Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 37, pagina 3286-3287

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009 (31700 XVI), te weten:

- de motie-Koşer Kaya over meerjarige subsidie voor de VSOP (31700 XVI, nr. 60).

(Zie vergadering van 5 november 2008.)

De voorzitter:

De motie-Koşer Kaya (31700-XVI, nr. 60) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de nieuwe Subsidieregeling PGO is bedoeld om patiëntenorganisaties te versterken en dat hierbij bijzondere aandacht bestaat voor hun onderlinge samenwerking en de maatschappelijk functies die deze organisaties vervullen;

overwegende dat binnen de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) 58 patiëntenorganisaties voor zeldzame, erfelijke en aangeboren aandoeningen samenwerken en in de VSOP hun koepelorganisatie zien;

overwegende dat de VSOP tevens vanuit het patiëntenperspectief op zeer belangrijke volksgezondheidsterreinen, genetica en biomedisch wetenschappelijk onderzoek, een belangrijke maatschappelijke functie vervult;

constaterende dat in de nieuwe Subsidieregeling PGO een kunstmatig onderscheid tussen koepelorganisaties en samenwerkingsverbanden leidt tot onrechtvaardige verschillen in financiering van deze organisaties;

constaterende dat de instellingssubsidie voor de VSOP onder de nieuwe subsidiesystematiek terugloopt tot een voor de exploitatie van de organisatie volkomen ontoereikende bedrag van € 30.000 in 2012,

verzoekt de regering, de VSOP binnen de nieuwe Subsidieregeling PGO een toereikend exploitatieminimum te garanderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 102 (31700-XVI).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Koşer Kaya (31700-XVI, nr. 102).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.