10 Stemmingen Groenboek EU

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van het schriftelijk overleg over het Groenboek EU afzetbevordering en voorlichting landbouwproducten,

te weten:

  • - de motie-Ouwehand/Thieme over opname van dierlijke producten in een Europese promotieregeling (22112, nr. 1226);

  • - de motie-Koopmans over het faciliteren van de sector (22112, nr. 1227).

(Zie vergadering van 28 september 2011.)

Motie

De voorzitter: De motie-Koopmans (22112, nr. 1227) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de in het groenboek genoemde producten zoals groenten, zeker na de EHEC-crisis, promotie behoeven en voorlichting noodzakelijk is;

overwegende dat de promotieregeling voorlichting en afzetbevordering landbouwproducten deel uit maakt van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en daarmee communautair beleid is;

overwegende dat vanuit communautair beleid de verplichting voor de nationale overheid bestaat om aantal zaken te regelen zoals beoordeling en naleving van ingediende programma's en de uitbetaling van de cofinanciering;

constaterende dat vereenvoudiging van de regelgeving speerpunt van de voorstellen zijn en programma's enkel kunnen worden ingediend door voor een bepaalde sector representatieve beroeps- of bedrijfsorganisaties en bij oprekking van de begunstigde term ook organisaties als Waddengoud;

constaterende dat Nederlandse inzet zal zijn dat cofinanciering in zijn huidige vorm wordt voortgezet en daarmee wederom de nationale cofinancieringsbijdrage overlaat aan de sector;

verzoekt de regering, de sector te faciliteren om de promotieregeling te kunnen benutten en de financiering van het nationale deel van de co financiering te kunnen blijven realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekende door de leden Koopmans en Jacobi. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1231 (22112)

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Thieme (22112, nr. 1226).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Koopmans/Jacobi (22112, nr. 1231.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De voorzitter:

Hiermee zijn wij gekomen aan het einde van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven