Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 37, pagina 3281-3284

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (31700 VIII), te weten:

- de motie-Jasper van Dijk over het toelaten van leerlingen indien de grondslag van de school wordt gerespecteerd (31700 VIII, nr. 86);

- de motie-Jasper van Dijk over het niet door laten gaan van scholenfusies als daarvoor geen draagvlak is (31700 VIII, nr. 87);

- de motie-Biskop c.s. over leerhulpmiddelen voor visueel beperkte en dyslectische studenten (31700 VIII, nr. 89);

- de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink/Dibi over meer onafhankelijk toezicht op de kwaliteit van onderwijs (31700 VIII, nr. 91);

- de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink over een verplichte meldcode radicalisering (31700 VIII, nr. 92);

- de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink over de verplichting, aandacht te besteden aan homo- en biseksualiteit (31700 VIII, nr. 93);

- de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink over de verplichting, aandacht te besteden aan seksuele voorlichting (31700 VIII, nr. 94);

- de motie-Kraneveldt-van der Veen c.s. over intensief toezicht op nieuw gestichte scholen (31700 VIII, nr. 95);

- de motie-Kraneveldt-van der Veen/Dibi over de schoolleider als volwaardige gesprekspartner van de inspectie (31700 VIII, nr. 96);

- de motie-Kraneveldt-van der Veen c.s. over verdere professionalisering van schoolleiders (31700 VIII, nr. 97);

- de motie-Kraneveldt-van der Veen c.s. over de daadwerkelijke besteding van de zorggelden (31700 VIII, nr. 98);

- de motie-Kraneveldt-van der Veen/Ferrier over een formele positie van ouders in de nieuw te vormen regionale netwerken (31700 VIII, nr. 99);

- de motie-Kraneveldt-van der Veen/Dibi over ontschotting van onderwijs en zorg in alle onderwijssectoren (31700 VIII, nr. 100);

- de motie-Depla c.s. over continuering van de financiële ondersteuning van de invoering van competentiegericht onderwijs (31700 VIII, nr. 102);

- de motie-Depla c.s. over brede toegankelijkheid van het tweedekansonderwijs (31700 VIII, nr. 103);

- de motie-Bosma over keuzemogelijkheid per onderwijssector in een bepaald voedingsgebied (31700 VIII, nr. 104);

- de motie-Bosma/Verdonk over een verbod op het dragen van hoofddoekjes voor het onderwijzend personeel (31700 VIII, nr. 105);

- de motie-Slob c.s. over verlaging van de stichtingsnormen (31700 VIII, nr. 106);

- de motie-Dibi/Jasper van Dijk over gebruikmaking van de lerarenbeurs voor bekostiging van het schakeljaar (31700 VIII, nr. 107);

- de motie-Dibi over een meer rechtstreekse relatie tussen de Kamer en de onderwijsinspectie (31700 VIII, nr. 108);

- de motie-Dibi/Depla over afspraken over energiebesparing en duurzaam inkopen voor het onderwijs (31700 VIII, nr. 109);

- de motie-Dibi c.s. over het betrekken van alle geledingen bij afspraken die de gehele sector aangaan (31700 VIII, nr. 110);

- de motie-Pechtold over aandacht voor mensen- en kinderrechten in het onderwijscurriculum (31700 VIII, nr. 111);

- de motie-Pechtold/Dezentjé Hamming-Bluemink over de doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zwak kan hebben (31700 VIII, nr. 112);

- de motie-Pechtold over voorschrijven van het principe van verantwoording van kwaliteit door verplichte registratie van schoolleiders (31700 VIII, nr. 113);

- de motie-Pechtold over rechten op onderwijs voor uitvallers zonder startkwalificatie (31700 VIII, nr. 114).

(Zie vergadering van 11 december 2008.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Kraneveldt-van der Veen stel ik voor, haar motie (31700-VIII, nr. 96) van de agenda af te voeren. Op verzoek van de heer Dibi stel ik voor, zijn motie (31700-VIII, nr. 110) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Pechtold/Dezentjé Hamming-Bluemink (31700-VIII, nr. 112) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ieder kind recht heeft op kwalitatief goed onderwijs;

van mening dat iedere school moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door de onderwijsinspectie;

van mening dat de overheid scholen moet ondersteunen bij het bieden van kwalitatief goed onderwijs;

verzoekt het kabinet, aan de Kamer een aanvalsplan te presenteren met de harde doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zeer zwak kan hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 119 (31700-VIII).

Op verzoek van de heer Pechtold stel ik voor, zijn motie (31700-VIII, nr. 111) van de agenda af te voeren. Op verzoek van de heer Pechtold stel ik voor, zijn gewijzigde motie (31700-VIII, nr. 119) van de agenda af te voeren. Op verzoek van mevrouw Dezentjé Hamming-Bluemink stel ik voor, haar motie (31700-VIII, nr. 91) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31700-VIII, nr. 86).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31700-VIII, nr. 87).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Biskop c.s. (31700-VIII, nr. 89).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink (31700-VIII, nr. 92).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink (31700-VIII, nr. 93).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink (31700-VIII, nr. 94).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kraneveldt-van der Veen c.s. (31700-VIII, nr. 95).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kraneveldt-van der Veen c.s. (31700-VIII, nr. 97).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kraneveldt-van der Veen c.s. (31700-VIII, nr. 98).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kraneveldt-van der Veen/Ferrier (31700-VIII, nr. 99).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kraneveldt-van der Veen/Dibi (31700-VIII, nr. 100).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Depla c.s. (31700-VIII, nr. 102).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Depla c.s. (31700-VIII, nr. 103).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bosma (31700-VIII, nr. 104).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bosma/Verdonk (31700-VIII, nr. 105).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Slob c.s. (31700-VIII, nr. 106).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dibi/Jasper van Dijk (31700-VIII, nr. 107).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dibi (31700-VIII, nr. 108).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dibi/Depla (31700-VIII, nr. 109).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Pechtold (31700-VIII, nr. 113).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Halsema (GroenLinks):

Voorzitter. Wij wensen geacht te worden, voor de motie op stuk nr. 113 te hebben gestemd.

De voorzitter:

Ik stel vast dat de fractie van GroenLinks voor de motie op stuk nr. 113 heeft gestemd. Het verandert, zoals gebruikelijk, de uitslag niet. Het kan de uitslag ook niet veranderen.

Ik merk nu enige hilariteit in de zaal. De woorden "zoals gebruikelijk" slaan op het feit dat in het Reglement van Orde staat dat als er eenmaal een conclusie is getrokken, er nooit meer iets kan veranderen; zelfs niet als ik het fout gedaan zou hebben. Dat is toch tragisch ...

In stemming komt de motie-Pechtold (31700-VIII, nr. 114).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.