Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 64, pagina 5100-5101

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over vernieuwing van de rijksdienst, te weten:

- de motie-Schinkelshoek c.s. over gezamenlijke huisvesting van departementen (31490, nr. 12);

- de motie-Heijnen c.s. over evenredige verdeling over de provincies van de reductie van formatieplaatsen (31490, nr. 13);

- de motie-Van der Burg over herinrichting van departementen met beleidsmatige raakvlakken (31490, nr. 15).

(Zie vergadering van 11 maart 2009.)

De voorzitter:

De motie-Heijnen c.s. (31490, nr. 13) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de vernieuwing van de rijksdienst onder meer een reductie van circa 12.000 formatieplaatsen inhoudt in de periode 2008 tot en met 2011;

overwegende dat deze taakstelling is verdeeld over ministeries en over beleid, toezicht en uitvoering;

overwegende dat de werkloosheid per provincie aanzienlijk uiteenloopt;

overwegende dat volgens het CPB de werkloosheid in Nederland aanzienlijk dreigt op te lopen;

verzoekt de regering, deze taakstellingen niet onevenredig te doen neerslaan in de verschillende provincies in ons land en – als het enigszins kan – de provincies met de hoogste werkloosheid te ontzien;

verzoekt de regering, de Kamer te informeren over de feitelijke verdeling van deze taakstelling over de provincies, zowel relatief als absoluut,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 17 (31490).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

Op verzoek van het lid Van der Burg stel ik voor, haar motie (31490, nr. 15) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Schinkelshoek c.s. (31490, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Heijnen c.s. (31490, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

De heer Heijnen (PvdA):

Voorzitter. Ik zou graag een brief van het kabinet willen over de wijze waarop het de laatste motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.