12 Stemmingen moties Nederlandse inzet inzake nucleaire ontwapening

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Nederlandse inzet inzake nucleaire ontwapening,

te weten:

  • -de motie-Ploumen c.s. over alomvattende en verifieerbare uitbanning van kernwapens (33694, nr. 24);

  • -de motie-Ploumen c.s. over geen grotere rol van kernwapens in het veiligheidsbeleid (33694, nr. 25);

  • -de motie-Van Ojik c.s. over instandhouding van het INF-verdrag (33694, nr. 26);

  • -de motie-Van Ojik c.s. over geen lagere drempel voor kernwapens (33694, nr. 27);

  • -de motie-Karabulut c.s. over aanvullende nationale maatregelen voor een kernwapenvrije wereld (33694, nr. 28);

  • -de motie-Karabulut c.s. over inzage in de infrastructuur van de Nederlandse kernwapentaak (33694, nr. 29);

  • -de motie-Voordewind c.s. over behoud van het INF-verdrag (33694, nr. 30);

  • -de motie-Voordewind over draagvlak voor het VN-verdrag (33694, nr. 31).

(Zie vergadering van 15 november 2018.)

De voorzitter:

De motie-Ploumen c.s. (33694, nr. 24) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het regeerakkoord is opgenomen dat het kabinet zich actief inzet voor een kernwapenvrije wereld;

constaterende dat artikel 6 van het non-proliferatieverdrag (NPV) beoogt te komen tot algehele en complete nucleaire ontwapening, met een proces- en een resultaatsverplichting voor elk land, maar nog altijd niet is uitgevoerd;

constaterende dat zowel de kernmachten als de NAVO stellen dat het NPV de hoeksteen is voor hun veiligheids- en ontwapeningsbeleid;

verzoekt de regering maximaal in te zetten op een internationale dialoog met de nucleaire machten over een alomvattende, verifieerbare uitbanning van kernwapens conform artikel 6 NPV en zo invulling te geven aan de toezegging in het regeerakkoord,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 32, was nr. 24 (33694).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Ploumen c.s. (33694, nr. 32, was nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ploumen c.s. (33694, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Ojik c.s. (33694, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Ojik c.s. (33694, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut c.s. (33694, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut c.s. (33694, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (33694, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind (33694, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven