31 532 Voedingsbeleid

Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN GRASHOFF EN JACOBI

Voorgesteld 25 januari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het voor mens, dier en milieu goed is als voedsel duurzamer wordt;

overwegende, dat verduurzaming van het voedsel niet alleen een opgave is voor het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de consument, maar dat ook de overheid een verantwoordelijkheid heeft;

overwegende, dat er meerdere onderzoeken zijn die aanknopingspunten bieden voor beleid voor verduurzaming van voedsel;

overwegende, dat de Gezondheidsraad werkt aan richtlijnen voor duurzaamheidsaspecten van voeding;

overwegende, dat duidelijk omschreven doelen en in te zetten middelen om voedsel duurzamer te maken in rijksoverheidsbeleid ontbreken;

verzoekt de regering te komen met een plan van aanpak voor de verduurzaming van voedsel, met duidelijk omschreven doelen en in te zetten middelen, en dit voor 1 juli 2011 aan de Kamer toe te zenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Jacobi

Naar boven