15 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met aanpassing van de rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard – 33019

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 28 september 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Geannoteerde Agenda van de Eurogroep en Ecofin-raad van 3 en 4 oktober te Luxemburg – 21501-07-842

minister van Financiën, J.C. de Jager – 27 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Humanitaire crisis in de Hoorn van Afrika – 22831-64

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen AO 30 juni jl. m.b.t. vakantieroosters van medewerkers in de justitiële jeugdinrichtingen (jji's) – 24587-437

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 26 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van reacties aan de Donor Vereniging Nederland en de LvB over Sanquin – 29447-14

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 26 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording aanvullende vragen van het lid Monasch inzake doorrekening door het CFV van maatregelen Regeerakkoord – 29453-206

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 26 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending "Bestuursakkoord Decentralisatie Waddenfonds" – 29684-100

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 27 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-De Mos (32375-10) en toezeggingen m.b.t. scheepvaart – 30523-64

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 26 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Tweede set rapporten Inspectie Jeugdzorg n.a.v. stap 2 (leefklimaat) van het stapsgewijze toezicht in de jeugdzorg-plus – 31839-127

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 26 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over het voorstel tot Wijziging van de Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut naar aanleiding van de evaluatie van deze wet – 32379-7

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 26 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen en nadere informatie t.b.v. van behandeling Aanbestedingswet – 32440-20

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvaartverzekeringen en het provisieverbod – 32545-4

minister van Financiën, J.C. de Jager – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage werkgroep Vessel Protection Detachment (VPD) – 32706-17

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie m.b.t. het Onderzoeksvoorstel Economische dimensie Verduurzaming Voedselproductie – 32708-4

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 20 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het advies "Open deuren, dichte deuren: Middeninkomensgroepen op de woningmarkt" van de Raden voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) – 32847-3

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid – 32847-4

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 26 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Naar boven