Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 37, pagina 3284-3285

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de blauwdruk modern migratiebeleid, te weten:

- de motie-Fritsma over toepassen van het nationale toelatingsbeleid inzake gezinsmigratie (30573, nr. 16);

- de motie-Fritsma over niet vrijstellen van het mvv-vereiste van nieuwe categorieën vreemdelingen (30573, nr. 17);

- de motie-Jacobi/Dijsselbloem over het wettelijk minimumloon voor arbeidsmigranten onder de WAV (30573, nr. 18);

- de motie-Jacobi c.s. over toepassen van de arbeidsmarkttoets op prioriteitgenietend aanbod bij aanvragen van buitenlandse imams (30573, nr. 19);

- de motie-Jacobi/Dijsselbloem over concretiseren van de gedragscode en de compensatieprojecten voor herkomstlanden (30573, nr. 20);

- de motie-Jacobi/Dijsselbloem over de Nederlandse concurrentiekracht bij het werven van hoogopgeleide kennismigranten (30573, nr. 21);

- de motie-De Wit over toepassing van de versnelde procedure voor duurzaam tot het gezin behorende gezinsleden (30573, nr. 22);

- de motie-Kamp over een oplossing voor het gebruik van de Europaroute (30573, nr. 23);

- de motie-Kamp over afzien van versoepeling van het immigratiebeleid voor oudere vreemdelingen (30573, nr. 24);

- de motie-Van de Camp/Kamp over aanscherping van het ingroeimodel voor de sociale zekerheid (30573, nr. 25);

- de motie-Van de Camp over afronding van het overleg over de zorgverzekeringsproblematiek van migranten (30573, nr. 26);

- de motie-Van de Camp over blijvende garantstelling door de kinderen (30573, nr. 27).

(Zie vergadering van 10 december 2008.)

De heer Dijsselbloem (PvdA):

Voorzitter. Ik wil graag mijn motie op stuk nr. 18 intrekken.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Jacobi/Dijsselbloem (30573, nr. 18) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van de behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Fritsma (30573, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Fritsma (30573, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jacobi c.s. (30573, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jacobi/Dijsselbloem (30573, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jacobi/Dijsselbloem (30573, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Verdonk (Verdonk):

Voorzitter. De fractie Verdonk wenst geacht te worden voor de motie op stuk nr. 19 te hebben gestemd.

De voorzitter:

De motie was aangenomen. De uitslag zal niet veranderen. Wij zullen echter aantekenen dat mevrouw Verdonk geacht wenst te worden, voor deze motie te hebben gestemd.

In stemming komt de motie-De Wit (30573, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kamp (30573, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. De fractie van de Partij voor de Dieren wenst geacht te worden, voor de motie op stuk nr. 22 te hebben gestemd.

De voorzitter:

De Partij voor de Dieren wenst geacht te worden, voor de motie op stuk nr. 22 te hebben gestemd. Dit verandert de uitslag van de stemming niet.

In stemming komt de motie-Kamp (30573, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van de Camp/Kamp (30573, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van de Camp (30573, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van de Camp (30573, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.