Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-2006nr. 69, pagina 4366-4367

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de gezamenlijke behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet (29359) en het wetsvoorstel Wijziging van Hoofdstuk III van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening en van afdeling 5 van titel 7 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (28494), te weten:

- de motie-Kant over een onafhankelijk fonds voor onderzoek naar bijwerkingen (29359 /28494, nr. 67);

- de motie-Kant over eerstelijnstoezicht door de Inspectie (29359 /28494, nr. 68);

- de motie-Arib over de scheiding van taken van de apotheker (29359 /28494, nr. 69);

- de motie-Arib over beïnvloeding van huisartsen door de farmaceutische industrie (29359 /28494, nr. 70);

- de motie-Vendrik c.s. over het omlaag brengen van het aantal doden als gevolg van verkeerd medicijngebruik (29359 /28494, nr. 71);

- de motie-Rouvoet over onderzoek naar de oorzaken van stijging van de verkoop van de morning-afterpil (29359 /28494, nr. 85);

- de motie-Buijs c.s. over inzicht in nieuwe criteria voor het GVS (29359 /28494, nr. 86).

(Zie vergadering van 6 april 2006.)

De heer Rouvoet (ChristenUnie):

Voorzitter. Omdat de minister heeft toegezegd om een onderzoek te doen naar de oorzaken van de stijging van de verkoop van de morning-afterpil in 2005, trek ik mijn motie op stuk nr. 85 in.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Rouvoet (29359/28494, nr. 85) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Kant (29359/28494, nr. 67).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de Groep Nawijn voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant (29359/28494, nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie, de SGP, de LPF en de Groep Nawijn voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Arib (29359/28494, nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Arib (29359/28494, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vendrik c.s. (29359/28494, nr. 71).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Buijs c.s. (29359/28494, nr. 86).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.