Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 7, item 17

17 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Dan is nu aan de orde de regeling van werkzaamheden. 

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor het dertigledendebat over de gevolgen van het gebruik van landbouwgif voor omwonenden van de agenda af te voeren. 

Op verzoek van de fractie van de SP benoem ik in de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken het lid Hijink tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Kooiman. 

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 28286-875; 34346-3; 28286-871; 34532-74; 31389-151; 30175-210; 25834-128. 

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten. 

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Diks namens GroenLinks. 

Mevrouw Diks (GroenLinks):

Voorzitter, dank u wel. Ik wil heel graag aan de collega's vragen of wij de spreektijd bij het debat over het mortierongeluk in Mali kunnen uitbreiden naar zes minuten. Er staat nu vier minuten voor, maar ik vind dat een debat met deze inhoud, met deze zwaarte, het verdient om in rust gevoerd te kunnen worden en niet afgeraffeld te hoeven worden. 

De voorzitter:

Wie wil hierover het woord? 

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Steun voor het verzoek, voorzitter. 

Mevrouw Karabulut (SP):

Steun voor het verzoek, voorzitter. 

Mevrouw Popken (PVV):

Steun. 

Mevrouw Van den Hul (PvdA):

Ook namens de PvdA steun voor dit verzoek. 

De heer Sjoerdsma (D66):

Steun. 

De heer Knops (CDA):

Steun. 

De heer Azarkan (DENK):

Steun voor het verzoek. 

Mevrouw Arissen (PvdD):

Steun. 

De heer Ten Broeke (VVD):

Steun voor het verzoek. 

De voorzitter:

Dan wordt het zes minuten. Ik ga nu naar de heer Van der Lee namens GroenLinks. 

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. Afgelopen woensdag presenteerde de president van de Verenigde Staten een plan om de belastingen verlagen. Dit plan gaat tussen de 2.000 à 3.000 miljard dollar kosten. Onthutsend is dat 40% daarvan ten goede komt aan de rijkste 1%. Onderdeel van het plan is een verlaging van de winstbelasting naar 20%. Ik wil graag een debat met de staatssecretaris van Financiën over de vraag hoe Nederland dit plan beoordeelt en hoe wij gaan voorkomen dat Nederland en de Europese Unie in een nieuwe fiscale concurrentiestrijd zullen belanden met de Amerikanen. Het zou behulpzaam zijn als wij voorafgaand aan het debat een brief zouden ontvangen. 

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Dat Trump de belastingen verlaagt voor de multirijken is geen verrassing. Dat wij niet in een belastingoorlog willen belanden, deel ik geheel met de heer Van der Lee. 

De voorzitter:

Steunt u het debat of niet? 

Mevrouw Leijten (SP):

Ik zou eigenlijk tegen de heer Van der Lee willen zeggen: laten we afwachten wat de nieuwe regering gaat doen, ook met de belastingen, en dan kijken hoe we dit agenderen. Dus ik steun de brief, maar nog niet het debat. Als die brief er is, kunnen we het agenderen. Ik vind het nu een beetje ongewis. 

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter, het voorstel van Trump is veel breder dan de vennootschapsbelasting. Het vragen om een brief ondersteunen we, maar daarbij willen we het even laten. 

De voorzitter:

Dus geen steun. 

De heer Azarkan (DENK):

Steun voor een brief én voor een debat. 

De heer Edgar Mulder (PVV):

Geen steun voor een debat, wel voor een brief. 

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter, het lijkt me wel een keer tijd voor een debat over belastingontwijking, maar om dat alleen op basis van Trumps voorstellen te doen, lijkt me te mager. Dus ik wil graag een debat over belastingontwijking als we zien wat het nieuwe kabinet te melden heeft. Dus voorlopig geen steun. 

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter, steun voor een brief, maar dan alleen op het punt van de Vpb, want wat Trump met zijn eigen inkomstenbelasting wil, is wel interessant, maar om de Nederlandse regering nou om een opvatting daarover te vragen, vind ik iets té. Ook ik ben zeker bereid om met een nieuwe regering het debat over plannen voor belastingontwijking aan te gaan. Daarom op dit moment geen steun voor een debat. 

Mevrouw Aukje de Vries (VVD):

Geen steun voor een debat, wel steun voor een brief. 

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter, ook geen steun. Ik sluit mij aan bij de heer Omtzigt. 

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ik ben blij met de steun voor een brief. 

De voorzitter:

Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Ik geef het woord aan mevrouw Westerveld namens GroenLinks. 

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Dank, voorzitter. Ik ben nog maar een halfjaar Kamerlid, maar ik heb al te vaak berichten voorbij zien komen over geldtekorten in de jeugdzorg en gedoe vanwege aanbestedingen. Het ergste is dat kinderen hier de dupe van worden. Gemeenten hebben sinds vorig jaar de plicht om de jeugdzorg Europees aan te besteden als het gaat om opdrachten van meer dan €750.000, maar de regels rondom die aanbestedingen zijn zo strak, dat een aantal grote organisaties … 

De voorzitter:

En u wilt een debat. 

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

… op verschillende plaatsen in het land overweegt om met jeugdzorg te stoppen. Dit lijkt mij een groot probleem en daarom wil ik graag een debat met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om specifiek te spreken over de aanbestedingsproblematiek. Zijn de regels niet te verstikkend? 

Mevrouw Kooiman (SP):

Voorzitter, ik had hier mondelinge vragen over aangemeld, dus natuurlijk steun. Maar laten we het ook breder trekken. Mevrouw Westerveld spreekt over opnamestops in Limburg en Zeist en over toegenomen wachtlijsten. Laten we VWS dan ook uitnodigen. We kunnen niet wachten tot en met december voordat we hier weer een keertje over spreken. Er moet nu een oplossing komen. 

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter. Jongeren met psychische en psychiatrische problemen moeten veel te lang wachten. Steun voor een debat met zowel de staatssecretaris van VWS als de staatssecretaris van V en J. 

De heer El Yassini (VVD):

Dank u wel, voorzitter. Geen steun voor het debat. Ik denk dat het juist goed is om dit onderwerp mee te nemen in het wetgevingsoverleg van 4 december en om het breder te trekken richting VWS. Dan kunnen we hierover spreken. Ik krijg wel signalen van bestuurders in het land die zeggen: ga hier nou niet dwars doorheen fietsen; wees hier als Tweede Kamer terughoudend in. Dat is exact het tegenovergestelde van wat er nu gebeurt. 

De voorzitter:

Dank u wel. 

De heer El Yassini (VVD):

Dus ons voorstel is: niet steunen, neem het mee in het WGO van 4 december. 

De heer Raemakers (D66):

Het is een heel urgent probleem en het moet ook snel worden opgelost. Ik hoor dat het gaat over een WGO van december. Wij hebben behoefte aan een brief waarin duidelijk wordt aangegeven hoe breed het probleem speelt. Dus wij willen eerst een brief, maar we willen wel echt verzoeken om die binnen een termijn van een week te sturen, zodat we daarna kunnen bekijken wat de vervolgstappen moeten zijn. 

De voorzitter:

Dus voorlopig geen steun, begrijp ik dat goed? 

De heer Raemakers (D66):

Voorlopig geen steun, maar wel een snelle brief graag. 

De heer Peters (CDA):

Een brief en bespreken bij het WGO. 

De voorzitter:

Dus geen steun. 

Mevrouw Agema (PVV):

Wij willen ook graag een brief en die brief dan bespreken bij het wetgevingsoverleg. 

Mevrouw Sazias (50PLUS):

Ook wij willen graag een brief en wij zouden het graag wat breder willen trekken, dus ook de inkoopsystematiek erbij. 

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. De gemeenten hebben een zorgplicht. Die hebben wij ze gegeven, dan moeten we ze dat ook toevertrouwen. Het kan geen kwaad om daar af en toe eens een duwtje tegen te geven. Dat kan middels een brief, want dan geef je als Kamer de urgentie aan. Maar laten we die brief dan ook even afwachten en kijken wat de vervolgstappen zijn. 

De heer Van der Staaij (SGP):

Voorzitter. De SGP-fractie pleit ook voor een brief in combinatie met bespreking in het wetgevingsoverleg. 

De voorzitter:

Mevrouw Westerveld, u hebt geen meerderheid voor het houden van een debat. 

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Ja. Ik hoor wel dat verschillende voorstellen worden gedaan voor een brief. Dan wacht ook ik graag die brief af en dan zullen we het inderdaad bespreken in het wetgevingsoverleg. 

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Dan ga ik nu naar mevrouw Kuik namens het CDA. 

Mevrouw Kuik (CDA):

Dank, voorzitter. Het is de week van de toegankelijkheid. Dat is een mooi initiatief waarbij verschillende gemeenten zich inzetten voor de positie van mensen met een beperking. Maar ik zie en merk ook de onzekerheid en ontevredenheid bij de mensen om wie het gaat over de implementatie van het VN-Verdrag. Dat zien we ook in het opinieartikel in de Volkskrant. 

De voorzitter:

Ja. 

Mevrouw Kuik (CDA):

Vandaar dat ik hierover een debat wil aanvragen met de staatssecretaris van Volksgezondheid. 

Mevrouw Bergkamp (D66):

Voorzitter, van harte steun voor dit verzoek. 

Mevrouw Hermans (VVD):

Voorzitter, de VVD steunt het verzoek ook. 

Mevrouw Marijnissen (SP):

Namens de SP steun voor het verzoek. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

De ChristenUnie steunt het verzoek ook van harte. 

De heer Nijboer (PvdA):

Ik kom uit een fractie met voormalig Kamerlid Otwin Van Dijk, dus ik kan niet anders dan dit verzoek steunen. 

Mevrouw Sazias (50PLUS):

Steun van 50PLUS. 

De heer Van der Staaij (SGP):

Steun. 

De voorzitter:

U hebt een meerderheid, mevrouw Kuik. 

Mevrouw Kuik (CDA):

Dan verzoek ik u dit debat in te plannen als er een nieuw kabinet zit. 

De voorzitter:

Dan pas? Oké. 

Mevrouw Kuik (CDA):

Ik hoop dat dat niet te lang duurt. 

De voorzitter:

Dank u wel. Dan ga ik nu naar mevrouw Visser namens de VVD. 

Mevrouw Visser (VVD):

Ja, voorzitter, het is ongebruikelijk, maar ik doe een rappel voor de beantwoording van schriftelijke vragen van de VVD en het CDA inzake KLM-Air France. We hebben morgen een VAO Luchtvaart en zouden graag voor dat VAO die vragen beantwoord zien. 

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Dan ga ik nu naar mevrouw Arissen namens de Partij voor de Dieren. 

Mevrouw Arissen (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. Gisteren zond EenVandaag een reportage uit over de giftigste man van Sliedrecht. Na 45 jaar lang groente uit zijn eigen moestuin gegeten te hebben— die ligt vlak tegenover de fabriek van Chemours, die al jarenlang C8 en nu GenX uitstoot — zijn er extreem hoge bloedwaarden PFOA geconstateerd en hij heeft al tien jaar lymfklierkanker. De Partij voor de Dieren wil per direct een verbod op lozen van GenX. We willen graag een debat met de minister van Volksgezondheid, en ook met staatssecretaris Dijksma — daar hebben we al een aantal keren mee gesproken — maar met name met de minister van Volksgezondheid, over deze kwestie. 

De heer Laçin (SP):

Er gaat geen week voorbij of er komt weer iets heftigs langs over Chemours, dus zeker steun voor het debat. 

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Voorzitter. We hebben drie keer eerder gesproken over deze fabriek en alles wat ermee samenhangt; op 21 september nog. Geen steun voor dit debat. Ik wijs mevrouw Arissen erop dat ze gister de kans heeft laten lopen om daar ter plekke te gaan kijken, maar dat gaat ze alsnog doen, heeft ze me beloofd. 

Mevrouw Arissen (PvdD):

Zeker. 

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Ik stel voor om dit te betrekken bij het algemeen overleg Externe veiligheid. 

De heer Von Martels (CDA):

Voorzitter, dank u wel. Ik zou de woorden kunnen herhalen die de VVD heeft gesproken. We hebben er een drietal keren over gesproken. Het staat bovendien op de agenda voor het AO Externe veiligheid. Dus voor deze aanvraag geen steun. 

Mevrouw Van Eijs (D66):

Laten we het hier snel over hebben, maar dan tijdens het AO Externe veiligheid. Dus geen steun voor het debat. 

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Wij zouden het ook graag bespreken bij het AO Externe veiligheid. We kunnen ons voorstellen dat het goed zou zijn om minister Schippers daarbij uit te nodigen. Ook zouden we graag een brief van het kabinet krijgen over hoe met deze problematiek verder wordt omgegaan, dus over de gezondheidsaspecten. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. We willen het ook graag betrekken bij het algemeen overleg. 

De heer Van Aalst (PVV):

Geen steun, voorzitter. Betrekken bij het algemeen overleg Externe veiligheid. 

De voorzitter:

Mevrouw Arissen, u hebt geen meerderheid voor het houden van een debat. 

Mevrouw Arissen (PvdD):

Ja, dat is zeer spijtig. We willen inderdaad graag dan een brief en dat de minister van Volksgezondheid bij het AO aanschuift. De Partij voor de Dieren laat geen enkele mogelijkheid onbenut om haar weerzin over GenX uit te spreken en een verbod op lozen te bepleiten. 

Dank u wel. 

De voorzitter:

Dank u wel. Over algemeen overleggen gaan de commissies. Uw verzoek moet u daar dus doen. Voor de rest stel ik voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Daarmee zijn we ook aan het eind gekomen van de regeling van werkzaamheden. 

De vergadering wordt van 15.30 uur tot 15.45 uur geschorst.