Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 64, pagina 5101-5102

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over gedeeltelijke overname van Nuon en Essent, te weten:

- de motie-Graus over het voorkomen van de overname van Nuon door Vattenfall (28982, nr. 66);

- de motie-Jansen over een overzicht van het maximale fiscale effect van de privatisering van Nuon en Essent (28982, nr. 67);

- de motie-Van Gent over het in overheidshanden blijven van het juridisch en economisch eigendom van de kerncentrale Borssele (28982, nr. 68).

(Zie vergadering van 11 maart 2009.)

De voorzitter:

De motie-Jansen (28982, nr. 67) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • - de overname van Nuon en Essent mogelijk (deels) door middel van leningen gefinancierd wordt;

  • - een dergelijke constructie grote gevolgen kan hebben voor de in de toekomst af te dragen vennootschapsbelasting door Nuon en Essent;

  • - ook het in rekening brengen van corporate overhead charges kan leiden tot verlaagde belastingafdracht;

  • - een sterke verlaging van de belastinginkomsten zou betekenen dat privatisering van deze bedrijven de overheid (Rijk, provincies, gemeenten) per saldo geld kan gaan kosten;

van mening dat volksvertegenwoordigers recht hebben op helderheid over de mogelijke gevolgen van deze privatisering voor de schatkist;

verzoekt de regering om de Kamer binnen een week een overzicht te verstrekken waarin – uitgaande van de gepubliceerde overnamesommen en de in de afgelopen jaren betaalde vennootschapsbelasting – het maximale ("worst case") fiscale effect van de privatisering van Nuon en Essent wordt berekend, indien deze maximaal gefinancierd wordt met vreemd geld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 69 (28982).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

Op verzoek van mevrouw Van Gent stel ik voor, haar motie (28982, nr. 68) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Graus (28982, nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Jansen (28982, nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA tegen deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.