Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 7, item 8

8 Stemmingen moties Palliatieve zorg in de wijkverpleging

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over palliatieve zorg in de wijkverpleging,

te weten:

  • -de motie-Agema/Gerbrands over voorkomen dat stervenden niet kunnen overlijden waar zij dat het liefste willen (29282, nr. 279);

  • -de motie-Marijnissen over het inkopen van voldoende wijkverpleging voor terminale thuiszorg (29282, nr. 280);

  • -de motie-Dik-Faber c.s. over het inschakelen van het praktijkteam palliatieve zorg (29282, nr. 281);

  • -de motie-Sazias c.s. over bestuurlijke afspraken over het leidend zijn van het oordeel van de wijkverpleegkundige (29282, nr. 282);

  • -de motie-Van der Staaij c.s. over geen budgetplafonds hanteren bij de zorginkoop van palliatieve terminale zorg (29282, nr. 283);

  • -de motie-Arno Rutte c.s. over toezicht van de NZa op inkoop en contractering van palliatieve wijkverpleging (29282, nr. 284).

(Zie vergadering van 27 september 2017.)

De voorzitter:

De motie-Sazias c.s. (29282, nr. 282) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er nog steeds sprake is van budgetplafonds in de palliatief-terminale zorg thuis;

overwegende dat iedereen die dat wenst, thuis moet kunnen sterven en dat de benodigde zorg daarbij beschikbaar moet zijn;

overwegende dat zorgaanbieders gemotiveerde aanvragen voor de financiering van palliatief-terminale zorg thuis bij de zorgverzekeraar moeten indienen en dat deze daar vervolgens over oordeelt;

overwegende dat een aanvraag voor deze zorg niet voor niets wordt ingediend en dat hierbij vertrouwd móét worden op de expertise van de wijkverpleegkundige;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat nadere bestuurlijke afspraken worden gemaakt tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders, zodat de indicatie met betrekking tot palliatieve zorg door de wijkverpleegkundige altijd gerealiseerd kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 289, was nr. 282 (29282).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Agema/Gerbrands (29282, nr. 279).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Marijnissen (29282, nr. 280).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber c.s. (29282, nr. 281).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Sazias c.s. (29282, nr. 289, was nr. 282).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij c.s. (29282, nr. 283).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Arno Rutte c.s. (29282, nr. 284).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.