Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829282 nr. 284

29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Nr. 284 MOTIE VAN HET LID ARNO RUTTE C.S.

Voorgesteld 27 september 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mensen in de laatste fase van hun leven nu niet altijd kunnen overlijden op de plek waar zij dat graag willen, namelijk thuis;

overwegende dat palliatieve wijkverpleging tijdig en voldoende beschikbaar moet zijn;

verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met als doel dat de NZa na de bekendmaking van het inkoopbeleid in het voorjaar er adequaat op toeziet dat zowel het inkoopbeleid alsmede de contractering van palliatieve wijkverpleging afdoende is;

verzoekt de regering tevens, ervoor zorg te dragen dat de ervaringen van de praktijkteams breed beschikbaar komen en gedeeld worden met alle relevante partijen, waardoor best practices de norm worden voor de hele palliatieve wijkverpleging,

en gaat over tot de orde van de dag.

Arno Rutte

Keijzer

Bergkamp

Dik-Faber