Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 7, item 20

20 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Herbeoordeling Veilige landen van herkomst eerste tranche - 19637-2349 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 28 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Raad Algemene Zaken, inclusief art. 50, van 25 september 2017 - 21501-02-1776 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 29 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwerpbegrotingsplan 2018 - 21501-03-111 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 29 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda Milieuraad van 13 oktober 2017 - 21501-08-697 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 28 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 9 oktober 2017 - 21501-32-1049 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie openbare consultatie herziening consumentenrecht - 22112-2394 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Richtlijn tot uitvoering van overeenkomst tot wijziging van Richtlijn 2009/13/EG overeenkomstig Verdrag maritieme arbeid - 22112-2395 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 29 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling EU-strategie Afghanistan - 22112-2396 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 29 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nederlandse inzet bij de Jaarvergadering van de Wereldbankgroep van 13 tot 15 oktober 2017 in Washington, DC - 26234-203 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen (PvdA) - 26 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 7 september 2017, over digitalisering van de infrastructuur - 26643-489 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Model voor gegevensbeschermingseffectbeoordelingen rijksdienst (Privacy Impact Assessment) - 26643-490 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Lodders over een vrijstelling van CRISPR/Cas9 - 27428-348 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 25 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vervolg Retailagenda - 27838-26 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 september 2017, over de gevolgen van het gebruik van landbouwgif voor omwonenden - 27858-406 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Basisregistratie Personen - 27859-113 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Instorten parkeergarage Eindhoven Airport - 28325-166 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Inkomenseffecten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en kosten vergroening - 28625-250 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie over de omgang met klokkenluider Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten van Koninklijke Marechaussee (BSB/KMar) - 28844-128 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert (VVD) - 26 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de motie van het lid Belhaj over verbeteringen in de informatieketen inzake verkeersongevallen (Kamerstuk 29398-554) - 29398-569 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwerpbesluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven - 29398-570 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 29 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het BABW en het RVV 1990 ter invoering van de mogelijkheid snorfietsers in bepaalde gevallen te verplichten van de rijbaan gebruik te maken (lokale scheiding fiets en snorfiets) - 29398-571 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 02 oktober 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 12 september 2017, over het bericht "Farmaceuten overdrijven hun kosten enorm" - 29477-443 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie over het rapport van Amnesty International, "If men are caught, they are killed, if women are caught, they are raped" en nakomen toezeggingen uit het algemeen overleg Zuid-Sudan van 19 april 2017 - 29521-351 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 27 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitkomst van het gesprek met de buitengewoon adviseur van de Nationale Politie over verlaging van zijn bezoldiging - 29628-734 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 28 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) - 30175-257 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 26 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op aanvullende ingebrekestelling richtlijn energieprestatie van gebouwen 2010/31/EU - 30196-557 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwerpbesluit houdende regels inzake de etikettering van energiegerelateerde producten (Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten) - 31239-274 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit Jeugdwet teneinde outcomegegevens toe te voegen aan de te verstrekken gegevens in het kader van de beleidsinformatie - 31839-604 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Luchtruimvisie - 31936-399 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 27 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Intensivering informatievoorziening over handelsakkoorden richting bedrijfsleven - 31985-54 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen (PvdA) - 25 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) - 32127-224 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Distributie jodiumtabletten - 32645-88 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Advies Gezondheidsraad over vaccinatie tegen rotavirus bij kinderen - 32793-280 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering motie van het lid Ouwehand over een verbod op BPA in voedselcontactmaterialen (Kamerstuk 32793-260) - 32793-281 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur "Grond voor gebiedsontwikkeling; instrumenten voor grondbeleid in een energieke samenleving" - 33118-97 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Marktscan Forensische Zorg 2016 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) - 33628-21 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 28 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsreactie op het rapport 'De gevolgen van het nieuwe budgettaire kader Nederlands onderwijs buitenland' - 33650-54 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang programma herijking faillissementsrecht - 33695-15 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 28 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging over een gelijk speelveld voor de Nederlandse zeehavens in het algemeen en de Rotterdamse haven in het bijzonder - 34003-27 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over activering quotum arbeidsgehandicapten/arbeidsbeperkten - 34352-71 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 28 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Budgetten gebundelde uitkering 2017 en 2018 - 34352-72 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 29 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden, en een enkele redactionele wijziging en van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer in verband met enkele technische aanpassingen - 34693-13 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering motie van het lid Keijzer over een gratis vog voor vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie (Kamerstuk 34369-7) - 34775-VI-5 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake "Mortierongeval Mali" - 34775-X-7 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert (VVD) - 28 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Maatregelen n.a.v. het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake "Mortierongeval Mali" - 34775-X-8 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert (VVD) - 29 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie over het rapport van de Commissie van Onderzoek van Defensie naar het mortierongeval in Mali - 34775-X-9 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert (VVD) - 02 oktober 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie inzake informatie ten behoeve van de jaarplanning - 34775-XIII-4 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Van der Staaij, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 13 september 2017, over signalen over onrechtmatigheden bij abortusklinieken - 34775-XVI-11 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Erratum bij de beantwoording van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 - 34775-XVI-12 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven: 

Reactie op verzoek commissie inzake handelswijze IGZ en Openbaar Ministerie in onderzoek naar overlijden patiënt in zorginstelling Cordaan - 2017Z12701 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 september 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming deelname technische briefing inzake religieuze/levensbeschouwelijke gebouwen en organisaties - 2017Z12715 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 26 september 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming deelname aan technische briefing over de begroting 2018 - 2017Z12796 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert (VVD) - 27 september 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op verzoek commissie over het voorstel voor een technische briefing over de procedures bij het toekennen van wapenexportvergunningen, inclusief de verschillende exportcontroleregimes waar Nederland lid van is - 2017Z12814 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen (PvdA) - 27 september 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op brief Vivantes en meerdere organisaties inzake beëindiging tijdelijke subsidieregeling zorginfrastructuur - 2017Z12941 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 september 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Publicaties ILT van augustus 2017 - 2017Z13006 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 september 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Brief derden:

Klacht tegen o.a. veiligheidsdienst, gedwongen opname in ggz inGeest kliniek en rechtstaat - 2017Z12978 

M.Z. Mardanli - 28 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van lid/fractie/commissie:

Voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in de civiele kamer van de Hoge Raad - 33785-19 

Tweede Kamerlid, B. Visser (VVD) - 27 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies over de evaluatie van de parlementaire ondervraging - 34566-6 

Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 26 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Economische Zaken - 34707-37 

Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 28 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overig: 

Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over het voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter - 32334-11 

vicepresident van de Raad van State, J.P.H. Donner - 29 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Snels, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 27 september 2017, over de voortgang van de formatie - 34700-33 

informateur, G. Zalm - 28 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 26 september 2017 - 34707-36 

Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 28 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 september 2017, over een verzamel algemeen overleg - 34775-VII-4 

voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 29 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Een brief van M.Z. Mardanli. getiteld: "Gedwongen opname in GGZ inGeest kliniek en rechtstaat". Deze brief is ter inzage gelegd voor alle leden op de Griffie plenair.