32 440 Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)

Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 september 2011

In uw brief van 19 september 2011 heeft u twee vragen gesteld. De eerste vraag betreft of en, zo ja wanneer, er een Europese richtlijn inzake Aanbesteden verschijnt en of deze richtlijn interfereert met het aanhangige wetsvoorstel Aanbesteden. Ten tweede vraagt u of de Handreiking proportionaliteit nu definitief is vastgesteld of dat hierop in de loop van tijd nog aanpassingen kunnen plaatsvinden. In deze brief geef ik antwoord op de twee vragen.

Voorts maak ik van de gelegenheid gebruik om u het model van de uniforme eigen verklaring toe te sturen. In de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Aanbestedingswet heb ik u toegezegd de uniforme eigen verklaring toe te sturen, zodra deze gereed is. De rijksoverheid gaat vooruitlopend op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet per 1 oktober 2011 met de uniforme eigen verklaring werken. Hiermee hoeven inschrijvers de bewijsstukken niet langer vooraf te overleggen en worden de lasten voor ondernemers gereduceerd.

1. Europese ontwikkelingen en het wetsvoorstel Aanbestedingswet

De Europese Commissie heeft op 27 januari 2011 het groenboek «modernisering EU-beleid voor overheidsopdrachten» uitgebracht. Met het Groenboek vraagt de Commissie de lidstaten hoe de huidige richtlijnen functioneren en hoe een effectiever en simpeler aanbestedingsbeleid kan worden bereikt.

Een effectief en simpeler aanbestedingsbeleid is ook een van de doelen van het wetsvoorstel Aanbestedingswet. In het wetsvoorstel wordt een aantal maatregelen ingevoerd, die ook leiden tot vereenvoudiging van de Europese aanbestedingsprocedures, zoals bijvoorbeeld de uniforme eigen verklaring.

De Europese Commissie heeft aangekondigd eind 2011, begin 2012 met een voorstel te komen. Doorgaans nemen de onderhandelingen over een nieuw voorstel geruime tijd in beslag, en daarna volgt nog een implementatietermijn van een paar jaar. Bovendien zien de Europese aanbestedingsrichtlijnen uitsluitend op aanbestedingen boven de Europese drempelwaarden.

Onder de Europese drempelwaarde laten de richtlijnen ruimte voor lidstaten om aanvullende maatregelen te nemen. Om die reden wil ik niet op het voorstel van de Europese Commissie wachten en acht ik het van groot belang om juist nu maatregelen te nemen om de toegang van het midden- en kleinbedrijf tot aanbestedingen te verbeteren. Dat doet ik met het wetsvoorstel voor een nieuwe Aanbestedingswet.

2. Gids proportionaliteit

In het wetsvoorstel voor de Aanbestedingswet is het proportionaliteitsbeginsel (eisen dienen in verhouding te staan tot het voorwerp van de opdracht) opgenomen. Om aanbestedende diensten te ondersteunen bij de toepassing van dit beginsel in de praktijk heb ik de Gids proportionaliteit laten opstellen. In de Gids wordt door middel van best practices inzichtelijk gemaakt welke eisen een aanbestedende dienst in welke gevallen kan stellen.

De Gids is opgesteld door een schrijfgroep, bestaande uit aanbestedende diensten en ondernemers, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Concepten van de Gids zijn voorgelegd aan een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, aanbestedende diensten en enkele onafhankelijke adviseurs. Ik vind het belangrijk dat de Gids voldoende draagvlak heeft en daarom ligt deze nu ter consultatie voor. De consultatie heeft voornamelijk als doel om belanghebbenden te vragen naar ontbrekende onderwerpen en de bruikbaarheid van de Gids in de praktijk. De Gids is op 6 september 2011, gelijktijdig met de start van de consultatie, aan uw Kamer gestuurd. De consultatietermijn loopt af op 4 november 2011. Daarna zal de schrijfgroep proportionaliteit de ontvangen reacties betrekken bij de afronding van de Gids proportionaliteit. De verwachting is dat de Gids proportionaliteit voor het eind van dit jaar definitief is vastgesteld.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen

Naar boven