Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 46, item 26

26 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen) - 34666 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 januari 2017 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden en Titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1794 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 2015 tot wijziging van de Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG en 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Richtlijnen 98/59/EG en 2001/23/EG van de Raad wat zeevarenden betreft (PbEU 2015, L 263) - 34664 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 januari 2017 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Brieven regering:

Stand van zaken implementatie richtlijnen vierde kwartaal 2016 - 21109-227 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over het niet uitvoeren van de aangenomen motie-Merkies c.s. over niet pleiten voor langdurig uitstel van de voorgestelde implementatiedatum van de richtlijn hybride mismatches met derde landen (Kamerstuk 34604, nr. 9) - 21501-07-1411 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Richtlijn herstructurering en insolventie - 22112-2292 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Inschrijvingen Hoger Onderwijs 2016 - 24724-162 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vennootschapsbelasting - 25087-145 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwerpbesluit tot aanpassing van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de aanpassing van de minimumjeugdloonregeling - 29544-766 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verkenning scholingspremie en nationaal scholingsfonds - 30012-74 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 25 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel reactie op motie van de leden Eijsink en Teeven over de bekostiging van aanvullende schadeclaims van veteranen - 30139-171 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 27 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het toekomstig energiebeleid - 30196-507 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Opbrengsten Emancipatiebeleid 2013-2017 en reactie op Emancipatiemonitor 2016 - 30420-257 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Uganda betreffende de status van personeel van het Ministerie van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden, dat aanwezig zal zijn op het grondgebied van de Republiek Uganda voor multilaterale trainings- en opleidingsactiviteiten; Kampala, 2 juni 2016 - 30952-263 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 25 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, in verband met de deelname van de Republiek Kroatië als overeenkomstsluitende partij, ten gevolge van haar toetreding tot de Europese Unie; Brussel, 4 maart 2016 - 30952-264 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 25 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken hernieuwbare energieproductie - 31239-255 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tussenevaluatie Wet Eindtoetsing PO - 31289-343 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brede brugklassen in het voortgezet onderwijs - 31289-344 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken Nationaal Actieplan Groenten en Fruit - 31532-178 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Transparantie in de voedselketen - 31532-179 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie inzake mededeling n.a.v. functie Sint Eustatius - 31568-183 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 20 december 2016, over het bericht "Kinderen in de jeugdzorg komen in de knel na hun achttiende" - 31839-559 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nieuw stelsel van rapporteringstoleranties voor het melden van fouten en onzekerheden in de departementale jaarverslagen - 31865-91 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT - 32034-21 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Financiële positie pensioenfondsen - 32043-358 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 27 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoeksrapport "Kruissubsidiëring door boekhandels en uitgevers" - 32300-12 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nieuwe werkwijze met betrekking tot aanpassingen in de Gids proportionaliteit - 32440-95 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Besteding humanitaire hulp 2016 en indicatieve planning 2017 - 32605-194 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 25 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitgave "Gezondheid! Daar kun je wat van maken" - 32793-254 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Van Meenen, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2017, over falend inburgeringsbeleid - 32824-182 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 26 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toepassing huurverlaging wegens inkomensdaling na inkomensafhankelijke huurverhoging(en) door woningcorporaties - 32847-292 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 27 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Grondstoffenakkoord - 32852-46 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

AGR/GPS-plicht bij export van vaste behandelde dierlijke meststoffen en de periode om de apparatuur te installeren - 33037-188 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording op vragen commissie over enkele brieven met betrekking tot de mijnbouw - 33529-322 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie Natuurpact - 33576-96 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Monitor Bibliotheekwet 2015 - 33846-50 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

CBS-onderzoekrapport "Kwantitatief onderzoek verandering in eigen bijdrage langdurig zorggebruikers" - 34104-165 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over startstreepmutaties naar aanleiding van de brief van 26 oktober 2016 ter beantwoording van vragen van de commissie over de brief van 13 juni 2016 betreffende een afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake het voorlopige budgettaire kader Wlz 2017 en reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 28 april 2016, over het bericht "CODE ORANJE: door bezuiniging kabinet staan 10.000 banen in verpleeghuizen op de tocht" - 34104-166 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Segers, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2017, over de politieke afhandeling van de zogenaamde 'bonnetjesaffaire' n.a.v. de deal die toenmalige officier van justitie Teeven sloot met Cees H - 34362-28 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 26 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op vragen gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 23 januari 2017 over de wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime - 34471-29 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanvulling Planningsbrief 2017 - 34550-VIII-109 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken chroomhoudende verf - 34550-X-67 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 25 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanvullende maatregel tegemoetkoming AOW-gat - 34550-X-68 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Gevolgen van de premiestijging voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen zoals die door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) is vastgesteld - 34550-X-69 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluaties giftenaftrek en de evaluatie van de praktijk rondom anbi's en sbbi's - 34552-77 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de Initiatiefnota van het lid Bruins: "Kerels voor de klas, onderwijsmaatregelen die goed zijn voor jongens én meisjes (en ook voor juffen en meesters)" - 34587-3 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afschrift van de Koninklijk besluiten over het verlenen van ontslag aan mr. G.A. van der Steur als Minister van Veiligheid en Justitie en over het niet aanvaarden van de terbeschikkingstelling door mr. dr. K.H.D.M. Dijkhoff van zijn functie als Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie - 34668-1 

minister-president, M. (Mark) Rutte - 27 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afschrift van de Koninklijk besluiten over de ontheffing van drs. S.A. Blok van de belasting met de aangelegenheden betreffende Wonen en Rijksdienst alsmede belasting van drs. S.A. Blok met de leiding van het ministerie van Veiligheid en Justitie en over de wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister - 34668-2 

minister-president, M. (Mark) Rutte - 27 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

Rapport Bekostiging van de curatieve geestelijke gezondheidszorg - 25424-341 

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 26 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verdrag:

Verdrag betreffende de voorkoming en de beperking van de beroepsrisico's veroorzaakt door kankerverwekkende stoffen en factoren die dit proces beïnvloeden (Verdrag nr. 139, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar negenenvijftigste zitting); Genève, 24 juni 1974 (Trb. 1975, 103), Verdrag betreffende de bescherming van werknemers tegen beroepsrisico's in het werkmilieu als gevolg van luchtverontreiniging, lawaai en trillingen (Verdrag nr. 148, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar drieënzestigste zitting); Genève, 20 juni 1977 (Trb. 1978, 26), Verdrag betreffende veiligheid bij het gebruik van chemische stoffen bij de arbeid (Verdrag nr. 170, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar zevenenzestigste zitting); Genève, 25 juni 1990 - 34667-(R2086)-1 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 27 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van lid/fractie/commissie:

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Pakket "Schone Energie voor alle Europeanen" van de Energie Unie COM (2016) 759, 761, 767, 861, 862, 863 en 864 - 34663-1 

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 26 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Europees reisinformatie- en autorisatiesysteem ETIAS COM (2016) 731 - 34646-3 

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 26 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a.de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 

- Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden en Titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1794 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 2015 tot wijziging van de Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG en 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Richtlijnen 98/59/EG en 2001/23/EG van de Raad wat zeevarenden betreft (PbEU 2015, L 263) (34664); 

b. de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu: 

- Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen) (34666).