Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-2006nr. 69, pagina 4368-4369

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de modernisering van het huurbeleid, te weten:

- de motie-Van Bommel c.s. over de bevoegdheid van gemeenten om de liberalisatie van huurwoningen te blokkeren (27926, nr. 94);

- de motie-Van Bommel c.s. over het tien jaar lang niet liberaliseren van woningen die van 1 januari 2005 zijn of worden opgeleverd (27926, nr. 95);

- de motie-Van Bommel/Van Gent over wijziging van de definitie van "doelgroep van beleid" (27926, nr. 96);

- de motie-Depla over inschrijving van nieuwe vrijesectorhuurwoningen met een puntenaantal van 142 of meer in het register van geliberaliseerde huurwoningen (27926, nr. 97);

- de motie-Depla c.s. over een inflatievolgend huurbeleid (27926, nr. 98);

- de motie-Depla c.s. over huurprijsbescherming voor huurders die als gevolg van herstructurering moeten verhuizen (27926, nr. 99);

- de motie-Depla c.s. over uitstel van de aanpassing van het woningwaarderingsstelsel en over de introductie van de WOZ-waarde bij vaststelling van de maximale huur (27926, nr. 100);

- de motie-Van Gent c.s. over behoud van het recht op huurbescherming na 2010 voor huurders die zijn geïndiceerd voor een aangepaste woning (27926, nr. 101);

- de motie-Van Gent c.s. over het intrekken van het voorgestelde huurbeleid (27926, nr. 102);

- de motie-Hermans over inschrijving van vrijkomende huurwoningen in het overgangsgebied met ten minste 135 of meer punten in het register van geliberaliseerde huurwoningen (27926, nr. 103);

- de motie-Hermans over inschrijving van nieuwbouwwoningen in het overgangsgebied met ten minste 135 of meer punten in het register van geliberaliseerde huurwoningen (27926, nr. 104);

- de motie-Hermans over monitoring van de productie van nieuwbouwwoningen in het overgangsgebied en het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen (27926, nr. 105);

- de motie-Koşer Kaya/Van Bochove over een zodanige verdeling van de huurmarkt dat voor gemeenten differentiatie in wijken mogelijk is (27926, nr. 106);

- de motie-Koşer Kaya/Van Bochove over harde afspraken tussen gemeenten en woningcorporaties over het aanbod van verschillende woningtypen in wijken (27926, nr. 107).

(Zie vergadering van 6 april 2006.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Hermans stel ik voor om eerst over de motie op stuk nr. 104 te stemmen en daarna over de overige moties. Op verzoek van mevrouw Van Gent stel ik voor om allereerst te stemmen over de motie op stuk nr. 102.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Van Bochove (CDA):

Voorzitter. De woningmarkt zit muurvast. Doorstroming is noodzakelijk. Dat betekent dat er moet worden gebouwd, ruim 400.000 woningen in de eerste vier jaar. Bouwen, bouwen en nog eens bouwen dus. De CDA-fractie is altijd duidelijk geweest. Liberaliseren van de huurmarkt kan niet in een overspannen woningmarkt. Daarover laat de CDA-fractie geen misverstand bestaan. Er zal daarnaast geen sprake zijn van extreme huurstijgingen. De huurder blijft beschermd. Dat is goed. Dat is mede door de inzet van de CDA-fractie het beleid voor de toekomst.

In het VAO is een groot aantal moties ingediend. Het merendeel van deze moties is erop gericht de beweging geheel uit de huurmarkt te halen en vooral te houden, ondanks de pleidooien van de verschillende indieners om meer beweging te krijgen in de huurmarkt. Dit behoudende beleid keert zich juist tegen de huurders. De CDA-fractie zal dit niet steunen. Het is juist niet in het belang van de huurders. Om die reden zal de CDA-fractie stemmen tegen de moties op de stukken nrs. 94 tot en met 104.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (27926, nr. 102).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hermans (27926, nr. 104).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bommel c.s. (27926, nr. 94).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bommel c.s. (27926, nr. 95).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bommel/Van Gent (27926, nr. 96).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Depla (27926, nr. 97).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Depla c.s. (27926, nr. 98).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Depla c.s. (27926, nr. 99).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Depla c.s. (27926, nr. 100).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (27926, nr. 101).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hermans (27926, nr. 103).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hermans (27926, nr. 105).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya/Van Bochove (27926, nr. 106).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de LPF tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya/Van Bochove (27926, nr. 107).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.