Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 70, pagina 4937-4939

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. een koninklijke boodschap, het voorstel van (rijks)wet Regeling van de rechtspositie van de vice-president van de Raad van State, de staatsraden en de staatsraden in buitengewone dienst, alsmede van de president en de overige leden van de Algemene Rekenkamer, alsmede van de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen (Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman) (31387).

Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

vier, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van de agenda van de Informele Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (21501-02, nr. 803);

 • een, over de Nederlandse inzet NAVO-top in Boekarest (28676, nr. 51);

 • een, inzake notitie over raketverdediging (28676, nr. 52);

 • een, inzake wijziging van het op 14 juli 1998 te Washington totstandgekomen Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden voor de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten van Amerika inzake het luchtvervoer tussen de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten van Amerika, alsmede van het op 18 september 1997 te Washington totstandgekomen Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden voor Aruba en de Verenigde Staten van Amerika inzake het luchtvervoer tussen Aruba en de Verenigde Staten van Amerika; Washington, 27 november 2007 (31395, R1852);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking, inzake deelneming aan de militaire operatie van de EU in Tsjaad (29521, nr. 58);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie, over de Nederlandse deelname aan de EVDB-missie in Kosovo EULEX Kosovo (27476, nr. 8);

vier, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, inzake standpunt ter zake verbod op stiletto's, vlindermessen en valmessen (28684, nr. 132);

 • een, inzake beantwoording vragen van het lid Van Velzen (28686, nr. 8);

 • een, inzake Promusicae-arrest van het Europese Hof van Justitie (29838, nr. 7);

 • een, over het "voortijdig schoolverlaten" (31200-VI en 26695, nr. 124);

een, van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Justitie, ten geleide van de agenda bijeenkomst Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (23490, nr. 495);

drie, van de staatssecretaris van Justitie, te weten:

 • een, over de problematiek van illegalen in de tbs (29452 en 19637, nr. 80);

 • een, inzake uitwerking beleidsnota "Naar een Modern Migratiebeleid" (30573, nr. 8);

 • een, ten geleide van Inspectiejaarbericht 2007 (31200-VI, nr. 125);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van nader rapport inzake de amendementen en de nota's herstructurering van de Raad van State (30585, nr. 16);

twee, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, inzake tijdsbesteding aan administratieve lasten en beleving (29628, nr. 79);

 • een, over corruptie in de Nederlandse Antillen (31200-IV, nr. 34);

zes, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, inzake onderzoek naar alcoholreclames in Nederland (27565, nr. 61);

 • een, over het advies van de Raad van Cultuur dansgezelschappen en operagezelschappen (28989, nr. 69);

 • een, inzake reactie op onderzoek van Sardes "Ongezien onderscheid in onderwijs" (30420, nr. 116);

 • een, inzake informatie het essay "Van marge naar mainstream, essay over mediabeleid en culturele diversiteit 1999-2008" (31200-VIII, nr. 163);

 • een, over het advies "Evidence Based Onderwijs" (31200-VIII, nr. 164);

 • een, over verbetering kwaliteitsprikkels in het hoger onderwijs (31288, nr. 26);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over de stand van zaken met betrekking tot de klokkenluidersregeling (30183, nr. 23);

drie, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, ten geleide van agenda informele Eurogroep en Ecofin (21501-07, nr. 604);

 • een, over het feitenonderzoek naar beleggingsverzekeringen (29507, nr. 54);

 • een, over staatsinvesteringsfondsen (31350, nr. 2);

een, van de staatssecretaris van Financiën, over een praktische invulling van de vrijwilligersregeling (29515, nr. 235);

twee, van de minister van Defensie, te weten:

 • een, inzake stand van zaken brief Afghanistan (27925, nr. 298);

 • een, over de strafzaak tegen twee medewerkers van de Kustwacht (31200-X, nr. 100);

een, van de staatssecretaris van Defensie, over de uitvoering van het Programma SPEER (31200-X, nr. 98);

acht, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, over kernongevallenbestrijding (21015, nr. 16);

 • een, over importcontainers met gevaarlijke gassen (22343, nr. 191);

 • een, over uitkomsten overleg risiconormering aardgastransportleidingen (26018 en 29383, nr. 10);

 • een, inzake kabinetsreactie evaluatie Adviesraad gevaarlijke stoffen (27801, nr. 59);

 • een, over factsheet Duurzaam inkopen door overheden (30196, nr. 21);

 • een, over onderhoudsstop bij de vestiging van Akzo Nobel Base Chemicals BV (30373, nr. 22);

 • een, ten geleide van afschrift van brief aan gemeenten (31200-XI, nr. 96);

 • een, inzake instellingsbesluit van het Planbureau voor de Leefomgeving (31201, nr. 28);

drie, van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, te weten:

 • een, over brandveiligheid (26956, nr. 58);

 • een, inzake ontwerp algemene maatregel van bestuur Wet op de huurtoeslag (31200-XI en 29764, nr. 97);

 • een, over de Najaarsnota (31200-XVIII, nr. 57);

negen, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, ten geleide van de agenda van de Transportraad (21501-33, nr. 150);

 • een, over de voortgang van de implementatie van het EU Actieplan Logistiek (21501-33, nr. 151);

 • een, inzake reactie op artikel in Der Spiegel "Galileo Costs Launch into Orbit" (21501-33, nr. 152);

 • een, over de stand van zaken aanwijzingsprocedure voor Rotterdam Airport (26893, nr. 56);

 • een, over de ruimtelijke verkenning toekomstontwikkeling mainport Schiphol (29665, nr. 85);

 • een, ten geleide van verslag betreffende Wet luchtvaart en het Luchthavenverkeersbesluit (29665, nr. 86);

 • een, over het kabinetsbesluit voor het project OV SAAL (31089, nr. 14);

 • een, over de inpassing van de wegverbreding Schiphol-Amsterdam-Almere (31089, nr. 15);

 • een, inzake de motie-Koopmans/Anker over telewerken (31305, nr. 14);

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, over de uitlatingen van burgemeester van Les-Sables - d'Olonne (31200-XII, nr. 76);

een, van de minister van Economische Zaken, ten geleide van verslag Raad voor Concurrentievermogen (21501-30, nr. 179);

een, van de ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, over de locatie Hoeksche Waard (29435 en 31200-XI, nr. 205);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, inzake de uitspraak van het Verwaltungsgericht te Berlijn (30536, nr. 68);

vijf, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, over de uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad (21501-32, nr. 273);

 • een, over het overzicht van de veterinaire overtredingen in 2007 (28286, nr. 207);

 • een, over de ontwikkelingen uitspraak van de pachtkamer te Zwolle (28625 en 21501-32, nr. 58);

 • een, inzake beleidsreactie onderzoek naar de houtmarktactiviteiten (29659, nr. 11);

 • een, inzake de ondertekening Pact van Rijnauwen (30081 en 29576, nr. 6);

twee, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, ten geleide van rapport "Handhaven door certificeren" (25834 en 25883, nr. 48);

 • een, over de dekking van het nabestaanden- en het arbeidsongeschiktheidsplan (30413, nr. 108);

twee, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, inzake reactie op Webmagazine "Helft lage inkomens komt moeilijk rond" (24515, nr. 131);

 • een, over de bevordering van de arbeidsparticipatie van allochtone vrouwen (30420, nr. 117);

twee, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over het vrijgeven van zelfzorggeneesmiddelen (29477, nr. 46);

 • een, ten geleide van rapport "Harmwrestling" (29477, nr. 47);

twee, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, ten geleide van verbeterplan kwaliteit gehandicaptenzorg (24170, nr. 83);

 • een, ten geleide van verslag werkbezoek aan China op het gebied van Sport en Innovatie (31200-XVI, nr. 128);

drie, van de minister voor Jeugd en Gezin, te weten:

 • een, over het Inspectierapport "Veiligheid binnen de Glen Mills school" (29815 en 24587, nr. 129);

 • een, inzake toezending van de notitie Gezinshuizen (31200-XVII, nr. 35);

 • een, inzake reactie op het rapport "Overgewichtpreventie in het voortgezet onderwijs, het landelijke en regionale beeld" (31289 en 22894, nr. 32);

zes, van de Algemene Rekenkamer, te weten:

 • een, ten geleide van rapport "Belastingen als beleidsinstrument. Terugblik 2008" (26452, nr. 5);

 • een, ten geleide van rapport "Fysieke controles op Europese subsidies voor boter" (29735, nr. 3);

 • een, ten geleide van rapport "Handhaven en gedogen" (30050, nr. 4);

 • een, ten geleide van rapport " Voedselveiligheid en diervervoerders. Terugblik 2008" (30400, nr. 8);

 • een, ten geleide van rapport "Reductie administratieve lasten voor het bedrijfsleven" (30605, nr. 3);

 • een, ten geleide van rapport "Ketenbesef op de werkvloer; drie voorbeelden: toezicht op asbestverwijdering, aanpak kindermishandeling en acute zorgverlening" (31394).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van tekst van het statement uitgesproken naar aanleiding van internetfilm van de heer Wilders;

een, van de staatssecretaris van Financiën, ten geleide van rapport taxatie Domeinen Roerende Zaken;

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van afschrift van brief van de heer J. Doensen te Weert inzake school De Berkenschutse te Heeze;

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inzake reactie op wachtlijst voor de valkeniersakte;

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over ondersteunende begeleiding en nazorg ex-gedetineerden.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken.