32847, nr. 443) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er kamernood is onder studenten;

overwegende dat er met landelijke en lokale partners inventarisaties lopen om het aantal benodigde kamers in kaart te brengen;

verzoekt de regering de Kamer voor de zomer van 2019 te informeren over het benodigde aantal extra studentenkamers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 450, was nr. 443 (32847).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Krol (32847, nr. 450, was nr. 443).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Krol (32847, nr. 444).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven