Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over de mislukte ondertekening milieuplan vervoerssector, te weten:

- de motie-De Krom over volledige afschaffing van de bpm bij invoering van de kilometerheffing (31305, nr. 15);

- de motie-De Krom c.s. over het niet afsluiten van een convenant met de vervoerssector totdat de "meibrief" is besproken (31305, nr. 16);

- de motie-Roemer/Duyvendak over het in stand houden van een substantieel gedeelte van de bpm (31305, nr. 17).

(Zie vergadering van 27 maart 2008.)

In stemming komt de motie-De Krom (31305, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Krom c.s. (31305, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Roemer/Duyvendak (31305, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt van 15.45 uur tot 16.00 uur geschorst.

Naar boven