Agenda opgesteld 31 januari 2014

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 4 februari

14.00 uur

Woensdag 5 februari

10.15 uur

Donderdag 6 februari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemming

3. Stemming over: motie ingediend bij Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

De Voorzitter: de fractie van de ChristenUnie verzoekt om eerst te stemmen over motie nr. 55 alvorens te stemmen over het wetsvoorstel.

32 550, nr. 55

– de motie-Slob over overleg op korte termijn met de ambtenarencentrales

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

32 550

Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

32 550 (bijgewerkt t/m amendement nr. 54)

* De Voorzitter: dhr. Kerstens wenst de amendementen onder de nummers 14, 16 en 20 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– gewijzigd amendement Van der Burg/Koopmans (26,I en II)

*– amendement Kerstens c.s. (48,I)

*– amendement Slob c.s. (49,I)

*– tweede nader gewijzigd amendement Kerstens (53,I)

*– amendement Ulenbelt (50)

*– amendement Ulenbelt (51)

*– amendement Slob (54,I)

– amendement Ortega-Martijn (19,I en II)

*– tweede nader gewijzigd amendement Kerstens (53,II)

*– amendement Slob c.s. (49,II en III)

– artikel I

– artikel II

– artikel IIa, aanhef

*– amendement Slob c.s. (49,IV)

– onderdeel A

– onderdeel B

– artikel IIa

*– amendement Kerstens c.s. (48,II) (invoegen artikel IIb)

*– amendement Slob (54,II) (invoegen artikel IIb)

*– tweede nader gewijzigd amendement Kerstens (53,III) (invoegen artikelen IIb en IIc)

– artikelen III en IV

– amendement Van der Burg (44)

– artikel V

– artikelen VI t/m IXb

– gewijzigd amendement Van der Burg/Koopmans (26,III) (invoegen artikel IXc)

*– amendement Ulenbelt (52,I)

– artikel X

*– amendement Ulenbelt (52,II)

– artikel XI

– artikelen XIa en XII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

33 686

Wijziging van de Wet milieubeheer (tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage)

33 686 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– amendement Smaling/Van Veldhoven (9,II en III)

– artikel I

– artikel II

– amendement Smaling/Van Veldhoven (9,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet milieubeheer

33 686, nr. 10

– de motie-Smaling over de voorgestelde financiering van de Commissie voor de m.e.r.

33 686, nr. 11

– de motie-Bisschop over een voldoende fijnmazige tariefstelling

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het proefverlof van Volkert van der Graaf

33 750 VI, nr. 104 (aangehouden)

– de motie-Helder over een vordering door het OM tot achterwege laten van de voorwaardelijke invrijheidstelling

33 750 VI, nr. 105 (aangehouden)

– de motie-Bontes over het benutten van alle juridische middelen om Volkert van der Graaf zijn volledige gevangenisstraf te laten uitzitten

33 750 VI, nr. 106 (aangehouden)

– de motie-Van der Staaij over initiatieven voor het uitgangspunt dat de opgelegde straf daadwerkelijk wordt uitgezeten

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Preventiebeleid

De Voorzitter: mw. Wolbert wenst haar moties op stuk nrs. 125 en 126 te wijzigen en mw. Dik-Faber haar motie op stuk nr. 129. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 793, nr. 116

– de motie-Van Gerven over in de wet opnemen van het recht op preventie

32 793, nr. 117

– de motie-Van Gerven over de effecten van wetten op sociaal-economische gezondheidsverschillen

32 793, nr. 118

– de motie-Van Gerven over in het leven roepen van een preventiefonds sociaal-economische gezondheidsverschillen

32 793, nr. 119

– de motie-Van Gerven over een «zomergesprek» tussen ouders en de jeugdgezondheidszorg

32 793, nr. 120

– de motie-Pia Dijkstra over een platform van publieke en private organisaties

32 793, nr. 121

– de motie-Pia Dijkstra over voortgezette financiering van het project De Gezonde Schoolkantine

32 793, nr. 122 (aangehouden)

– de motie-Bruins Slot/Pia Dijkstra over 25% minder sterfgevallen ten gevolge van de vier chronische ziekten

32 793, nr. 123

– de motie-Bruins Slot/Pia Dijkstra over structurele financiering van preventie in samenspraak met de Nederlandse Zorgautoriteit

32 793, nr. 124 (aangehouden)

– de motie-Bruins Slot/Pia Dijkstra over verlenging van het Nationaal Programma Preventie tot 2020

32 793, nr. 125 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Wolbert over integraal aandacht besteden aan de inzet van wijkverpleegkundigen

32 793, nr. 126 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Wolbert over toevoegen van het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen aan de nieuwe preventiecyclus

32 793, nr. 127

– de motie-Dik-Faber over normen voor de hoeveelheid suiker in kinderproducten

32 793, nr. 128

– de motie-Dik-Faber over het belang van de gezondheidswinst door borstvoeding

32 793, nr. 129 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Dik-Faber over ten minste 140 gezonde schoolpleinen in 2016

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Informele JBZ-Raad van 23 en 24 januari 2014

32 317, nr. 208

– de motie-Gesthuizen over Dublinoverdrachten aan Bulgarije

32 317, nr. 209 (aangehouden)

– de motie-Van Hijum over Bulgarije in gebreke stellen inzake de naleving van de opvangrichtlijn

32 317, nr. 210 (aangehouden)

– de motie-Van Hijum over strenge en meer uniforme voorwaarden voor de verstrekking van verblijfsdocumenten

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

33 858, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Kader klimaat en energie 2030 COM (2014) 15, 20 en 21

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten, en de regering te verzoeken een parlementair behandelvoorbehoud bij de voorstellen te laten vastleggen.

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Spoor

29 984, nr. 448

– de motie-Dik-Faber c.s. over varianten schrappen voor de goederenroutering met spoorbogen bij Bathmen

29 984, nr. 449

– de motie-Van Tongeren/Van Veldhoven over gevaarlijke stoffen bij voorkeur op de Betuweroute vervoeren

29 984, nr. 450

– de motie-Van Tongeren over het aantal gele informatieborden op stations

29 984, nr. 451

– de motie-Van Tongeren/Van Veldhoven over laadpalen voor mobiele dragers

29 984, nr. 452 (ingetrokken)

– de motie-De Graaf over tussentijds rapporteren over de onderhandelingen over de concessie voor het hoofdrailnet

29 984, nr. 453 (aangehouden)

– de motie-De Graaf over de mogelijkheid tot een managementaanbesteding opnemen in de spoorconcessie 2015–2025

29 984, nr. 454

– de motie-Smaling over het concreet uitwerken van een scenario «niet linksaf slaan bij Elst»

29 984, nr. 455

– de motie-De Boer/Hoogland over de Brabantroute en IJssellijn ontzien bij het vervoer van gevaarlijke stoffen

29 984, nr. 456

– de motie-De Boer/De Rouwe over overleg vooraf over aanpassingen aan dienstregelingen

29 984, nr. 457

– de motie-Van Veldhoven/De Rouwe over overlast van goederenvervoer op andere trajecten dan de Betuweroute in 2016–2022

29 984, nr. 458 (ingetrokken)

– de motie-Van Veldhoven/De Rouwe over opties, keuzes voor beoogde KPI's delen met de Kamer

29 984, nr. 459

– de motie-De Rouwe over een effectief stelsel van prikkels en sancties in de concessie voor het HRN

29 984, nr. 460

– de motie-De Rouwe over hinder door trilling in 's-Hertogenbosch en Rosmalen

29 984, nr. 461 (aangehouden)

– de motie-De Rouwe over uitbreiding van de pilot geluidsoverlast Lansingerland

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO ERTMS/Spoorveiligheid

De Voorzitter: dhr. De Rouwe wenst zijn motie op stuk nr. 10 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 652, nr. 6

– de motie-Hoogland/De Boer over het voorkeursbesluit pas nemen als er meer duidelijkheid is

33 652, nr. 7

– de motie-De Boer/Hoogland over bindende afspraken met de NS over de inzet van ERTMS-materieel

33 652, nr. 8

– de motie-De Boer/Hoogland over ERTMS-uitrolscenario's toetsen aan veiligheid en economische meerwaarde

33 652, nr. 9

– de motie-Smaling over een quickscan naar de kosten voor invoering van ERTMS

33 652, nr. 10 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-De Rouwe over conclusies van parlementaire enquête Fyra en parlementair onderzoek ICT en Overheid betrekken bij ERTMS

Stemming

13. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014

De Voorzitter: mw. Ouwehand wenst haar motie op stuk nr. 79 te wijzigen en verzoekt deze vervolgens opnieuw aan te houden.

33 750-XIII, nr. 79 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand over niet instemmen met teelt van een genetisch gemanipuleerde maissoort

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

23 686, nr. 22

Brief van het Presidium over een nieuwe regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te besluiten en in te stemmen met de nieuwe regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer.

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

33 715

Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT)

– artikelen I t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij Aanpassingswet WNT

33 715, nr. 12

– de motie-Segers/Fokke over mogelijk maken dat decentrale overheden bezoldigingsnormen stellen

33 715, nr. 13

– de motie-Van Toorenburg/Van Raak over een maximumvergoeding per maand voor interim-bestuurders

33 715, nr. 14

– de motie-Van Toorenburg/Bruins/Slot over normering van de bezoldiging van zorgverleners

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

33 618

Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het onderwijs in de Friese taal

– artikel I t/m XII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het stropen in bossen en wateren

28 286, nr. 713

– de motie-Graus over gevangenisstraffen en hogere boetes voor veroordeeld stroperstuig

28 286, nr. 714

– de motie-Graus over verhoging van het aantal groene boa's

28 286, nr. 715

– de motie-Graus over verhoging van het aantal accenthouders dierenwelzijn

28 286, nr. 716

– de motie-Graus over de inzet van arrestatieteams van de Nationale Politie

28 286, nr. 717

– de motie-Graus over de hoogste prioriteit voor de aanpak van stroperij op heterdaad

28 286, nr. 718 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven/Thieme over een plan om het toezicht het beste in te richten

28 286, nr. 719

– de motie-Thieme/Van Gerven over het respecteren van het verbod op het 's nachts gebruiken van het jachtgeweer

28 286, nr. 720

– de motie-Rudmer Heerema/Jacobi over het inzetten op het ontnemen van criminele winsten

28 286, nr. 721

– de motie-Jacobi over grootschalige dumpingen van drugsafval in de natuur

28 286, nr. 722

– de motie-Geurts over boa's samen laten werken met wildbeheereenheden

Stemmingen

19. Stemming over: motie ingediend bij het dertigledendebat over de zomerstop in de thuiszorg

23 235, nr. 110

– de motie-Agema over onmogelijk maken van een zorgstop via de nieuwe Wmo

20. Debat over het standpunt van de VNG over de uitvoering van de nieuwe WMO met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

21. Debat over de gaswinning in Groningen met maximum spreektijden van 6 minuten per fractie

22. Dertigledendebat over de inkomenseffecten van het kabinetsbeleid voor mensen met een beperking met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

23. Dertigledendebat over de stapeling van financiële risico’s bij de decentralisaties met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

27 858, nr. 220

24. VSO Gewasbescherming buiten de landbouw met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Luchtvaart (AO d.d. 23/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Voedsel (AO d.d. 18/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Dierziekten en antibioticagebruik (AO d.d.15/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Arbeidsomstandigheden (AO d.d. 23/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 740

29. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur en het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen

33 801

30. Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Langetermijnagenda

Dinsdag 11 februari

14.00 uur

Woensdag 12 februari

10.15 uur

Donderdag 13 februari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

33 698

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de modernisering en vereenvoudiging van de werkwijze van de huurcommissie

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

33 698, nr. 10

– de motie-Paulus Jansen over een verbod op all-in huurcontracten

33 698, nr. 11

– de motie-Paulus Jansen over een bredere werking van een uitspraak van de huurcommissie bij onzelfstandige woonruimte

– VAO Duurzaam hout (AO d.d. 04/12)

– VAO Toptalent in het funderend onderwijs (AO d.d. 23/01)

– VAO Masterplan DJI (AO d.d. 29/01)

– VAO Aanpassing eigenwoningforfait (AO d.d. 16/01)

– VAO Beleidsbrief nucleaire ontwapening en non-proliferatie (AO d.d. 29/01)

– Debat over het verslag van de Nationale Ombudsman over 2012

33 488 (Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang))

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen))

33 543 (Goedkeuring van het op 15 oktober 2012 tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (Trb. 2013, 12))

33 663 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de overheveling van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school)

33 325 (Voorstel van wet van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland))

33 438 (Wijziging van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen in verband met de invoering van een startmeldingsplicht voor beperkte duur voor het uitvoeren van verrichtingen waarvoor niet langer een vergunning op grond van deze wet is vereist)

33 597 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen)

32 889 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

33 619 (Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg)

33 669 (Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (voortzetting)

33 691 (Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen))

33 742 (Wijziging van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen in verband met aanvulling van de bepaling over de procedure van voortgezette tenuitvoerlegging)

18, 19 en 20 februari (week 8)

VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01)

– Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Huizenprijzen (debat met de regering)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie)

33 713 (Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve))

33 729 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het verstrekken van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen door de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten aan de Algemene Rekenkamer)

33 582 (Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht)

33 638 (Goedkeuring van het op 10 augustus 2012 te Addis Abeba tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 179 en 192, en Trb. 2013, 84))

33 718 (Goedkeuring van het op 31 mei 2013 te Beijing tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek China tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2013, 104))

Krokusreces: 21 februari t/m 3 maart (week 9)

4, 5 en 6 maart (week 10)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen)

33 484 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken)

33 685 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit))

11, 12 en 13 maart (week 11)

32 476 (Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling)

18 en 20 maart (week 12) (19 maart geen vergadering)

nog te bepalen

25, 26 en 27 maart (week 13)

nog te bepalen

1, 2 en 3 april (week 14)

33 659 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Referentieniveaus taal en rekenen (AO d.d. 07/11)

33 509 (Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs) (commissie V&J heeft nader verslag uitgebracht)

+ 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 308 (Wet auteurscontractenrecht)

33 168 (Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg)

33 362 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben)

33 311 (Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie) (antw. 1e termijn + tweede termijn)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur))

33 716 (Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen))

Te agenderen debatten

1. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ + Minister VWS)

2. Debat over het afluisteren door de NSA en de rol van Nederland daarin (Van Raak) (Minister BZK en V&J) (voorafgegaan door een brief)

3. Debat over schaliegas (Van Tongeren) (Minister EZ)

4. Debat over het Energieakkoord (Van Tongeren) (MP + Minister EZ + Staatssecretaris I&M)

5. Debat over fraude in Nederland (Gesthuizen) (Minister V&J)

6. Debat over de inzet van vrijwilligers en werklozen in de thuiszorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS en SZW)

7. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (Staatssecretaris VWS)

8. Debat over het WRR-rapport «Naar een lerende economie» (Pechtold) (Minister-President)

9. Debat over een nadere uitwerking van het begrip participatiesamenleving (Slob) (Minister-President)

10. Debat over de gevolgen van het loslaten van de melkquotering door de EU (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

11. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS en Staatssecretaris EZ)

12. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Minister Sociale Zaken)

13. Debat over het bericht «Werkloosheid klimt naar niveau van de jaren ’80» (De Graaf) (Minister SZW)

14. Debat over het bericht «Jihad-hooligans op ramkoers» (Heerma) (Minister SZW)

15. Debat over de stijging van het aantal meldingen van racisme (Yücel) (Minister SZW)

16. Debat over het bericht dat de kinderbijslag niet gekort mag worden in het buitenland (De Graaf) (Minister SZW)

17. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal (Merkies) (Minister Financiën)

18. Debat over de jaarcijfers van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

19. Debat over het bericht «Grote examenfraude ROC Amsterdam» (Jadnanansing) (Minister OCW)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het intrekken van de Beginselenwet AWBZ-zorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

2. Dertigledendebat over het SCP-rapport «Met zorg ouder worden» (Agema) (Staatssecretaris VWS)

3. Dertigledendebat over het bericht dat bewoners nog steeds door zorginstellingen bestolen worden (Agema) (Staatssecretaris VWS)

4. Dertigledendebat over het bericht «Ministerie spekt een club farmaceuten» (Klever) (Minister en Staatssecretaris VWS)

5. Dertigledendebat over de bezuiniging op maagzuurremmers (Leijten) (Minister VWS)

6. Dertigledendebat over het bericht dat «harder rijden de gezondheid schaadt» (Van Veldhoven) (Minister en Staatssecretaris I&M)

7. Dertigledendebat over belastingnomaden (Omtzigt) (Staatssecretaris Fin, Minister BZK)

8. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (Graus) (Staatssecretaris EZ)

9. Dertigledendebat over het bericht dat de klacht van de Conferentie van Europese Kerken over de opvang van ongedocumenteerde volwassenen gegrond is verklaard (Gesthuizen) (Staatssecretaris V&J)

10. Dertigledendebat over de kwaliteit in de verpleeghuizen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

11. Dertigledendebat over de bescherming van persoonsgegevens door gemeenten (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

12. Dertigledendebat over het bericht «geen hoger loon voor EU-functionarissen» (Omtzigt) (Minister BuZa)

13. Dertigledendebat over de adviezen inzake kindermishandeling (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

14. Dertigledendebat over de financiering van de kolenmijnbouwindustrie (Ouwehand) (Minister BuHa/OS en Minister Financiën)

15. Dertigledendebat over het ontslaan van oudere leraren in het onderwijs (Beertema) (Minister OCW)

16. Dertigledendebat over het bericht «Helft 55-plussers lang zonder werk» (Klein) (Minister SZW)

17. Dertigledendebat over de opvoedpoli’s (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

18. Dertigledendebat over risicoselectie door zorgverzekeraars in de basisverzekering (Leijten) (Minister VWS)

19. Dertigledendebat over het bezoek van het kabinet aan de Palestijnse Gebieden en Israël (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

20. Dertigledendebat over de Nederlandse afvaardiging naar de Winterspelen in Sotsji (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

21. Dertigledendebat over de gevolgen van de accijnsverhogingen voor pomphouders en MKB in de grensstreek (Merkies) (Staatssecretaris Financiën)

22. Dertigledendebat over het bericht dat duizenden Oost-Europeanen in ons land naar dokter of ziekenhuis gaan, maar de rekening niet betalen (Klever) (Minister VWS)

23. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars goedkope zorgverzekeringen aanbieden aan uitsluitend buitenlandse werknemers (Klever) (Minister VWS)

24. Dertigledendebat over het bericht dat de zwaardere ZZP's in de GGZ naar de gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

25. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie dreigt te exploderen in 2015 (Voortman) (Minister VWS)

Wetgevings- notaoverleggen

Er zijn geen overleggen geagendeerd.

Recesperiodes

Krokusreces 2014: vrijdag 21 februari t/m maandag 3 maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 19 maart 2014 (geen avondvergadering op dinsdag 18 maart en geen vergadering op woensdag 19 maart 2014)

Meireces 2014: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2014

Verkiezingen Europees Parlement: donderdag 22 mei 2014 (geen avondvergadering op woensdag 21 mei en geen vergadering op donderdag 22 mei 2014)

Hemelvaart donderdag 29 mei 2014

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december 2014 t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 4 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 3 maart en geen vergadering op woensdag 4 maart 2015)

Hemelvaart donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Naar boven