31 532 Voedingsbeleid

Nr. 49 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN JACOBI

Voorgesteld 25 januari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende:

  • dat in het rapport Vanthemsche uit 2007 onder andere geconstateerd wordt dat het handhavinginstrument dat in de reglementering voor levend vee voorziet, ontoereikend is;

  • dat noch de organisatie, noch de ambtenaren op de werkvloer beschikken over efficiënte en adequate handhavinginstrumenten;

  • dat in de grote slachthuizen voor einde loopbaan fokrunderen en fokvarkens zich het probleem voordoet van de norm op het gebied van dierenwelzijn;

  • dat in de middelgrote en kleine slachterijen er een probleem is door onvoldoende toezicht;

overwegende, dat op dit moment onvoldoende duidelijk is of de problemen zijn opgelost;

overwegende, dat het wenselijk is dat hier op een onafhankelijke en niet bureaucratische manier naar gekeken wordt;

verzoekt de regering voor 2012 een onafhankelijke commissie onderzoek te laten doen in hoeverre de indertijd geconstateerde problemen al zijn opgelost, welke maatregelen zijn genomen, wat de effectiviteit hiervan is en waar eventuele vervolgactie nodig is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Jacobi

Naar boven