Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 37, pagina 3281

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het onderdeel Hoger onderwijs van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009, te weten:

- de motie-Jasper van Dijk over afzien van de invoering van de harde knip tussen de bachelor- en masteropleiding (31700 VIII, nr. 66);

- de motie-Jasper van Dijk over het niet meer bij de studieschuld optellen van de eenoudertoeslag (31700 VIII, nr. 67);

- de motie-Jasper van Dijk over het behandelen van promovendi als werknemer (31700 VIII, nr. 68);

- de motie-Zijlstra c.s. over het definiëren van heldere en meetbare indicatoren voor kwaliteit en excellentie van het hoger onderwijs (31700 VIII, nr. 69);

- de motie-Dibi/Van der Ham over een voorstel voor collegegeldvrij besturen (31700 VIII, nr. 70);

- de motie-Dibi over een afgeronde bacheloropleiding als een volwaardige opleiding voor de arbeidsmarkt (31700 VIII, nr. 71);

- de motie-Anker c.s. over een kabinetsbrede internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs, Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid (31700 VIII, nr. 72);

- de motie-Anker c.s. het over het in het leven roepen van een fonds voor het aantrekken van studenten uit partnerlanden (31700 VIII, nr. 73);

- de motie-Van der Ham/Zijlstra over verbetering van de verdeling van FES-middelen voor R&D (31700 VIII, nr. 74);

- de motie-Van der Ham/Dibi over een flexibel tarief voor verblijfsvergunningen voor buitenlandse studenten en onderzoekers (31700 VIII, nr. 75).

(Zie wetgevingsoverleg van 8 december 2008.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Dibi stel ik voor, zijn motie (31700-VIII, nr. 70) van de agenda af te voeren. Op verzoek van de heer Anker stel ik voor, zijn motie (31700-VIII, nr. 73) van de agenda af te voeren. Op verzoek van de heer Van der Ham stel ik voor, zijn motie (31700-VIII, nr. 74) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31700-VIII, nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31700-VIII, nr. 67).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31700-VIII, nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Zijlstra c.s. (31700-VIII, nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dibi (31700-VIII, nr. 71).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Anker c.s. (31700-VIII, nr. 72).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Ham/Dibi (31700-VIII, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.