Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 14, item 16

16 Stemmingen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het Belastingplan 2012,

te weten:

(Zie vergadering van 13 december 2011.)

De voorzitter:

De motie-Sent c.s. (33003, 33004, 33005, 33006, 33007, letter H) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering heeft voorgesteld de kindertoeslag in box 3 per 1 januari 2012 af te schaffen;

constaterende dat de peildatum voor box 3-vermogen 1 januari van elk jaar is, en derhalve voor de belastingplicht in 2012 over enkele weken valt;

overwegende dat ouders met minderjarige kinderen die huurtoeslag ontvangen en die door de afschaffing van de kindertoeslag opeens box 3-vermogen boven de vrijstelling krijgen, ook al is het maar één euro, hun complete recht op huurtoeslag verspelen;

overwegende dat ouders die hierdoor worden getroffen er honderden euro's per maand op achteruit kunnen gaan;

overwegende dat het onbehoorlijk bestuur is, mensen onvoldoende voorbereidingstijd te geven;

verzoekt de regering, de afschaffing van de kindertoeslag in box 3 een jaar uit te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring.

De heer Backer (D66):

Voorzitter. De fractie van D66 heeft sympathie voor de motie, maar die slaat een te groot gat in de financiën. Wij moeten altijd nog rekening houden met de mogelijkheid dat er heden de wetsvoorstellen van de staatssecretaris van Sociale Zaken worden afgewezen, dus wij stemmen tegen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Sent c.s. (33003, 33004, 33005, 33006, 33007, letter J).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de SP, GroenLinks, de ChristenUnie, 50PLUS, de PvdD en de OSF voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de PVV, het CDA, de VVD, D66 en de SGP ertegen, zodat zij is verworpen.