Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 14, item 10

10 Stemmingen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het voorstel van wet van de leden Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed, Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet) (32414),

te weten:

  • - de motie-Van Kappen c.s. over de definitie van veteraan (32414, letter D).

(Zie vergadering van 19 december 2011.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Vliegenthart (SP):

Voorzitter. De SP-fractie zal de motie steunen. Wij verwachten niet dat dit iets verandert aan de definitie die wij gisteren hebben vastgesteld, maar wij kunnen nooit voor de toekomst helemaal uitsluiten dat er geen andere groepen zullen zijn die ook onder deze definitie vallen. Op dit moment lijkt het ons echter nog redelijk hypothetisch, maar wij willen de opties voor de toekomst openhouden.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Wij wachten even tot de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gearriveerd. Uiteraard mogen de Kamerleden de staatssecretaris van Financiën gelukwensen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.