Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-2006nr. 69, pagina 4401-4403

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. twee koninklijke boodschappen, ten geleide van de voorstellen van (rijks)wet:

Regels inzake de inrichting van het landelijke gebied (Wet inrichting landelijk gebied) (30509);

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de vervroegde invrijheidstelling in een voorwaardelijke invrijheidstelling (30513).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake uitvoeringsverdrag (23908, R1519, nr. 72);

een, van de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van verslag van de Europese Raad te Brussel (21501-20, nr. 313);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking, over de uitvoering van het stabiliteitsfonds (30300-V, nr. 117);

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van verslag bezoek aan Jemen (30300-V, nr. 116);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van aanbieding van tien fiches (22112, nr. 429);

vier, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, over vermeende onregelmatigheden in het detentiecentrum Rotterdam (24587, nr. 168);

 • een, ten geleide van het rapport "Geweld verslagen" (28684, nr. 83);

 • een, ten geleide van het rapport "Aansprakelijkheid van toezichthouders" (30300-VI, nr. 132);

 • een, over knelpunten in de huidige Pachtwet (30448, nr. 6);

een, van de ministers voor Vreemdelingenzaken en Integratie en van Economische Zaken en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake knelpunten inwerkingtreding Kennismigrantenregeling (30300-XIII, nr. 75);

vijf, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, over de laatste stand van zaken gemeentelijk belastinggebied (26213, nr. 22);

 • een, over de crisis- en rampenbestrijding gemeente Haarlemmermeer (incl. Schiphol) (29517, nr. 12);

 • een, ten geleide van aanbieding AIVD-publicatie "De gewelddadige Jihad in Nederland - Actuele trends in de islamitisch-terroristische dreiging" (29754, nr. 69);

 • een, inzake het onderzoek rechtmatigheid uitvoering van een contraterrorisme-operatie van de AIVD (29924, nr. 10);

 • een, over de kostenproblematiek van gemeenten met een slappe bodem (30300-B, nr. 17);

twee, van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, over de evaluatie experiment "stemmen in een willekeurig stemlokaal" (30300-VII, nr. 56);

 • een, ten geleide van aanbieding Jaarboek Grotestedenbeleid (2004) (30128, nr. 7);

vier, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, over de uitslag van het referendum juni 2005 (21501-34, nr. 66);

 • een, inzake de evaluatie van het Masterplan Dyslexie door het SCO-Kohnstamm Instituut (30300-VIII, nr. 212);

 • een, ten geleide van het advies van de Onderwijsraad "Dienstverband, godsdienst en de openbare school" (30300-VIII, nr. 213);

 • een, over de stand van zaken op het terrein van de voor- en vroegschoolse educatie (30300-VIII, nr. 214);

 • een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over de film als kunstvorm (25434, nr. 26);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van agenda vergadering "International Monetary and Financial (IMFC) Committee" (26234, nr. 53);

twee, van de staatssecretaris van Financiën, te weten:

 • een, ten geleide van de evaluatierapporten "Openbaar vervoer en taxivervoer en de MRB en BPM" en "Het dienen van het algemene nut in de MRB en BPM" (30300-IXB, nr. 32);

 • een, over het functioneren van de Belastingdienst (30300-IXB, nr. 34);

een, van de minister van Defensie, over de bijeenkomst van de ministers van Defensie van de EU (21501-28, nr. 34);

zes, van de staatssecretaris van Defensie, te weten:

 • een, over de F-16 modificatie M (27487, nr. 9);

 • een, over de Nederlandse bijdrage aan ISAF in Zuid-Afghanistan (27925, nr. 210);

 • een, over het onderzoek afvuren van de waarschuwingsschoten demonstratie Afghaanse provincie Baghlan (27925, nr. 211);

 • een, over het vervangen van de motoren van de Navo Awacs-vliegtuigen en het verminderen van het aantal vliegbewegingen vliegbasis Geilenkirchen (30300-X, nr. 82);

 • een, over de maatregelen openbaarmaking van informatie uit een computer Koninklijk Huis en Defensie (30300-X, nr. 83);

 • een, over de instroom oud-leerlingen Glen Millsschool (30300-X, nr. 84);

twee, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, over de afronding van het Verbeterplan uitvoering huursubsidie (17050 en 30300-XI, nr. 322);

 • een, over de door Chipshol neergelegde financiële claim tegen de Staat (26959, nr. 114);

drie, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, ten geleide van ontwerp van het Besluit bodemkwaliteit (29383, nr. 47);

 • een, over de stand van zaken ingediende motie van mevrouw Spies c.s. (29826 en 30300-XI, nr. 27);

 • een, over de implementatie van het BRL-systeem marktaandeel duurzaam geproduceerd hout (30300-XI, nr. 107);

drie, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, over de gebruiksvergoeding spoor periode 2007-2011 (29984 en 22589, nr. 47);

 • een, over de overgangsregeling gebruikvergoeding 2007 tot en met mei 2011 (29984, nr. 48);

 • een, over de stand van zaken openstaande moties voor Verkeer en Waterstaat (30300-XII, nr. 41);

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van rapport van de Luchtverkeersleiding Nederland uit 1998, effecten bouwtekening van het Groenenbergterrein (26959, nr. 113);

twee, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, over de overbelevering van gas aan Brigitta uit de Common Area van het Groningerveld (21563, nr. 13);

 • een, ten geleide van evaluatie van hoofdstuk 13 van de Telecommunicatiewet (30517);

een, van de minister van Economische Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de casus Haaksbergen (29023, nr. 23);

vijf, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, over een aantal wijzigingen Regeling superheffing en melkpremie 2004 (28625, nr. 32);

 • een, over "biobased economy" (29575, nr. 14);

 • een, over de stand van zaken ronde herijking van het convenant Glastuinbouw en Milieu (GlaMi) (30300-XIV, nr. 80);

 • een, over de realisatie van natuurbegraafplaatsen aan de randen van natuurgebieden (30300-XIV, nr. 81);

 • een, over het project "Beleefde lasten" (30300-XIV, nr. 82);

een, van de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van het rapport "Duurzaam bodemgebruik in de landbouw, een beoordeling van agrarisch bodemgebruik in Nederland" (28663, nr. 48);

zeven, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, over de uitvoering motie van mevrouw Verburg c.s. verkorting behandelingstermijn van het UWV (26448, nr. 263);

 • een, over opschorting jaarplan UWV 2006 (26448, nr. 264);

 • een, ten geleide van eindrapportage naar de naleving van de Wet op de ondernemingsraden (27610, nr. 4);

 • een, ten geleide van verslag van de werking van de wet instroomcijfers WAO (28333, nr. 78);

 • een, over de aanbevelingen van de Gezondheidsraad voor de lange termijn (30034, nr. 58);

 • een, ten geleide van eindverslag pilotproject wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (30300-XV, nr. 98);

 • een, over de werking van de Wet Verbetering Poortwachter (Wvp) (30510);

drie, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, over het overgangsrecht van de AOW van twee alleenstaande WAO'ers (17050, nr. 323);

 • een, over vrij verkeer van werknemers in de hele Europese Unie (29407, nr. 32);

 • een, ten geleide van RWI advies "Huishouden op de markt" (29544, nr. 57);

negen, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over de zorgcontractering en het wegwerken van wachtlijsten (25170, nr. 36);

 • een, over de onwerkbaarheid van de HACCP-norm (26631, nr. 168);

 • een, over het jaarlijks onderzoek prestaties van ziekenhuizen (27295, nr. 86);

 • een, over de financieringswijze van het opleidingsfonds (29282, nr. 28);

 • een, over de moties en amendementen vanaf Kamerstuk 66 (29359 en 28494, nr. 80);

 • een, over de problemen bij aanbieders van hulphonden (29689, nr. 78);

 • een, over acute zorg: "schakels en functies" (29247, nr. 36);

 • een, over de evaluatie van de Drank- en Horecawet (29894 en 27565, nr. 12);

 • een, over de wachttijden voor patiënten voor een MRI (30300-XVI, nr. 131);

drie, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over de zorgzwaartebekostiging/indicatiestelling (26631, nr. 169);

 • een, over de bijdrage van ouders in de kosten van de jeugdhulpverlening (29815 en 30434, nr. 59);

 • een, ten geleide van de nota Gezinsbeleid (30512);

een, van de Collegevoorzitter van Actal, over een viertal deelvragen inzake het wetsvoorstel inburgering (30308, nr. 114).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

twee, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, over het boek tien jaar DJI;

 • een, ten geleide van jaarverslag Schadefonds Geweldmisdrijven;

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Wet gevolgen privatisering ABP voor het personeel van de Koninklijk Hofhouding;

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over het Werkprogramma 2006 AWT;

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake commentaar op de spaarloonregeling;

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, over verzamelregelgeving brief van de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee;

twee, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, over de aanpak huiselijk geweld;

 • een, ten geleide van afschrift brief aan nieuwe regels voor aanwezigheidsdiensten;

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van verzamelbrief aan de gemeenten.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. een brief van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, over de stand van zaken "dossier Sassenheim".

De Voorzitter stelt voor, deze brief door te zenden aan de betrokken commissie;

5. een brief van de minister van Verkeer en Waterstaat, over het Informatieprotocol werkgroep HSL-Zuid.

De Voorzitter stelt voor, deze brief door te zenden aan de betrokken commissie ter vertrouwelijke kennisneming door de leden.