Agenda opgesteld 21 maart 2014

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 25 maart

14.00 uur

Woensdag 26 maart

10.15 uur

Donderdag 27 maart

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Politieonderwerpen

De Voorzitter: dhr. Bontes wenst zijn motie op stuk nr. 443 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 628, nr. 438 (aangehouden)

– de motie-Helder over strafbaarstelling van het voorhanden hebben van professionele inbrekerswerktuigen

29 628, nr. 439

– de motie-Van Tongeren over onafhankelijk zeker laten stellen van informatie die te maken heeft met de storing in het tapsysteem

29 628, nr. 440

– de motie-Van Tongeren over reserveren van ruimte op NS-stations voor een eventuele herintroductie van de spoorwegpolitie

29 628, nr. 441

– de motie-Berndsen-Jansen c.s. over de gevolgen van vertragingen van de personele reorganisatie en de verbetering van de informatievoorziening

29 628, nr. 442

– de motie-Berndsen-Jansen/Marcouch over PTSS bij (voormalige) politiemensen

29 628, nr. 443 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bontes over maximale ondersteuning van lokale autoriteiten bij de bestrijding van winkeldiefstal, zakkenrollerij en inbraak

29 628, nr. 444

– de motie-Kooiman/Berndsen-Jansen over de ICT-problemen bij de politie

29 628, nr. 445

– de motie-Kooiman over snel duidelijkheid over de sluiting van politiebureaus

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Strafrechtelijke onderwerpen

29 279, nr. 192

– de motie-Recourt c.s. over de inzet van een criminele burgerinfiltrant

29 279, nr. 193

– de motie-Berndsen-Jansen/De Wit over herbevestiging van het verbod op het inzetten van een criminele burgerinfiltrant

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

33 488

Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang)

33 488 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– artikel I, aanhef

– amendement Segers (12)

– onderdeel A

– onderdelen B t/m M

– artikel I

– artikelen II t/m IV

– gewijzigd amendement Van Oosten/Rebel (8) (invoegen artikel IVa)

– artikelen V en VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet tegengaan huwelijksdwang

33 488, nr. 9

– de motie-Helder over niet erkennen van huwelijken die volgens de sharia worden gesloten

33 488, nr. 10

– de motie-Helder over geen nieuwe buitenlandse partner voor wegens huwelijksdwang veroordeelden

33 488, nr. 11

– de motie-Van Oosten c.s. over niet erkennen van in het buitenland gesloten huwelijken tussen neef en nicht

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

33 597

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen

33 597 (bijgewerkt t/m amendement 13)

– artikel I, onderdelen A t/m C

– amendement Schouw (12)

– onderdeel D

– onderdelen E en F

– amendement Schouw (11)(invoegen onderdeel Fa)

– onderdelen G t/m L

– amendement Schouw (13,I)

– onderdeel M

– amendement Schouw (13,II)(invoegen onderdeel Ma)

– onderdelen N t/m EV

– artikel I

– artikelen II t/m XII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

8. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen

33 597, nr. 14

– de motie-Schouw over het stimuleren van regionale politieke fractievorming

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de inzet van vrijwilligers en werklozen in de thuiszorg

23 235, nr. 112

– de motie-Van Gerven/Keijzer over duidelijke kwaliteitskaders voor de invoering van de Wmo 2015

23 235, nr. 113

– de motie-Van Gerven/Voortman over verdringing van banen van zorgverleners

23 235, nr. 114

– de motie-Van Gerven/Voortman over geen ongekwalificeerde mensen inzetten voor professionele zorgtaken

23 235, nr. 115

– de motie-Voortman over het garanderen van de toegang tot de zorg

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

33 832, nr. 2

Brief van de Vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud zoals vastgelegd bij het EU-voorstel Richtlijn vermoeden van onschuld en aanwezigheid bij strafproces COM (2013) 821

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en het parlementair behandelvoorbehoud formeel te beëindigen.

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

33 833, nr. 2

Brief van de Vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud zoals vastgelegd bij het EU-voorstel Richtlijn rechtsbijstand bij vrijheidsbeneming en bij procedures inzake Europees aanhoudingsbevel COM (2013) 824

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en het parlementair behandelvoorbehoud formeel te beëindigen.

12. Aanbieding Verslag van de Nationale ombudsman over 2013

13. Debat over de gevolgen van het loslaten van de melkquotering door de EU met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

31 125, nr. 19

14. VSO Vessel Protection Detachments met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

15. VAO Integratieonderwerpen (AO d.d. 12/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

16. VAO Arbeidsmigratie (AO d.d. 13/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 127, nr. 181

17. VSO over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achtste tranche) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. VAO OV, OV-chipkaart en Taxi (AO d.d. 06/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 438

19. Wijziging van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen in verband met de invoering van een startmeldingsplicht voor beperkte duur voor het uitvoeren van verrichtingen waarvoor niet langer een vergunning op grond van deze wet is vereist

33 582

20. Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht

33 311

21. Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie (antw. 1e termijn + tweede termijn Kamer)

32 889

22. Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen (1e termijn Kamer)

33 729

23. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het verstrekken van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen door de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten aan de Algemene Rekenkamer

33 619

24. Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg

33 743

25. Instelling van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie en wijziging van enkele wetten (Wet Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie)

33 697

26. Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeervoorschriften, het Wetboek van Strafvordering en de Gemeentewet in verband met de digitalisering van de handhaving van veelvoorkomende overtredingen (Wet digitale handhaving veelvoorkomende overtredingen)

Langetermijnagenda

1, 2 en 3 april (week 14)

– VAO Migratie en Ontwikkeling (AO d.d. 05/03)

– Burgerinitiatief «Stop de overvolle klassen»(33 758, nr. 22)

33 659 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie)

33 685 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit))

33 781 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs))

33 771 (Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013))

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur))

33 855 (Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940–1945 in verband met een technische aanpassing van de berekening van de nabestaandenuitkering voor alleenstaande ouders en een verduidelijking van de Werkloosheidswet)

33 691 (Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen

33 484 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)

+ 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten)

8, 9 en 10 april (week 15)

– Debat over het verslag van de Nationale Ombudsman over 2012

– VAO Macrodoelmatigheid en Kwalificatiedossiers (AO d.d. 12/03)

33 786 (Herindeling van de gemeenten 's-Hertogenbosch, Maasdonk en Oss)

33 787 (Samenvoeging van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen)

33 789 (Samenvoeging van de gemeenten Bernisse en Spijkenisse)

33 790 (Samenvoeging van de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer)

33 745 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties en de invoering van elektronische detentie)

33 646 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen)

33 669 (Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (voortzetting)

32 476 (Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

33 742 (Wijziging van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen in verband met aanvulling van de bepaling over de procedure van voortgezette tenuitvoerlegging)

15, 16 en 17 april (week 16)

– Debat over het WRR-rapport «Naar een lerende economie» (Pechtold) (Minister-President)

22, 23 en 24 april (week 17)

Debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma

– Burgerinitiatief «Ziekte van Lyme» (32 513, nr. 16)

Meireces: 25 april t/m 12 mei (week 18 en 19)

13, 14 en 15 mei (week 20)

nog te bepalen

20 en 21 mei (22 mei geen vergadering) (week 21)

– Aanbieding van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2013

27 en 28 mei (week 22)

– Verantwoordingsdebat 2013 (28 mei)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Referentieniveaus taal en rekenen (AO d.d. 07/11) (te agenderen na een rondetafelgesprek van de commissie)

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ommekomst van antwoorden op vragen van de commissie)

– VAO Staatsbosbeheer (AO d.d. 05/03)

33 325 (Voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn)(de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 713 (Wet compartimenteringsreserve) (commissie brengt nader verslag uit)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

33 509 (Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (commissie heeft besloten een nader verslag uit te brengen)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + tweede termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 308 (Wet auteurscontractenrecht)

33 168 (Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg)(behandeling op verzoek van de Minister uitgesteld in afwachting van een nota van wijziging)

33 362 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben) (behandeling op verzoek van de Minister uitgesteld, zie 33 168))

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)) (tweede termijn Kamer en regering) (te agenderen na ontvangst van het kabinetsstandpunt over een drietal uitvoeringstoetsen van het CVZ)

Te agenderen debatten

1. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ + Minister VWS)

2. Debat over het afluisteren door de NSA en de rol van Nederland daarin (Van Raak) (Minister BZK en V&J) (na ontvangst van het kabinetsstandpunt)

3. Debat over schaliegas (Van Tongeren) (Minister EZ)

4. Debat over het Energieakkoord (Van Tongeren) (MP + Minister EZ + Staatssecretaris I&M)

5. Debat over fraude in Nederland (Gesthuizen) (Minister V&J)

6. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (Staatssecretaris+ Minister VWS)

7. Debat over een nadere uitwerking van het begrip participatiesamenleving (Slob) (Minister-President)

8. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

9 Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

10. Debat over het bericht «Werkloosheid klimt naar niveau van de jaren «80» (De Graaf) (Minister SZW)

11. Debat over het bericht «Jihad-hooligans op ramkoers» (Heerma) (Minister SZW)

12. Debat over de stijging van het aantal meldingen van racisme (Yücel) (Minister SZW)

13. Debat over het bericht dat de kinderbijslag niet gekort mag worden in het buitenland (De Graaf) (Minister SZW)

14. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal (Merkies) (Minister Financiën)

15. Debat over de jaarcijfers van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

16. Debat over het passend onderwijs (Ypma) (Staatssecretaris OCW)

17. Debat over de kabinetsvisie Nederlandse bankensector (32 013, nr. 35) (Minister Financiën)

18. Debat over de nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W)

19. Debat over de aansturing vanuit Europa op sociaal en economisch gebied (Klaver) (Minister Financiën)

20. Debat over problemen op het spoor in verband met de staat van het onderhoud (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

21. Debat over het rapport Masterplan Toekomst IJsselmeer (Bosman) (Staatssecretaris EZ)

22. Debat over de zin en onzin van aangifte doen bij de politie (Berndsen-Jansen) (Minister V&J)

23. Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien (Dikkers) (Staatssecretaris EZ)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de bezuiniging op maagzuurremmers (Leijten) (Minister VWS)

2. Dertigledendebat over het bericht dat de klacht van de Conferentie van Europese Kerken over de opvang van ongedocumenteerde volwassenen gegrond is verklaard (Gesthuizen) (Staatssecretaris V&J)

3. Dertigledendebat over de kwaliteit in de verpleeghuizen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

4. Dertigledendebat over de bescherming van persoonsgegevens door gemeenten (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

5. Dertigledendebat over het bericht «geen hoger loon voor EU-functionarissen» (Omtzigt) (Minister BuZa)

6. Dertigledendebat over de adviezen inzake kindermishandeling (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

7. Dertigledendebat over de financiering van de kolenmijnbouwindustrie (Ouwehand) (Minister BuHa/OS en Minister Financiën)

8. Dertigledendebat over het ontslaan van oudere leraren in het onderwijs (Beertema) (Minister OCW)

9. Dertigledendebat over het bericht «Helft 55-plussers lang zonder werk» (Klein) (Minister SZW)

10. Dertigledendebat over de opvoedpoli’s (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

11. Dertigledendebat over risicoselectie door zorgverzekeraars in de basisverzekering (Leijten) (Minister VWS)

12. Dertigledendebat over de gevolgen van de accijnsverhogingen voor pomphouders en MKB in de grensstreek (Merkies) (Staatssecretaris Financiën)

13. Dertigledendebat over het bericht dat duizenden Oost-Europeanen in ons land naar dokter of ziekenhuis gaan, maar de rekening niet betalen (Klever) (Minister VWS)

14. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars goedkope zorgverzekeringen aanbieden aan uitsluitend buitenlandse werknemers (Klever) (Minister VWS)

15. Dertigledendebat over het bericht dat de zwaardere ZZP's in de GGZ naar de gemeenten gaan (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie dreigt te exploderen in 2015 (Voortman) (Minister VWS)

17. Dertigledendebat over de Gülenbeweging in Nederland (Van Klaveren) (Minister SZW)

18. Dertigledendebat over de JSF (De Roon) (Minister EZ)

19. Dertigledendebat over de sobere opvangcentra voor kinderen (Kooiman) (Staatssecretaris VWS)

20. Dertigledendebat over het scheiden van hoogbejaarde echtparen door het kabinetsbeleid (Agema) (Staatssecretaris VWS)

21. Dertigledendebat over minder zorgplekken voor gehandicapten (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

22. Dertigledendebat over mensen die ziek zijn als gevolg van hun werk (Karabulut) (Minister SZW)

23. Dertigledendebat over het bericht dat de Minister een advies om de rijksvertegenwoordiger op Bonaire, Sint Eustatius en Saba te ontslaan heeft genegeerd (Hachchi) (Minister BZK)

24. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Buitenlandse Zaken m.b.t. een mogelijk EU lidmaatschap voor Turkije (Omtzigt)

25. Dertigledendebat over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd (Ouwehand) (Minister van I&M)

26. Dertigledendebat over ontslagen in de zorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

27. Dertigledendebat over het sluiten van verzorgingshuizen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

28. Dertigledendebat over het alarm rond de invoering van de Jeugdwet (Agema) (Staatssecretaris VWS)

29. Dertigledendebat over gemeenten die de noodklok luiden over de negatieve gevolgen van de fraudewet (Karabulut) (Minister SZW)

30. Dertigledendebat over het wegsluizen van geld via Nederland door Oekraïense oligarchen (Merkies) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuZa)

31. Dertigledendebat over de bouw van een megastal in Grubbenvorst (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

32. Dertigledendebat over mogelijke financiële problemen voor gemeenten in verband met decentralisaties (Van Raak) (Minister BZK)

33. Dertigledendebat over het bericht van Actiz dat de verzorgingshuizen te snel sluiten (Agema) (Staatssecretaris VWS)

34. Dertigledendebat over de weigering van zorgverzekeraars om de regioplannen Spoedeisende Hulp openbaar te maken (Van Gerven) (Minister VWS)

35. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (Graus) (Staatssecretaris EZ)

36. Dertigledendebat over het bericht dat steeds meer Nederlandse kinderen in armoede opgroeien (Heerma) (Staatssecretaris SZW)

37. Dertigledendebat over het bericht dat 40% van de gemeenten denkt de ouderenzorg niet of nauwelijks te kunnen betalen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

38. Dertigledendebat over het bericht «Fiscale roadshow trok ook langs Indonesië en Thailand» (Omtzigt) (Minister BuZa en Minister Financiën)

39. Dertigledendebat over de groeiende werkloosheid (Karabulut) (Minister SZW)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 31 maart 2014 van 11.15 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie

Maandag 14 april 2014 van 10.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Implementatiewet richtlijn en verordening kapitaalvereisten (33 849)

Woensdag 23 april 2014 van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Versterking van governance in de praktijk

Recesperiodes

Meireces 2014: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2014

Verkiezingen Europees Parlement: donderdag 22 mei 2014 (geen avondvergadering op woensdag 21 mei en geen vergadering op donderdag 22 mei 2014)

Hemelvaart: donderdag 29 mei 2014

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december 2014 t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 18 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 17 maart en geen vergadering op woensdag 18 maart 2015)

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Naar boven