Agenda opgesteld 13 mei 2011

Alle openbare Kamervergaderingen worden uitgezonden via de draadomroep van de Tweede Kamer. Voorts worden alle met een * aangeduide vergaderingen uitgezonden

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 17 mei

14.00 uur

Woensdag 18 mei

10.15 uur

Donderdag 19 mei

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Aanbieding Jaarverslagen en Slotwetten over het jaar 2010 (18 mei)

4. Verantwoordingsdebat met nog nader te bepalen maximum spreektijden per fractie

5. Debat over politieonderzoek naar kindermishandeling met maximum spreektijden van 7 minuten per fractie

6. VAO Mensenhandel (AO d.d. 31/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

7. VAO Dierproevenbeleid (AO d.d. 26/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

8. VAO Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 27/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

9. VAO Gesloten jeugdzorg/Jeugdzorgplus (AO 27/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

10. VAO Invulling hoofdlijnen taakstelling SZW-domein 2012–2015 (AO d.d. 6/4 en 28/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 416

11. Wijziging van de Ambtenarenwet, de Militaire Ambtenarenwet 1931 alsmede de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het uitsluitend elektronisch verzenden van berichten die betrekking hebben op de rechtspositie

32 543

12. Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK

32 316

13. Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de invoering van een competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs (voortzetting)

Dinsdag 24 mei

14.00 uur

Woensdag 25 mei

10.15 uur

Donderdag 26 mei

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

4. VAO Leegstand kantoren en plattelandswoningen (AO d.d. 22/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

5. VAO Modernisering GBA (AO d.d. 13/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

6. VAO Handhaving (AO d.d. 30/3 en 26/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

7. VAO Evaluatie WIA en Arbeidsongeschiktheid (AO d.d. 27/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

8. VAO ZZP’ers (AO d.d. 27/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30 579

9. Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme)

32 412

10. Voorstel van wet van de leden Van der Ham en Van Gent tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen (voortzetting)

31 452

11. Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de evaluatie van deze wet en herstel van onvolledige implementatie van richtlijn nr. 2001/20/EG) (re- en dupliek)

32 445

12. Wijziging van hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer, houdende aanpassing van de regeling voor het melden van ongewone voorvallen

32 393

13. Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging (Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG)

32 453

14. Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met het afschaffen van specifiek interbestuurlijk toezicht (Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen)

32 459

15. Wijziging van de Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid

32 588

16. Wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen)

32 403

17. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard, van de Wet personenvervoer 2000 ten aanzien van het openbaarvervoersverbod en enkele technische wijzigingen, van de Wet advies en overleg verkeer en waterstaat in verband met wijzigingen in de vorm waarin betrokkenen en organisaties bij het beleidsproces worden betrokken, alsmede wijziging van de Wet op de economische delicten, de Wet luchtvaart, de Binnenvaartwet, de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, de Wet belastingen op milieugrondslag, de Waterwet, de Invoeringswet Waterwet, de Waterschapswet en de Crisis- en herstelwet op enkele punten van technische aard (Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010)

32 539

18. Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en de Binnenvaartwet in verband met de invoering van de ontzegging van de vaarbevoegdheid

32 154

19. Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet toelating zorginstellingen in verband met het regelen van de voorwaarden voor aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en de financiering van deze aanspraken (Wet AWBZ-zorg buitenland) (re- en dupliek)

31 045

20. Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie (voortzetting)

32 431

21. Goedkeuring van de op 9 november 2009 te Jakarta totstandgekomen Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds (Trb. 2010, 82)

32 444

22. Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging van en de invoering van een elektronische dienstverlening bij de burgerlijke stand (Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand)

32 454

23. Wijziging van een aantal wetten ter invoering van de van rechtswege verleende vergunning (Verzamelwet van rechtswege verleende vergunning)

32 529

24. Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering positie pleegouders)

32 549

25. Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen

32 527

26. Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee

32 469

27. Wijziging van de Meststoffenwet (herinvoering compartimentering)

Dinsdag 31 mei

14.00 uur

Woensdag 1 juni

10.15 uur

Donderdag 2 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

4. Gezamenlijke behandeling van:

32 535

Goedkeuring van het op 23 februari 2006 te Genève tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Trb. 2007, 93)

32 534

Implementatie van het op 23 februari 2006 te Geneve tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Trb. 2007, 93)

5. Gezamenlijke behandeling van:

32 314

Instelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Wet Raad voor de leefomgeving en infrastructuur)

32 323

Intrekking van de Wet Adviesraad gevaarlijke stoffen

31 997

6. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs

7. Gezamenlijke behandeling van:

32 426

Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)

32 512

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers

32 587

8. Wijziging van onder meer de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de instelling van het diplomaregister hoger onderwijs, beroepsonderwijs, voortgezet (algemeen volwassenen)onderwijs, NT2 en inburgering

32 427

9. Wijziging van de Wet milieubeheer (verbeterde aansluiting van de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op de kaderrichtlijn water)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

1. Hoofdlijnendebat over het drugsbeleid met nog nader te bepalen maximum spreektijden per fractie

2. Debat over pensioenen met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

3. Debat over de kabinetsreactie op Wikileaks met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

4. Debat over inperking van het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw t.a.v. abortus met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

5. Debat over het privébezoek van de Koningin aan Oman met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

6. Debat over de verhouding tussen verschillende grondrechten met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

7. Debat over de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking in een instelling met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

8. Debat over het bericht «Jongeren gedupeerd door VOG-systeem» met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

9. Debat over het wegstemmen van het Elektronisch Patiënten Dossier in de Eerste Kamer met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

10. Debat over hygiëne in verpleeghuizen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

11. Debat over berichten rondom de opleidingen aan hogeschool Inholland met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

12. Spoeddebat over het voorgenomen kabinetsbeleid inzake het intrekken van het kierbesluit Haringvliet met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

13. Spoeddebat over de situatie in een justitiële jeugdinrichting met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

14. Spoeddebat over het IRAS rapport «Onderzoek naar gezondheidseffecten bij omwonenden bij intensieve veehouderij» met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

15. Spoeddebat over antibioticagebruik bij dieren en het RIVM-rapport inzake antibioticaresistentie met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

16. Spoeddebat over lastenverzwaringen met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

17. Spoeddebat over de vergunningverlening van de bouw van megastallen in Brabant met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

18. Spoeddebat over de negatieve koopkrachteffecten voor 65+-ers en alleenstaanden van het kabinetsbeleid met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

19. Spoeddebat over een nieuwe wet inzake naturalisatie-eisen met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

20. Spoeddebat over problematisch huizenbezit met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

21. Spoeddebat over de toepassing van islamitisch recht door Nederlandse rechters met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

22. Spoeddebat over veroordeelde Surinaamse criminelen in Nederland met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

23. Spoeddebat over niet uitvoeren van de motie-Pechtold c.s. met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

32 415 (R1915)

24. Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet)

32 193

25. Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces

31 549

26. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en enkele andere onderwerpen

32 028

27. Goedkeuring van de op 10 september 1998 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de afgifte van een attestatie de vita, met bijlagen (Trb. 2004, 283)

32 468

28. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de herziening van de regels inzake de processtukken, de verslaglegging door de opsporingsambtenaar en enkele andere onderwerpen (herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken)

32 304

29. Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening)

32 477

30. Wijziging van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen

32 558

31. Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met onder meer afschaffen van de verblijfsduurbeperking in het voortgezet onderwijs, bewaken van de examenkwaliteit in het voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, alsmede uitbreiding van de staatsexamenmogelijkheden

31 898

32. Wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven)

32 291

33. Het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) (re- en dupliek)

34. Gezamenlijke behandeling van:

32 337

Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten

32 398

Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg)

32 399

Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

31 571

35. Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (re- en dupliek)

32 609-VI

36. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen)

32 546

37. Wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD

32 446

38. Wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met het invoeren van een regeling op grond waarvan adoptiefouders een tegemoetkoming kan worden verleend in de gemaakte kosten met betrekking tot interlandelijke adoptie

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 20 juni van 11.00 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het Veteranenbeleid.

Maandag 27 juni van 13.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Uitwerking van de uitgangspunten van het cultuurbeleid (31 511, nr. 8).

Recesperiodes

Zomerreces 2011: vrijdag 1 juli t/m maandag 5 september 2011

Herfstreces 2011: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2011

Kerstreces 2011: vrijdag 23 december 2011 t/m maandag 16 januari 2012

Krokusreces 2012: vrijdag 17 februari t/m maandag 27 februari 2012

Meireces 2012: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012

Zomerreces 2012: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september

Naar boven