Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 70, pagina 4878-4879

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de aanpak van Antilliaans-Nederlandse risicogroepen, te weten:

- de motie-Kamp over een proef met het toewijzen van een begeleider aan probleemgezinnen (26283, nr. 32);

- de motie-Kamp/Dibi over het handhaven van de sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders (26283, nr. 33);

- de motie-Kamp over een goed inzicht in de aard en omvang van de integratieproblematiek (26283, nr. 34);

- de motie-Fritsma over het terugsturen van Antillianen en Arubanen na een veroordeling (26283, nr. 35);

- de motie-Van Toorenburg/Dijsselbloem over Antilliaanse en Arubaanse jongeren die nog leerplichtig zijn (26283, nr. 36);

- de motie-Ortega-Martijn over de doelstellingen van de bestuurlijke arrangementen (26283, nr. 37);

- de motie-Dijsselbloem/Van Toorenburg over de uitvoering van de voogdijregeling voor minderjarige Antillianen en Arubanen (26283, nr. 38).

(Zie vergadering van 27 maart 2008.)

De voorzitter:

De motie-Ortega-Martijn (26283, nr. 37) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 50% van de Antillengemeenten de doelstellingen van de bestuurlijke arrangementen nog niet heeft gerealiseerd;

overwegende dat de minister voortvarend aan de slag wil met afspraken met de Antillengemeenten voor de periode vanaf 1 januari 2009;

verzoekt de regering, erop toe te zien dat zo veel mogelijk de doelstellingen van de periode 2004-2008 worden gerealiseerd, de resultaten van deze periode te evalueren en de mogelijkheden te onderzoeken om de door het Rijk in het kader van de Bestuurlijke Arrangementen verstrekte subsidie naar rato te vorderen van de gemeenten die afgesproken resultaatverplichtingen niet hebben gehaald,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 39 (26283).

De motie-Dijsselbloem/Van Toorenburg (26283, nr. 38) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het ongewenst is dat minderjarigen zonder begeleiding en toezicht vanuit de Nederlandse Antillen en Aruba naar Nederland afreizen;

overwegende dat in een gewijzigd voogdijprotocol begin 2006 samenwerkingsafspraken zijn gemaakt met de Nederlandse Antillen over de voogdijregeling die getroffen moet worden voordat minderjarigen mogen afreizen;

overwegende dat in Nederland de Raad voor de Kinderbescherming toeziet op de voogdijregeling en vaststelt of de voogd daadwerkelijk zijn verantwoordelijkheid goed invult;

verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk aan de Kamer te rapporteren over de praktijk van de uitvoering van deze regeling in de afgelopen twee jaar;

verzoekt de regering, zeker te stellen dat ook na de staatkundige hervormingen afspraken conform het voogdijprotocol met alle landen binnen het Koninkrijk worden vastgesteld en nageleefd;

verzoekt de regering, te bevorderen dat de Raad voor de Kinderbescherming, gelet op het doelgroepenbeleid, zo spoedig mogelijk na aankomst van de minderjarige in Nederland vaststelt of de voogd zijn verantwoordelijkheid voor de minderjarige op goede wijze invult,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 40 (26283).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Kamp (26283, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de VVD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kamp/Dibi (26283, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kamp (26283, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Fritsma (26283, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Toorenburg/Dijsselbloem (26283, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ortega-Martijn (26283, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dijsselbloem/Van Toorenburg (26283, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de ChristenUnie tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.