Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 7, item 11

11 Stemmingen moties Discriminatie op de arbeidsmarkt

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over discriminatie op de arbeidsmarkt,

te weten:

  • -de motie-Kuzu over maatregelen gebruiken uit de Aanpak vrouwen aan de top voor diversiteit aan de top (29544, nr. 795);

  • -de motie-Kuzu over inzetten van het instrument naming-and-shaming voor bedrijven die aantoonbaar discrimineren (29544, nr. 796);

  • -de motie-Kuzu over ondertekening van het Charter Diversiteit door decentrale overheden en semipublieke instellingen (29544, nr. 797);

  • -de motie-Van Brenk over hoge prioriteit voor opsporen en voorkomen van arbeidsdiscriminatie (29544, nr. 798);

  • -de motie-Van Brenk/Gijs van Dijk over het bij de overheid invoeren van anoniem solliciteren (29544, nr. 799);

  • -de motie-Jasper van Dijk over onderzoek naar het uitbreiden van de bevoegdheden van de Inspectie SZW (29544, nr. 800);

  • -de motie-Jasper van Dijk over bindende afspraken met werkgevers over het terugdringen van zwangerschapsdiscriminatie (29544, nr. 801).

(Zie vergadering van 28 september 2017.)

De voorzitter:

De motie-Van Brenk/Gijs van Dijk (29544, nr. 799) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederlanders met een migratieachtergrond en ouderen systematisch worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt;

overwegende dat hierdoor sollicitanten met een gelijkwaardig of beter cv al bij de brievenselectie worden afgewezen;

voorts overwegende dat uit recent onderzoek blijkt dat de rijksoverheid wervers ruim gelegenheid biedt om bij brievenselectie van kandidaten te discrimineren op grond van door gelijkebehandelingswetgeving beschermde persoonskenmerken (GBP's);

spreekt uit dat de rijksoverheid het goede voorbeeld moet geven, en dat anoniem solliciteren — zonder vermelding van naam, herkomst, geslacht en leeftijd — moet worden ingevoerd bij de rijksoverheid en uiteindelijk regel moet worden, waarbij geoorloofde positieve discriminatie mogelijk blijft;

spreekt voorts de wens uit dat een volgend kabinet hiertoe binnen zes maanden na aantreden een uitgewerkt voorstel doet aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 802, was nr. 799 (29544).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter, dank u vriendelijk. DENK staat voor de keiharde bestrijding van racisme en discriminatie. Daarom zullen wij voor alle moties stemmen behalve de motie op stuk nr. 799. Wij zijn ervan overtuigd dat de collega's het doen met goede bedoelingen, maar anoniem solliciteren werkt niet omdat je daarmee eigenlijk zegt dat degene die gediscrimineerd wordt, zich moet aanpassen aan degene die discrimineert. Ten tweede: je naam en je identiteit verbergen om aan de bak te kunnen komen, vinden wij niet kunnen. Daarom zullen wij tegen de motie op stuk nr. 799 stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel.

In stemming komt de motie-Kuzu (29544, nr. 795).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuzu (29544, nr. 796).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuzu (29544, nr. 797).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66 en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Brenk (29544, nr. 798).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Brenk/Gijs van Dijk (29544, nr. 802, was nr. 799).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD en 50PLUS voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (29544, nr. 800).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (29544, nr. 801).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.