Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 14, item 17

17 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden (32815),

en over:

  • - de motie-Thissen c.s. over het geven van het recht op toelage/uitkering aan elk lid van het gezin met als maximumnorm de echtparenbijstandsnorm (32815, letter H).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen.

De heer Nagel (50PLUS):

Voorzitter. Als je bij zo'n belangrijk onderwerp als dit tot een goed afgewogen eindoordeel wilt komen, moet je de opvattingen en argumenten van alle fracties kennen, vinden wij. Dat is niet het geval. Wij hebben moeten constateren dat een in dit verband belangrijke fractie die waarschijnlijk de doorslag gaat geven, de SGP, niet alleen de debatten niet heeft bijgewoond, maar ook geen bijdrage heeft geleverd en niet gereageerd heeft op de argumenten die speelden. Dat is vanmiddag al door iemand anders beschamend genoemd en het is ook door anderen gekritiseerd. Het feit staat niet op zichzelf, want wij hebben geconstateerd dat de afgelopen tijd de SGP ook ontbrak bij de algemene financiële beschouwingen, ook daar niet deelnam aan de discussies en ontbrak bij de stemming over een belangrijke motie over de dubbele heffingskorting op de AOW, waardoor de vertegenwoordiger van het kabinet de week erop moest terugkomen. Kortom, wij vinden dit getuigen van minachting voor het parlement en, wat erger is gelet op dit belangrijke onderwerp, voor de kiezers. Wij zouden het op prijs stellen en sterker, noodzakelijk vinden dat de SGP-afgevaardigde, die mogelijkerwijs de doorslag gaat geven, via een uitgebreide stemverklaring zijn opvatting zal geven, ook over de argumenten die gegeven zijn.

De voorzitter:

Mijnheer Nagel, dit is niet meer een stemverklaring, maar een vraag aan een ander lid van deze Kamer.

De heer Nagel (50PLUS):

Nee, want ik bedoel te zeggen dat een volledige afweging van ons stemgedrag en naar ik aanneem ook van anderen pas echt goed mogelijk is, als je de opvattingen kent van alle fracties.

De heer Machiel de Graaf (PVV):

Ik heb het gevoel dat hier het debat wordt heropend. De PVV-fractie ziet het ook niet als een stemverklaring. Daarom zou ik een punt van orde willen maken en de voorzitter willen vragen om deze stemverklaring tot een einde te brengen, want het is geen stemverklaring. Het debat zal worden heropend en daar zijn wij tegen.

De heer Nagel (50PLUS):

Onze fractie is van mening dat we alleen tot een goed eindoordeel kunnen komen als we de opvatting van iedereen kennen. Dat willen wij graag alsnog via een uitgebreide stemverklaring.

De heer Elzinga (SP):

Voorzitter. We hebben het spannend gehouden tot het laatste moment. Dit wetsvoorstel is pervers, onpraktisch en contraproductief. Het neemt geld en rechten weg zonder dat er iets voor wordt teruggegeven. Het straft kinderen voor het gedrag en het bestaan van hun ouders. Het leidt tot geen enkel praktisch voordeel, behalve dat de regering bespaart. Dat laatste en het ideologische getrompetter dat mensen moeten worden gestraft om ze uit de bijstand te krijgen, zijn de enige gronden om dit wetsvoorstel voor te leggen. Het CDA en de PVV plengen krokodillentranen. De PVV vond het geen tweede termijn waard. En de SGP zal waarschijnlijk stemmen met de ogen dicht. Wij zeggen nee tegen het tot dusver meest onbeschaafde wetsvoorstel van dit kabinet.

De heer Thissen (GroenLinks):

Voorzitter. De fractie van GroenLinks zal tegenstemmen, niet vanwege het feit dat wij het uitgangspunt van de staatssecretaris niet onderschrijven dat elk mens als hij kan aan het werk moet, en als hij niet kan, het recht heeft op een fatsoenlijke uitkering, maar vanwege het feit dat er met dit wetsvoorstel geen waardering is voor jonge mensen die uit een bijstandsgezin of uit de Wajong in een bijstandsgezin aan de slag gaan. Zij krijgen geen honorering van die motivatie, die wil om te werken, maar zij worden gestraft. Daarmee is dit wetsvoorstel asociaal en zal het niet werken. In het kader van de wet werken naar vermogen zullen wij naar alle waarschijnlijkheid wijzigingen moeten aanbrengen. De uitvoering is voor onmogelijke taken gesteld. Vele huishoudens zijn in een nog onmogelijker positie gebracht. Dat betreuren wij zeer van dit kabinet.

De heer Holdijk (SGP):

Voorzitter. Daartoe op ongebruikelijke wijze door enkele leden uitgenodigd en zonder mij daartoe objectief verplicht te weten, wil ik graag verklaren dat ik mijn verantwoordelijkheid ten aanzien van het voorliggende wetsvoorstel vorm zal geven in de uitbrenging van mijn stem. Daar zal men het in dit geval mee moeten doen. Aan het debat over dit wetsvoorstel heb ik, zoals wat mij betreft voor veel wetsvoorstellen geldt, niet deelgenomen, waaruit echter niet kan worden afgeleid dat ik naast de andere activiteiten vandaag in deze Kamer, gedeelten van het debat niet zou hebben gevolgd. Overigens merk ik op dat aan mijn stem c.q. die van mijn fractie geen andere of grotere betekenis mag worden toegekend dan aan die van ieder ander lid van deze Kamer. Met excuses, voorzitter, voor deze wat ongebruikelijke stemverklaring.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de SGP en de VVD voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de ChristenUnie, GroenLinks, de SP, D66, de PvdD, de OSF en 50PLUS ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Thissen c.s. (32815, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP, D66, de PvdD, de OSF en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, het CDA, de SGP en de ChristenUnie ertegen, zodat ze is verworpen.