Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 37, pagina 3278-3280

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, hedenmiddag ook te stemmen over de aangehouden motie-Dibi (31700-XVIII, nr. 46), de aangehouden motie-Koşer Kaya (31700-XVI, nr. 60), de aangehouden motie-Roemer (30561, nr. 12), de aangehouden motie-De Wit (31700-VI, nr. 84), de aangehouden motie-Brinkman (31700-X, nr. 7) en de aangehouden motie-Van der Burg (31700-VII, nr. 28).

Tevens stel ik voor, te stemmen over de moties ingediend bij de wetgevingsoverleggen over het onderdeel Hoger Onderwijs en Onderzoek en het onderdeel Media van de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 2009.

Ik deel aan de Kamer mee dat voor de stukken 31761, 31754 (R1869), 31740 (R1868), 31741, 31743, 31739, 31745, 31742, 31716, 31718, nr. 1, 31725 (R1867), 31708, nr. 1, 31593, nr. 1, 31583, nr. 1, 31712, nr. 1, 31747, 23490, nr. 528, 23490, nr. 532, 31744, 28286, nr. 232, 23490, nrs. 517, 525, 522 en 533, 23908 (R1519), nr. 85, 27923, nr. 65, 31737, nr. 1 en 31507, nr. 1 de termijnen op donderdag 11 december zijn verstreken.

Ik stel voor, deze stukken voor kennisgeving aan te nemen

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw De Pater-van der Meer als voorzitter van de vaste commissie voor Justitie.

Mevrouw De Pater-van der Meer (CDA):

Mevrouw de voorzitter. Wij hebben vorige week een algemeen overleg gevoerd over een brief van de minister van Justitie over godslastering. Ik verzoek u, het verslag van dit algemeen overleg op de plenaire agenda te plaatsen. Dit hoeft pas na het reces.

De voorzitter:

Dit VAO zal na het reces worden geagendeerd.

Het woord is aan mevrouw Van der Burg.

Mevrouw Van der Burg (VVD):

Mevrouw de voorzitter. Afgelopen dinsdag is de motie over de verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie met een grote meerderheid in deze Kamer aangenomen. Tijdens het wekelijkse gesprek met de minister-president – in dit geval de plaatsvervangend minister-president – heeft hij gezegd dat het kabinet de motie niet zal uitvoeren. Ik wil hierover graag een spoeddebat voeren met de verantwoordelijk minister, minister Van der Laan voor WWI.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

De motie is inderdaad aangenomen, maar er is ook aangekondigd dat het kabinet een visie op de woningmarkt zal uitbrengen. De Nationale Hypotheek Garantie wordt hierbij betrokken. Ik zou het goed vinden als die visie rond 1 februari 2009 beschikbaar is, want dit heeft toch wel enige urgentie. Wij willen die visie afwachten en wij achten een spoeddebat op dit moment niet nodig.

De heer Madlener (PVV):

De fractie van de PVV heeft de motie van harte gesteund. De motie moet natuurlijk worden uitgevoerd. Het feit dat nu al bekend is dat de regering hieraan geen gevolg zal geven, rechtvaardigt zeker het voeren van een spoeddebat. Wij steunen daarom dit verzoek.

De heer Van Bochove (CDA):

Gisteren is er door de opstelling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een nieuwe situatie ontstaan. Die situatie plaatst overigens ook de uitvoering van de motie in een ander licht. Ik sluit mij aan bij de woorden van mevrouw Van Gent, want ik zou ook graag zien dat het kabinet in de aangekondigde brief over maatregelen voor de woningmarkt ook op dit aspect ingaat. Wij hebben daarover in januari aanstaande een algemeen overleg geagendeerd. Verder zou bij die brief ook de uitvoering van de voorstellen van de commissie-Van Rijn moeten worden betrokken. Dat is nodig om tot een afgerond oordeel te kunnen komen.

De heer Depla (PvdA):

Ik kan het niet mooier zeggen dan de heer Van Bochove.

De voorzitter:

Dit neemt niet weg dat 30 leden uw voorstel steunen, mevrouw Van der Burg. Maar misschien bent u overtuigd door de argumenten van de heren Van Bochove en Depla en mevrouw Van Gent?

Mevrouw Van der Burg (VVD):

Nee, want de positie van de VNG was al langer bekend, al voor dit debat. Dit is geen nieuws en daar is een oplossing voor te vinden. Dit wisten de heren ook voordat de motie werd aangenomen.

De voorzitter:

Ik zal proberen, nog voor het reces een debat te plannen met spreektijden van drie minuten per fractie.

Het woord is aan mevrouw Kraneveldt-van der Veen.

Mevrouw Kraneveldt-van der Veen (PvdA):

Mevrouw de voorzitter. Ik verzoek u, het verslag van het algemeen overleg over kinderopvang op de plenaire agenda te plaatsen. Ik vraag dit niet als een van de beoogde sprekers, maar als voorzitter van dat algemeen overleg. Ik vraag dit namens de fracties van de SP en GroenLinks.

De voorzitter:

Wilt u dat dit VAO voor het reces wordt gehouden?

Mevrouw Kraneveldt-van der Veen (PvdA):

Ja, graag.

De voorzitter:

Dit VAO wordt toegevoegd aan de agenda voor deze week.

Het woord is aan mevrouw Agema.

Mevrouw Agema (PVV):

Mevrouw de voorzitter. Ik verzoek u, het VAO over HPV-vaccinatie in het Rijksvaccinatieplan dat voor vanmiddag was gepland, uit te stellen en de minister te vragen om de brief die hij heeft toegezegd, morgen voor 12.00 uur aan de Kamer te zenden.

De voorzitter:

Als geen van de leden hiertegen bezwaar maakt, wordt dit VAO verplaatst naar morgen. Wij zullen het deel van het stenogram dat betrekking heeft op dit verzoek, doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Vendrik.

De heer Vendrik (GroenLinks):

Voorzitter. Aanstaande donderdag vindt het debat plaats over de Europese Top die eind vorige week is gehouden. Wij zijn nog in afwachting van een brief van het kabinet met het verslag van die Europese Top. Ik vraag het kabinet om ervoor te zorgen, als dat nog kan, dat in die brief heel helder wordt wat de betekenis is van de Europese afspraken in het kader van steunverlening voor bijvoorbeeld de industrie, voor het bestrijden van de economische recessie en wat de gevolgen zijn van de Europese afspraken voor de voornemens van het kabinet om zelf ook iets te doen aan recessiebestrijding, en hoe een en ander precies op elkaar aansluit.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Wij gaan over tot de stemmingen. Ik neem aan dat de heer Pechtold geheel in de stemming is voor de stemmingen, want hij is jarig vandaag. Het is geen kroonjaar, maar een priemgetal.