Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 46, item 20

20 Stemmingen begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017

Aan de orde zijn de stemmingen over aangehouden moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2017,

te weten:

  • -de motie-Rog over de mogelijkheid om per studiepunt te betalen (34550-VIII, nr. 22);

  • -de motie-Rog/Van Meenen over het levenlanglerenkrediet gelijk op laten lopen met de verhoging van de AOW-leeftijd (34550-VIII, nr. 23).

(Zie vergadering van 3 november 2016.)

De voorzitter:

De motie-Rog (34550-VIII, nr. 22) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Rog, Duisenberg en Mohandis, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat studenten met een functiebeperking, ernstige ziekte, zwangerschap, handicap, chronische ziekte of bijzondere familieomstandigheden vaak niet in staat zijn om hun studie in de nominale tijd af te ronden en de financiële ondersteuning vanuit het profileringsfonds per instelling fors kan verschillen;

overwegende dat het kabinet een proef is gestart met "betalen per studiepunt";

verzoekt de regering om binnen deze proef nadrukkelijk studenten die door overmacht langer over hun studie doen, wanneer dit wordt veroorzaakt door bovengenoemde bijzondere omstandigheden van structurele aard, de mogelijkheid te bieden om per studiepunt te betalen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 110, was nr. 22 (34550-VIII).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Rog c.s. (34550-VIII, nr. 110, was nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rog/Van Meenen (34550-VIII, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Daarmee zijn wij aan het eind gekomen van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.