31 532 Voedingsbeleid

Nr. 55 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN JACOBI TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 47

Voorgesteld 1 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat uit de hoorzittingen in de Tweede Kamer over prijsvorming in de agri-nutriketen bleek dat onduidelijk is wat volgens de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) wel en niet is toegestaan wat betreft samenwerkingsverbanden in de productieketen, bijvoorbeeld ter verbetering van dierenwelzijn en afspraken over bijbehorende toeslagen;

overwegende, dat de NMa een belangrijk instrument is bij de uitvoering van het algemeen mededingingsbeleid en dat de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) voor dat beleid verantwoordelijk is;

overwegende, dat het mededingingsbeleid is gericht op versterking van concurrentie met als uiteindelijk doel het behalen van een lage prijs voor de consument, waardoor sectorpartijen zich belemmerd voelen om over de verdeling van kosten van duurzame productie collectieve afspraken te maken;

overwegende, dat de NMa niet alleen met de kortetermijnbelangen van consumenten rekening zou moeten houden, maar ook met hun langetermijnbelangen gelet op het belang van duurzaamheid en leefbaarheid;

overwegende, dat de Mededingingswet wel degelijk ruimte biedt voor uitzonderingen op het verbod op mededingingsafspraken, bijvoorbeeld ten behoeve van verbetering van de productie of ter bevordering van technische of economische vooruitgang;

overwegende, dat LTO Nederland en de Nederlandse Vissersbond pleiten voor een Duurzaamheidautoriteit naast de NMa, waardoor marktgericht én verantwoord produceren beter mogelijk wordt;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit naast de kortetermijnbelangen van consumenten ook rekening houdt met langetermijnbelangen, gelet op het belang van non trade concerns, met als gevolg dat de NMa markgericht én verantwoord produceren kan toestaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Jacobi

Naar boven