Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 46, item 15

15 Stemmingen moties Goedkeuring Overeenkomst van Parijs

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 12 december 2015 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs (Trb. 2016, 94 en Trb. 2016, 162),

te weten:

  • -de motie-Van Tongeren c.s. over prioriteit geven aan de ratificatie van de overeenkomst van Parijs (34589 (R2077), nr. 7);

  • -de motie-Smaling over een visie op energietransitie en werkgelegenheid (34589 (R2077), nr. 8);

  • -de motie-Ouwehand over nakomen van de Europese afspraken over tegengaan van klimaatverandering (34589 (R2077), nr. 9);

  • -de motie-Remco Dijkstra over de materiële en de immateriële gevolgen van beleidsmaatregelen door klimaatafspraken (34589 (R2077), nr. 10);

  • -de motie-Remco Dijkstra over de gevolgen van herziening van de reductiedoelen (34589 (R2077), nr. 11);

  • -de motie-Remco Dijkstra over ook consumenten betrekken bij een nieuw energieakkoord (34589 (R2077), nr. 12);

  • -de motie-Agnes Mulder/Remco Dijkstra over onderzoek naar opslag van CO2 in de bovenste bodemlaag (34589 (R2077), nr. 13);

  • -de motie-Jan Vos over onderzoek naar de wijze waarop Nederlandse bedrijven hun CO2-uitstoot significant kunnen reduceren (34589 (R2077), nr. 14).

(Zie vergadering van 25 januari 2017.)

De voorzitter:

De motie-Remco Dijkstra (34589 (R2077), nr. 11) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in 2018 een faciliterende dialoog plaatsvindt waaruit een herziening van de Europese reductiedoelen zou kunnen volgen;

verzoekt de regering, alvorens in te stemmen met een eventuele herziening van de reductiedoelen in Europees verband, de Kamer te informeren over wat de maatregelen die voortvloeien uit die herziening betekenen voor onder andere de huizenbezitter, de automobilist, de boer en de ondernemer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 15, was nr. 11 (34589 (R2077)).

De voorzitter:

De motie-Remco Dijkstra (34589 (R2077), nr. 12) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland als EU-lidstaat is verbonden aan 40% CO2-reductie in 2030 en ten minste 80% in 2050, maar dat ieder land vrij is hoe hier invulling aan te geven;

constaterende dat het kabinet met de algemene kaders in de nationale Energieagenda een belangrijke stip op de horizon heeft geplaatst om die doelen te bereiken;

overwegende dat Nederland via het energieakkoord met steun en medewerking van een breed scala aan partijen een belangrijke stap zet in de energietransitie en dat voortbordurend op dat succes, ook na afloop van dit beleid, nieuw beleid nodig is dat verder gaat dan alleen het energievraagstuk;

overwegende dat vanwege het open karakter van onze economie een gelijk Europees speelveld zeer gewenst is, zodat juist innovatieve Nederlandse bedrijven kunnen profiteren van de kansen van de transitie;

verzoekt de regering, bij de uitwerking van een nieuw en breder energieakkoord 2.0 ook consumenten te betrekken en dit plan (voor de periode 2021-2030) uiterlijk eind 2019 aan de Kamer voor te leggen, uitgaande van de huidige Europese reductiedoelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 16, was nr. 12 (34589 (R2077)).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren c.s. (34589 (R2077), nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Smaling (34589 (R2077), nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (34589 (R2077), nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Remco Dijkstra (34589 (R2077), nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, 50PLUS, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Remco Dijkstra (34589 (R2077), nr. 15, was nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Remco Dijkstra (34589 (R2077), nr. 16, was nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, Monasch, de VVD en de SGP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agnes Mulder/Remco Dijkstra (34589 (R2077), nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jan Vos (34589 (R2077), nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.