Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 64, pagina 5148-5151

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

De volgende brieven

Geannoteerde agenda van de RAZEB van 16 en 17 maart 2009 - 21501-02-882

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 9 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over motie-Vendrik over de financiële bijdrage aan mitigatie- en adaptatiebeleid in ontwikkelingslanden - 21501-07-651

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 10 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antw op vragen tijdens AO (27-11-08) over één Europees luchtruim - 21501-33-216

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 10 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda VTE-Raad (Telecom) 31 maart 2009 - 21501-33-217

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 13 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Informele EU Raad in Praag - 23 maart 2009 inzake onderwijs bij het economisch herstel en partnerschappen tussen onderwijsinstellingen en werkgevers - 21501-34-116

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 11 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Groenboek gezondheidswerkers in Europa - 22112-823

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 11 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de JBZ-Raad, 26 en 27 februari 2009 - 23490-547

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 12 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Elektronische communicatie en media: omroepdistributie en inrichting toezicht - 24095-235

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 10 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voornemen tot verlenging met een jaar van verdrag met Somalië betreffende de steun van Nederlandse strijdkrachten bij de bescherming van humanitaire hulp voor Somalië tegen piraterij - 24493-R1557-35

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 9 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het advies van de RSJ "Jeugdige delinquenten. Minder opsluiten, gerichter begeleiden." - 24587-324

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 6 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-Van Velzen c.s. inzake inlichtingen Raad van State m.b.t. vertrouwelijkheid inf. vervanging F-16 - 26488-150

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 12 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Regeerakkoord en herijking businesscase - 26488-151

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 12 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoeken cie's over het project Vervanging F-16 - 26488-152

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 10 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken handreiking discriminatievrije school - 27017-49

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 13 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op evaluatie van het Programma voor de Creatieve industrie - 27406-141

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 13 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verplichte bijdrage gemeenten aan dierenopvang en chippen van katten - 28286-265

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 9 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op RIVM-rapport "Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland, periode 1992-2006" - 28385-130

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 10 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbericht inzake Schriftelijk overleg over de brief patiënt centraal door omslag functionele bekostiging - 29247-87

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 12 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezicht en handhaving op LZV's - 29398-140

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 10 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbrief kabinetsreactie op het VROM-Raad advies "Grond voor Kwaliteit" - 29435-227

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 12 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Commissie evaluatie Staatsbosbeheer - 29659-34

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 11 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Advies RMNO inzake duurzame ontwikkeling Schiphol - 29665-137

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 11 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek Universiteit van Utrecht MRSA op kalverbedrijven - 29683-26

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 12 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek tot het leveren van feitelijke gegevens t.b.v. onderzoek naar knelpunten in de informatie-uitwisseling bij de bestrijding van verwevenheid tussen onder- en bovenwereld - 29911-23

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 11 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stichting Educatie Achter Buitenlandse Tralies - 30010-14

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 11 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken ontwikkeling nieuwe examenprogramma's wiskunde voor vwo en havo - 30187-49

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 11 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerp-Convenant DSM Afbouw ammoniaktransporten - 30373-29

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 10 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Incident management bij het vervoer van gevaarlijke stoffen - 30373-30

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 12 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION): meldingsplicht in bovenste grondlaag voor agrariërs - 30475-35

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 10 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Karabulut c.s. (30545, nr. 60) over compensatie inkomensdaling voormalige alleenstaande ouders in de WWB - 30545-71

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 13 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van bijlage I en II bij Europese Overeenkomst inzake internationale hoofdverkeerswegen en wijziging van bijlage A en B bij Europese Overeenkomst betreffende internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg - 30952-25

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 5 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Landelijk oordeel van de Onderwijsinspectie over toezicht en handhaving kinderopvang in 2007 - 31322-59

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 12 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Werktijdverkorting - 31371-139

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 12 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen inzake invoering capaciteitstarief - 31374-35

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 11 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang Huis voor democratie en rechtsstaat (31475) - 31475-3

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 13 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Culturele samenwerking met Vlaanderen - 31482-29

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 11 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging besluit financieel beheer netbeheerders - 31510-35

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 11 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie taxitariefstructuur - rapportage midterm review - 31521-17

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 11 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit derogatie (luchtkwaliteitseisen) - 31589-10

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 13 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Koopmans inzake de Noord-Zuidlijn Amsterdam - 31700-A-83

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 10 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Contra-expertise migratieplan tunnels A73 - 31700-A-84

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 12 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapporten CPT inzake verbeteringen van inrichtingen en instellingen op de Nederlandse Antillen en Aruba - 31700-IV-34

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 12 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen - 31700-V-83

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 10 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Vernieuwingsimpuls - 31700-VIII-148

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 12 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage Arkefly - 31700-XII-57

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 10 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbrief kabinetsbesluit inventarisatie maatregelen ter bestrijding van de gevolgen van de economische crisis - 31700-XII-58

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 10 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

3e opinie aalbeheerplan - 31700-XIV-132

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 10 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Sterfte onder heckrunderen, edelherten en konikpaarden in de Oostvaardersplassen - 31700-XIV-133

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 11 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek naar de aard en de omvang van problemen bij Philadelphia - 31700-XVI-132

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 11 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

IGZ rapporten oncologische zorgketen en over radiotherapeutische zorg - 31700-XVI-133

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 12 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het door de kraakbeweging opgestelde Witboek Kraken - 31700-XVIII-76

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 11 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage programma Vernieuwing Toezicht 2008 - 31701-11

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 12 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsdoorlichting art. 11.2: Het bevorderen van de kwaliteit van het management - 31701-12

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 12 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Tweede nota van wijziging - 31750-9

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 16 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Afschaffen van de leeftijdsgrens van 30 jaar in de Wet en de invoering van vijf jokerjaren voor zittende groep debiteuren - 31790-15

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Vierde nota van wijziging - 31790-16

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Van der Ham om een reactie op het bericht in De Pers van 9 maart jongstleden getiteld "Iedereen een ontslagvergoeding" - 31862-6

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 12 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Voorgenomen wijziging van het Activiteitenbesluit i.v.m. stemgeluid op schoolpleinen - 2009Z04273

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 10 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Herinnering openstaande brieven - 2009Z04348

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 11 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Detachering medisch personeel en btw - 2009Z04349

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 11 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Notitie toegang tot medisch noodzakelijke zorg voor vreemdelingen zonder legale verblijfsstatus - 2009Z04419

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 11 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Beantwoording brief European Apartments Amsterdam over wijziging Huisvestingsverordening Amsterdam - 2009Z04430

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 11 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Verzoek IGBTS tot het houden van onafhankelijk leefwensenonderzoek bij gehandicapteninstellingen Sherpa en Amerpoort - 2009Z04444

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 11 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Brief ombudsman Rotterdam inzake griffierecht in huisvuilzaken - 2009Z04448

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 11 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afdeling De Branding in Huis in de Duinen te Zandvoort - 2009Z04519

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 12 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op verzoek VCEZ m.b.t. plannen voor een windmolenpark nabij Urk - 2009Z04550

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 12 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Klacht over optreden Belastingdienst - 2009Z04563

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 12 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift brief aan het regionaal College Zeeland over het rapport Staal - 2009Z04630

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 13 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)