Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 37, pagina 3288

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over dierproeven, te weten:

- de motie-Van Velzen over verdubbeling van het budget voor alternatieven voor dierproeven (30168, nr. 10).

(Zie vergadering van 29 oktober 2008.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. De motie van mevrouw Van Velzen drukt de zorg uit dat de budgetten die na 2009 beschikbaar worden gesteld voor alternatieven voor dierproeven niet hoog genoeg zullen zijn. Die zorg deelt mijn fractie. Echter, het kabinet heeft in antwoord op onze vragen toegezegd, bij de Voorjaarsnota met uitgewerkte plannen te komen. De motie van mevrouw Van Velzen vraagt eigenlijk om het niveau van het budget voor alternatieven voor dierproeven, dat nooit zo hoog geweest is als nu, niet terug te laten zakken naar het beschamende bedrag van € 425.000 per jaar. Dat steunen wij. Wij zouden ervoor willen waken dat het kabinet hiermee zou kunnen denken dat dit wel genoeg is, want het moet natuurlijk nog veel meer zijn.

In stemming komt de motie-Van Velzen (30168, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Pechtold (D66):

Voorzitter. Tot mijn spijt heb ik de gewijzigde motie op stuk nr. 68 (31700-X) over de Gay Pride niet gezien. Wij wensen geacht te worden daarvoor te hebben hebben gestemd.

De voorzitter:

Waarvan akte. Dit verandert de uitslag niet meer.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Er was een kleine verwarring over de tekst van de motie. Wij hebben de gewijzigde versie van de motie over de Gay Pride op stuk nr. 68 (31700-X) net gezien. Wij wensen ook graag geacht te worden daarvoor te hebben gestemd.

De voorzitter:

Waarvan akte.