Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 14, item 19

19 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 19/20 december 2011:

Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (32701);

b. de gezamenlijke behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 19/20 december 2011:

Wijziging van de Bankwet 1998 en de Wet op het financieel toezicht in verband met het versterken van de governance bij de toezichthouders op de financiële markten (Wet versterking governance van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten) (32782);

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2009/111/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie tot wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG en 2007/64/EG wat betreft banken die zijn aangesloten bij centrale instellingen, bepaalde eigenvermogensbestanddelen, grote posities, het toezichtkader en het crisisbeheer (PbEU L 302) (32787);

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG (PbEU L 267) (32826);

c. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 20 december 2011:

Wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen) (32588);

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet financiële markten BES en de Wet toezicht trustkantoren in verband met de introductie van de geschiktheidseis en de versterking van de samenwerking tussen de toezichthouders in het kader van de geschiktheidstoets en de betrouwbaarheidstoets (32786);

Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten (32871);

Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten in verband met een vrijstelling van de meldplicht voor ondiepe werkzaamheden (32874);

d. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 20 december 2011 (onder voorbehoud):

Inwerkingtreding van het besluit van 30 juni 2010, houdende wijziging van de overgangstermijn voor het verbod van het houden van legkippen in verrijkte kooien (Stb. 2010, 284) (31923);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen) (32609-VI);

e. de stemming over de volgende motie te doen plaatsvinden op 20 december 2011:

Motie van het lid Sent (PvdA) c.s. over het met een jaar uitstellen van de afschaffing van de kindertoeslag in box 3 (33003/33004/33005/33006/33007, H);

f. de stemmingen over de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 20 december 2011:

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) (33003);

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2012) (33004);

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) (33006);

Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en enige andere wetten (Wet uitwerking autobrief) (33007);

g. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 24 januari 2012 in plaats van op 17 januari 2012:

Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces (32193);

h. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken Huis der Koningin te doen plaatsvinden op 24 januari 2012:

Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) (32600);

i. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie te doen plaatsvinden op 31 januari 2012:

Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.) (30880);

Invoering van de Politiewet 200. en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 201X) (32822);

j. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te doen plaatsvinden op 31 januari 2012:

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties (32640);

Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart) (32891);

k. de voortzetting van de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 17 januari 2012:

Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31571);

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Veiligheid en Justitie, inzake vergadering van Statenpartijen Internationaal Strafhof (12-21 december) (griffienr. 149709);

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 1 december 2011 (griffienr. 149664.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken van 5 december 2011 (griffienr. 149666.01);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van 6 fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling systeem voor het beheer van de luchtvaartveiligheid in Europa (griffienr. 149710);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Onderwijs, ten geleide van het Besluit van 11 november 2011 tot wijziging van onder meer het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB inzake de beroepsgerichte kwalificatiestructuur (Stb. 2011, 563) (griffienr. 149707);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de Ecofin-raad van 30 november 2011 te Brussel (griffienr. 149606.02);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake reactie evaluatierapport bijdrageregeling zorgkosten illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen ingevolge artikel 122a van de Zorgverzekeringswet (griffienr. 149708);

een, van alsvoren, ten geleide van de ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen (griffienr. 149705).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

2. de volgende geschriften:

een, van H.M., inzake wetsvoorstel 31571 (ritueel slachten) (griffienr. 148165.44);

een, van I.S. te B., inzake onderdoofde slacht (griffienr. 148165.45);

een, van J.J. te D.H., inzake wetsvoorstel 31571 (ritueel slachten) (griffienr. 148165.46);

een, van T.S., inzake alsvoren (griffienr. 148165.52);

een, van E.v.B., inzake alsvoren (griffienr. 148165.54);

een, van A.A., inzake alsvoren (griffienr. 148165.57);

een, van A.v.K., inzake alsvoren (griffienr. 148165.55). Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.