24 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Dan is nu aan de orde de regeling van werkzaamheden.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer

  • -het Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (34747).

Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 33625-274; 32735-210; 26485-291; 29689-936; 29509-67; 29689-904; 29689-898; 31839-626; 32793-326; 28625-260; 21501-32-1135; 28625-261; 28286-970; 28286-986; 2018Z19332; 34773-15; 35000-IV-14; 2018Z18088; 31016-110; 31016-112; 21501-32-1128; 34298-26; 35000-A-18; 35000-XII-7; 31209-218; 32813-245; 32645-89; 32849-151; 2018Z19329; 29614-105;2018Z20031; 35000-XIII-10; 2018Z19047; 2018Z19965.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

  • -het VSO Voornemen tot oprichting Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen (35008-2), met als eerste spreker het lid Beckerman namens de SP;

  • -het VAO Handel, met als eerste spreker het lid Van Raan namens de Partij voor de Dieren.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Mevrouw Ploumen.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter. Vorige week konden we op NOS.nl lezen dat er te weinig ziekenhuispersoneel is voor bevallingen. Dat betekent dat vroedvrouwen soms te lang onderweg moeten zijn met vrouwen die aan het bevallen zijn. Onacceptabel. Ik zou graag een debat met de minister willen.

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Voorzitter, heel veel vrouwen ondervinden er nu al de problemen van en het dreigt alleen maar erger te worden, dus alle steun voor dit voorstel.

De heer De Lange (VVD):

Geen steun, aangezien er volgende week een algemeen overleg is over zwangerschap en geboorte. Ik vind het wel een goed idee dat er een brief komt, want het is heel goed als op een rijtje gezet wordt waar de zorgen zitten.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter, morgen is er een AO Ziekenhuiszorg, waarbij het net zo goed besproken kan worden. Dat is volgens mij de snelste manier. Daarom geen steun voor het debat, maar het dus betrekken bij een AO.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter, steun voor het debat, maar ik kan me gezien de snelheid voorstellen dat we het volgende week betrekken bij het algemeen overleg over zwangerschap en geboorte. De SP-fractie heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld, die we graag beantwoord zouden zien voor dat algemeen overleg.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter, dat lijkt mij ook de meest logische route, dus het volgende week bespreken bij het algemeen overleg.

De heer Raemakers (D66):

Ik sluit me aan bij de vorige sprekers: het betrekken bij het AO van volgende week over geboortezorg.

De heer Geleijnse (50PLUS):

Het betrekken bij de AO's die al gepland staan. Geen steun.

Mevrouw Agema (PVV):

Ja, het betrekken bij het AO, maar alleen als er een brief komt van de minister over dit onderwerp, voorzitter.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Als de minister snel van die brief kan bevallen voor het AO, is dat een goede zaak.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter, dan betrekken we het bij het AO, maar dan hoop ik zeer op een spoedige brief van de minister. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Ploumen.

De heer Van Gerven.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Ik wil een vooraankondiging doen voor een VAO over ziekenhuiszorg. Het algemeen overleg is morgenmiddag gepland, maar het lijkt me zeer wenselijk dat er deze week nog een VAO komt inclusief stemmingen.

De voorzitter:

Daar zullen we in de planning rekening mee houden.

De heer Nijboer namens de PvdA.

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter. Belastinginspecteurs en mensen die werken bij de Belastingdienst moeten van onbesproken gedrag zijn, maar een heel aantal medewerkers is geschorst of zelfs ontslagen. Daarover wil ik graag een debat met de staatssecretaris van Financiën.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter, een belangrijk punt. Wij zouden graag een brief willen ontvangen met het feitenrelaas en steunen dit debat.

Mevrouw Lodders (VVD):

Voorzitter. Het is net zoals de heer Nijboer zegt: mensen moeten van onbesproken gedrag zijn. Zo niet, dan moet er gehandeld worden. Dat is volgens mij gebeurd. Dus geen steun voor een debat, maar ik kan wel een brief steunen waarin we een uitgebreide toelichting krijgen op het een en ander.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Voorzitter. Heel terecht dat mensen die frauderen zijn ontslagen. De brief kan ik ook steunen, maar er is over twee weken een AO over de Belastingdienst. Laten we het daar bespreken. Dat gaat veel sneller.

De heer Edgar Mulder (PVV):

Geen steun, voorzitter.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter, ook vanuit mijn partij zijn er vragen over wat hier precies gebeurd is. Wij krijgen graag opheldering middels een brief. Ik stel voor om het over twee weken bij het AO over de Belastingdienst te bespreken, dus geen steun voor dit verzoek.

De heer Van Weyenberg (D66):

Ik sluit mij bij aan bij de heer Azarkan.

De heer Slootweg (CDA):

Ik sluit mij aan bij de heer Azarkan.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Ik sluit mij aan bij de suggestie van de heer Van der Lee. Dus geen steun voor dit debat.

De heer Alkaya (SP):

Een belangrijk onderwerp, voorzitter, en goed dat er een brief komt, maar ik sluit mij aan bij onder anderen de heer Azarkan dat het het beste besproken kan worden in het AO Belastingdienst.

De heer Stoffer (SGP):

Ook wij sluiten ons aan bij de heer Azarkan.

De heer Nijboer (PvdA):

Dan doen we het bij het AO, voorzitter. Dat is sneller.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden het kabinet.

Mevrouw Van Brenk namens 50PLUS.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter. Volgende week behandelen we de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We zouden graag een brief willen ontvangen van de minister over het onderzoek dat gedaan is door de heer Vlasblom van het Sociaal en Cultureel Planbureau en de heer Schippers van de Universiteit Utrecht over werkloze ouderen, waarin glashelder wordt dat de werkhervattingskansen sterk negatief beïnvloed worden door leeftijd.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dank u wel.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Dank u wel.

De voorzitter:

De heer Azarkan namens DENK.

De heer Azarkan (DENK):

Dank, voorzitter. We zagen van het weekend in verschillende steden het geweld van pro-Zwarte Pietdemonstranten, dat uitmondde in racisme en wanstaltigheden. We hebben daar met de minister-president over gesproken en ik zag dat dat erg levendig was en dat we eigenlijk tijd tekortkwamen. Dus ik zou willen voorstellen om een debat te gaan organiseren met de minister-president over dit thema om ook aan de samenleving te laten zien hoe we daar op een goede manier mee omgaan en hoe we het voorbeeld kunnen geven richting de samenleving.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter, ik denk dat de minister-president heel erg duidelijk was. Ik heb geen behoefte aan nog een aanvullend debat.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Steun voor het verzoek.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter, dit is voldoende gewisseld. Geen steun voor dit verzoek.

De heer Van Raak (SP):

Het is net aan de orde geweest in het vragenuurtje. Dus dan hebben we het behandeld. Er is ook een aantal dingen uitgekomen, onder andere dat de minister-president zei dat het goed zou zijn dat er vervolgd wordt voor de fysieke agressie maar ook voor de verbale agressie. Dus laten we dat even afwachten. We kunnen wel weer hetzelfde debat gaan houden, maar laten we dit eerst even afwachten en dan kijken we weer verder.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Het onderwerp zal absoluut aan de orde komen vandaag bij de Justitiebegroting, maar ik denk dat het goed is om een debat te hebben over wat burgemeesters er nu mee aan moeten. Dus wat mij betreft is daar dan ook de minister van Binnenlandse Zaken bij. We zouden wel eerst een brief willen hebben over hoe nu om te gaan met de vrijheid van demonstratie en dan kunnen we er daarna een debat over hebben.

De heer Van Gent (VVD):

Geen steun.

De heer Paternotte (D66):

Voorzitter, wij kunnen ons aansluiten bij wat de heer Van Raak zei. Het lijkt ons ook heel goed als de uitkomsten van die vervolging inderdaad onderdeel van die brief uitmaken. Dus op dit moment daarom geen steun voor het debat.

De heer Azarkan (DENK):

Het gaat mij niet om de vervolging.

De voorzitter:

Nee. Mevrouw Ouwehand.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ik vind het dan wel weer typisch dat veel partijen hier vinden dat je er de drie weken voor sinterklaas niet over moet spreken maar op het moment dat dit debat zou worden ingepland, ergens voor de zomer, moet het blijkbaar ook niet. Dus ik vraag mij af wat dan wel een goed moment is om erover te spreken. Ik steun het verzoek.

De voorzitter:

Dank u wel. Meneer Azarkan.

De heer Azarkan (DENK):

Hoeveel zijn het er, voorzitter?

De voorzitter:

31.

De heer Azarkan (DENK):

31. Nou, ik zou zeggen: laat hem staan. Dank.

De voorzitter:

Dat doen we. We voegen dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Van der Lee namens GroenLinks.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. Er zijn ernstige berichten over de snelheid van de daling van de bodem in Nederland. Dat heeft tal van oorzaken: mijnbouw, de manier waarop we landbouw bedrijven, de droogte, klimaatverandering en infrastructuur. Ik zou graag een integrale reactie willen hebben van de ministers van EZK, LNV en IenW over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving hierover. Na ommekomst van die integrale reactie zou ik graag daarover een debat willen voeren.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Voorzitter, ik zou ook graag die schriftelijke reactie van de ministers willen zien. We hebben ernaar gekeken om dit punt te betrekken bij het WGO Water, dus we zouden die reactie eigenlijk ook wel snel willen zien. Anders kunnen we het betrekken bij het debat over schade in Groningen, want het effect in Groningen is natuurlijk de schade. We hebben daar een debat over staan. Geen steun voor een apart debat dus, maar graag zo snel mogelijk met elkaar bespreken en het betrekken bij een debat in de Kamer.

De heer Sienot (D66):

Steun voor een schriftelijke reactie van het kabinet; een zeer goed punt. Geen steun op dit moment voor een debat. Het kan bij het WGO Water betrokken worden en ook bij het debat over droogte, dat nog niet is ingepland, maar al wel een tijd geleden is aangevraagd.

De voorzitter:

Nee, het regent namelijk. Dat is flauw, sorry.

Mevrouw Teunissen (PvdD):

Steun voor het verzoek.

De heer Kops (PVV):

Geen steun.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter, mijn fractie steunt ook van harte het verzoek om een integrale reactie van het kabinet. Als het lukt om die op tijd te sturen, kan die maandag bij het WGO Water worden betrokken en anders bij een debat over de droogte.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter, dat er een reactie van het kabinet komt, is prima. Die kan betrokken worden bij het WGO Water of bij een AO Klimaat en energie, dat ook voor volgende week op de rol staat. Geen steun.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. Dit wordt een groot maatschappelijk probleem met veel schade. Steun voor het debat dus.

De heer Stoffer (SGP):

Voorzitter, graag eerst die informatie. Dan sluit ik me aan bij het voorstel van de heer Sienot: betrekken bij het debat over droogte.

Mevrouw Yeşilgöz-Zegerius (VVD):

Voorzitter, het is een belangrijk onderwerp. Mooi dat er een schriftelijke reactie komt. Die kunnen we betrekken bij een relevant debat.

De heer Geleijnse (50PLUS):

Dit onderwerp rechtvaardigt echt wel een apart debat. Daarom steun namens de 50PLUS-fractie.

Mevrouw Beckerman (SP):

Voorzitter. Droogte is niet de enige oorzaak. Het is veel breder. Ik vind dit zo'n belangrijk onderwerp dat een apart debat een heel goed idee is, dus van harte steun.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Voorzitter, ik zie uit naar de reactie. Ik hoop dat die reactie dan niet alleen ingaat op de oorzaken, maar ook op de schadeafhandeling. Op sommige punten is dat geregeld, op andere nog helemaal niet. Ik zet het even op de lijst van de dertigledendebatten, voor de zekerheid. Als het daarvoor voldoende besproken is op andere momenten, dan voer ik het af.

De voorzitter:

Prima. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dank u wel, meneer Van der Lee.

De heer Sjoerdsma.

De heer Sjoerdsma (D66):

Voorzitter. Ik doe graag een vooraankondiging voor een VSO Raad voor Concurrentievermogen, niet deze week te houden, maar volgende week, gelet op de tijd.

Ik dank u.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Sjoerdsma. We zullen hier in de planning rekening mee houden.

Daarmee zijn we aan het eind van de regeling van werkzaamheden gekomen.

De vergadering wordt van 15.56 uur tot 16.00 uur geschorst.

Voorzitter: Tellegen

Naar boven