Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 37, pagina 3287

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2008 (31200 VI), te weten:

- de motie-De Wit/Azough over de instelling van een commissie voor interne periodieke toetsing van vonnissen (31200 VI, nr. 47).

(Zie vergadering van 15 november 2007.)

De voorzitter:

De motie-De Wit/Azough (31200-VI, nr. 47) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de kwaliteit van vonnissen in belangrijke mate bijdraagt aan de acceptatie van rechterlijke oordelen in de samenleving;

van oordeel dat een periodieke interne controle van vonnissen binnen de gerechten een positieve bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van die vonnissen;

verzoekt de regering, te overleggen met de Raad voor de Rechtspraak over de instelling binnen de gerechten van vaste commissies voor interne periodieke toetsing van vonnissen en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 84 (31700-VI).

Aangezien de motie-De Wit/Azough (31700-VI, nr. 84) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.