Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018

Agenda opgesteld 19 januari 2018

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 23 januari

14.00 uur

Woensdag 24 januari

10.15 uur

Donderdag 25 januari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over belastingvoordelen en subsidies voor de fossiele industrie

De Voorzitter: mw. Beckerman wenst haar motie op stuk nr. 277 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

30 175, nr. 271

– de motie-Van der Lee c.s. over afbouwen van fiscale prikkels

30 175, nr. 272 (aangehouden)

– de motie-Van der Lee c.s. over kapitaaleisen voor investeringen in fossiele energie

30 175, nr. 273

– de motie-Van Raan c.s. over rapporteren over het overgebleven koolstofbudget

30 175, nr. 274

– de motie-Van Raan c.s. over deelname aan het proces van peerreviews binnen de G20

30 175, nr. 275 (ingetrokken)

– de motie-Van Raan c.s. over afbouwen van overheidssteun

30 175, nr. 276

– de motie-Van Raan c.s. over fossielvrij als goedkoopste alternatief

30 175, nr. 277 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Beckerman c.s. over de rol van Energiebeheer Nederland

30 175, nr. 278

– de motie-Kops over een lagere energierekening

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het schadeprotocol voor afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen

De Voorzitter: dhr. Kops wenst zijn motie op stuk nr. 413 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 529, nr. 406

– de motie-Van Tongeren c.s. over een schadeprotocol langs de lijnen van het Groningse concept

33 529, nr. 407

– de motie-Van Tongeren c.s. over dezelfde schadeafhandeling voor alle Nederlanders in mijnbouwgebied

33 529, nr. 408

– de motie-Wassenberg/Beckerman over een parlementaire enquête naar de gaswinning

33 529, nr. 409

– de motie-Wassenberg/Beckerman over de gaswinning terugbrengen naar 12 miljard kuub

33 529, nr. 410

– de motie-Beckerman c.s. over een nieuw schadeprotocol zonder nieuwe contouren

33 529, nr. 411 (aangehouden)

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius over verzegeling van gasaansluitingen

33 529, nr. 412

– de motie-Agnes Mulder c.s. over verduurzamingsmogelijkheden voor woningeigenaren

33 529, nr. 413 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kops over het in behandeling nemen van schades

33 529, nr. 414

– de motie-Kops over het plaatsen van tiltmeters

33 529, nr. 415

– de motie-Nijboer c.s. over een toekomstplan voor Groningen

33 529, nr. 416 (overgenomen)

– de motie-Dik-Faber/Nijboer over het behoud van beeldbepalende gebouwen

33 529, nr. 417

– de motie-Sazias c.s. over de mogelijkheid van een contra-expertise

33 529, nr. 418

– de motie-Jetten c.s. over het maximaal verminderen van de vraag naar Gronings gas

33 529, nr. 419

– de motie-Baudet over het openbaar maken van de Overeenkomst van Samenwerking

33 529, nr. 420

– de motie-Baudet over ultimatum 1 juli 2018

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

22 112, nr. 2456

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

34 862, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake voordrachten voor de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de afdeling klachtbehandeling van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

De Voorzitter: ik stel voor in afwijking van het Reglement van Orde niet schriftelijk te stemmen en de voordrachten conform het voorstel van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken als volgt vast te stellen:

Voorzitter afdeling klachtbehandeling:

1. mw. mr. A. Stehouwer

2. dhr. mr. P.J. Stolk

3. mw. mr. A.M. Zwaneveld

1e lid afdeling klachtbehandeling:

1. dhr. mr. W.B.M. Tomesen

2. dhr. mr. J.L. Burggraaf

3. dhr. mr. P.J. Stolk

2e lid afdeling klachtbehandeling:

1. dhr. mr. J.L. Burggraaf

2. mw. mr. H.C. Wiersinga

3. mw. mr. A.M. Zwaneveld

3e lid afdeling klachtbehandeling:

1. mw. mr. H.C. Wiersinga

2. dhr. mr. W.B.M. Tomesen

3. mw. mr. C.H. van Breevoort-de Bruin

Voorzitter Toetsingscommissie:

1. mw. mr. M. Moussault

2. dhr. mr. R.S. Croll

3. ------*

Lid Toetsingscommissie:

1. dhr. mr. A.R.O. Mooy MBA

2. ------*

3. mw. mr. C.H. van Breevoort-de Bruin

Lid deskundige Toetsingscommissie:

1. dhr. ir. R. Prins

2. dhr. prof. dr. B. Jacobs

3. -----*

* (N.B. een aantal kandidaten heeft, nadat zij waren geïnformeerd over de door de commissie Binnenlandse Zaken geaccordeerde voordracht, besloten hun sollicitatie in te trekken. Naar aanleiding daarvan is de voordracht in die zin aangepast dat de namen van betrokkenen zijn verwijderd maar dat de voordracht verder ongewijzigd is gebleven. De commissie Binnenlandse Zaken heeft met deze handelwijze ingestemd indien voorgedragen kandidaten zich, na het akkoord van de commissie, zouden terugtrekken).

Stemming

7. Stemming over: motie ingediend bij het VAO ICT-ontwikkelingen

De Voorzitter: dhr. Middendorp wenst zijn motie op stuk nr. 511 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

26 643, nr. 511 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Middendorp over de digitaliseringsagenda van de overheid

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders

De Voorzitter: aangezien de moties nrs. 16 en 17 vragen om een nota van wijziging op het wetsvoorstel, zal er eerst over deze moties worden gestemd alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel en de overige moties.

34 494, nr. 16

– de motie-Van Kent c.s. over meer zeggenschap over de beloning van de top

34 494, nr. 17

– de motie-Van Kent c.s. over meer zeggenschap bij fusies en overnames

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

34 494

Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders

34 494 (bijgewerkt t/m amendement nr. 15)

De Voorzitter: ik stel voor in afwijking van de artikelvolgorde van het wetsvoorstel eerst te stemmen over amendement 12.

– artikel I, onderdeel A

– amendement Van Kent (12) over instemmingsrecht van de ondernemingsraad op de ontwikkeling van de beloning van bestuurders (invoegen onderdeel Aa)

  • Indien 12 verworpen:

  • – amendement Van Kent (13) over adviesrecht van de ondernemingsraad inzake de beloning van bestuurders

  • – amendement Özdil/Gijs van Dijk (15) over instemmingsrecht van de ondernemingsraad bij verder uit elkaar lopen van beloningsverschillen (invoegen onderdeel Aa)

  • NB. Indien zowel amendement 13 als amendement 15 wordt aangenomen, wordt amendement 13 in de wettekst verwerkt en wordt onder de aanduiding «ARTIKEL I» ingevoegd de aanduiding «A».

    • Indien 13 niet aangenomen:

    • – amendement Van Weyenberg (10) over geen geheimhouding bij bespreking van de beloningen van bestuurders

– onderdeel B

– artikel I

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

10. Stemmingen over: overige moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden

34 494, nr. 20 (gewijzigd, was nr. 18)

– de gewijzigde motie-Gijs van Dijk c.s. over spreekrecht over het bezoldigingsbeleid

34 494, nr. 19

– de motie-Öztürk over een Koolmeescoëfficiënt ontwikkelen

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Scheepvaart

31 409, nr. 177 (aangehouden)

– de motie-Van Tongeren/Wassenberg over stoffen die in scheepsbrandstof mogen zitten

31 409, nr. 178

– de motie-Van Tongeren over afleiding door mobiele telefoons technisch onmogelijk maken

31 409, nr. 179

– de motie-Sienot c.s. over oplossingen voor verduurzaming van de binnenvaart

31 409, nr. 180 (aangehouden)

– de motie-Wassenberg over samenwerking verbreden met deskundigen van buitenaf

31 409, nr. 181

– de motie-Von Martels c.s. over de transitie naar CO2-vriendelijke schepen stimuleren

31 409, nr. 182

– de motie-Laçin over de positie van de binnenvaartschipper

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Inwerkingtreding wijzigingsbesluit Luchthavenindeling- besluit Schiphol

29 665, nr. 251

– de motie-Kröger c.s. over participeren in het herindelingsproces

29 665, nr. 252

– de motie-Kröger c.s. over de juridische positie van omwonenden

29 665, nr. 253

– de motie-Van Raan over het bijbouwen in de buitenste geluidszone

29 665, nr. 254

– de motie-Van Raan/Kröger over advies inwinnen bij de landsadvocaat

29 665, nr. 255

– de motie-Van Raan/Kröger over het laten vervallen van bestuurlijke afspraken over het kettingbeding

29 665, nr. 256

– de motie-Van Raan/Kröger over de levensduur van standaardbepalingen en kettingbedingen

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over Oost-Europese chauffeurs die maandenlang leven in hun cabine

De Voorzitter: dhr. Gijs van Dijk verzoekt zijn motie op stuk nr. 25 aan te houden.

34 734, nr. 21

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over de weekendrust structureel handhaven

34 734, nr. 22

– de motie-Jasper van Dijk/Gijs van Dijk over uitbreiden van de Inspectie Leefomgeving en Transport

34 734, nr. 23

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over verhogen van de boetes

34 734, nr. 24

– de motie-Özütok c.s. over spreken met omringende landen over boetebeleid en handhaving

34 734, nr. 25 (aangehouden)

– de motie-Gijs van Dijk c.s. over aanpakken van brievenbusfirma's

34 734, nr. 26

– de motie-De Jong over tewerkstellingsvergunningen voor buitenlandse werknemers

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de instroom van 60-plussers in de WIA

32 716, nr. 27

– de motie-Van Brenk over 60-plussers met vrijwilligerswerk vrijstellen van sollicitatieplicht

32 716, nr. 28 (aangehouden)

– de motie-Van Kent over onderzoek naar armoede onder ouderen voor hun pensioen

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

34 716

Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

De Voorzitter: voor dit wetsvoorstel is ingevolge artikel 137, vierde lid, van de Grondwet een gekwalificeerde meerderheid nodig, omdat het een tweede lezing van een voorstel tot wijziging in de Grondwet betreft. Dat wil zeggen dat wij dit wetsvoorstel alleen kunnen aannemen met ten minste 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen.

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO MBO

31 524, nr. 343

– de motie-Van den Hul over een stappenplan voor werkdrukvermindering

31 524, nr. 344

– de motie-Van den Hul over het budget voor zijinstroomsubsidie

31 524, nr. 345

– de motie-Westerveld/Özdil over het subsidieplafond voor zijinstromers

31 524, nr. 346 (aangehouden)

– de motie-Westerveld/Van Meenen over versterking van de medezeggenschap

31 524, nr. 347

– de motie-Westerveld/Özdil over het aantal stageplekken

31 524, nr. 348

– de motie-El Yassini over opnemen van de keuzedelen in de slaag/zakregeling

Stemming

17. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018

De Voorzitter: dhr. Kwint wenst zijn motie op stuk nr. 83 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 775-VIII, nr. 83 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kwint/Özdil over begeleiden van mbo-studenten bij hun start op de arbeidsmarkt

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

34 691

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES vanwege met name de wettelijke verankering van het samenwerkingscollege en de instandhouding van unieke beroepsopleidingen (samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen)

34 691 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikel I, onderdelen A t/m N

– amendement El Yassini/Kuik (8,I) over het beperken van het toegestane aandeel deelnemers van een instelling dat onderwijs volgt in een samenwerkingscollege

– onderdeel O

– amendement Westerveld (10) over medezeggenschap bij een voornemen tot de vorming van een samenwerkingscollege (invoegen onderdeel Oa)

– onderdelen P en Q

– artikel I

– artikel II, onderdelen A t/m F

– amendement El Yassini/Kuik (8,II)

– onderdeel G

– artikel II

– artikel III

– amendement Bruins (9) over een evaluatiebepaling (invoegen artikel IIIA)

– artikel IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES

34 691, nr. 11

– de motie-Westerveld/Özdil over de medezeggenschap bij samenwerkingscolleges

34 691, nr. 12

de motie-El Yassini/Van Meenen over vergemakkelijken van publiek-private samenwerking

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over een experiment met soepelere bijstandsregels in Amsterdam

34 352, nr. 79

– de motie-Voortman/Jasper van Dijk over het toepassen van de tegenprestatie

34 352, nr. 80

– de motie-Voortman c.s. over de evaluatie van de Participatiewet

34 352, nr. 81

– de motie-Raemakers over de moeilijk bemiddelbare groep in de Participatiewet

34 352, nr. 82

– de motie-Jasper van Dijk/Voortman over uitbreiding van de vrijlatingsregeling

34 352, nr. 83

– de motie-Van Raan c.s. over toetsen aan brede welvaartsindicatoren

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Leefomgeving

30 175, nr. 279 (aangehouden)

– de motie-Wassenberg over een knelpuntenlijst in het NSL

30 175, nr. 280

– de motie-Wassenberg over beperking van het aantal dieren in de intensieve veehouderij

30 175, nr. 281

– de motie-Kröger over kwantitatieve doelstellingen in het luchtkwaliteitsbeleid

30 175, nr. 282

– de motie-Kröger over milieuzones handhaven op emissie-eisen

Stemming

22. Stemming over: motie ingediend bij het VSO Ontwerpwijziging Regeling groenprojecten 2016

30 196, nr. 571

– de motie-Kröger/Wassenberg over investeringen in proefdiervrije innovaties

Stemmingen

23. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Nucleaire veiligheid

25 422, nr. 211

– de motie-Wassenberg c.s. over niet langer beleggen in een exploitant van verouderde kerncentrales

25 422, nr. 212

– de motie-Beckerman/Wassenberg over één landelijke site met alle informatie over kerncentrales en rampenplannen

25 422, nr. 213

– de motie-Kröger/Van Tongeren over geen ruimtereservering voor een kerncentrale in Groningen

25 422, nr. 214 (aangehouden)

– de motie-Kröger/Van Tongeren over soortgelijke initiatieven als het PALLAS-project

Stemmingen

24. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over waterschappen die geen onderzoek deden naar de effecten van rubbergranulaat in kunstgrasvelden

30 234, nr. 170

– de motie-Arissen over een moratorium op de aanleg van kunstgrasvelden met rubbergranulaat

30 234, nr. 171

– de motie-Van Aalst over grondig onderzoek naar de effecten van rubbergranulaat

30 234, nr. 172

– de motie-Kröger over onderlagen van kunstgrasvelden

30 234, nr. 173

– de motie-Kröger over opschorten van de aanleg van kunstgrasvelden met rubbergranulaat

30 234, nr. 174

– de motie-Van Eijs over het weren van milieubelastende stoffen in banden

Stemmingen

25. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het geneesmiddel Orkambi

29 477, nr. 463

– de motie-Agema over openbaarmaking van de onderhandelingsstukken over Orkambi

29 477, nr. 464

– de motie-Agema over vergoeden van geneesmiddelen gedurende de sluisperiode

26. Debat over de onafhankelijkheid van het onderzoeksinstituut WODC met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

27. Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

28. Dertigledendebat over een schuldenindustrie en het manifest Schuldvrij! met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

34 558

29. Voorstel van wet van de leden Ten Broeke en Van Helvert houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming Koopvaardij) (1e termijn Kamer)

34 606

30. Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet) (1e termijn Kamer)

34 652

31. Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage

34 618

32. Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Comptabiliteitswet 2016 en de Wet op de rechterlijke organisatie teneinde een heldere scheiding aan te brengen tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en die van de Raad voor de rechtspraak (1e termijn Kamer)

34 793

33. Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de opname van een taakomschrijving voor commissievoorzitters

34 627

34. Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)

34 781

35. Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot wijziging van de Gaswet in verband met het schrappen van de plicht tot nieuwe gasaansluitingen voor woningen

34 790, nr. 5

36. Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

34 753

37. Regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun)

Langetermijnagenda

30 en 31 januari, 1 februari 2018 (week 5)

– VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 14/12)

– VAO Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2016 (AO d.d. 17/01)

– VAO Selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs (AO d.d. 17/01)

34 456 (voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 769 (Wet transparant toezicht financiële markten)

34 723 (Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet))

34 764 (Wijziging van de Kaderwet dienstplicht en van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst in verband met het van toepassing worden van de dienstplicht op vrouwen)

34 770 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling ter implementatie van de richtlijn nr. 2016/97/EU van het Europees parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (herschikking) (PbEU 2016, L 26) (Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie))

6, 7 en 8 februari (week 6)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

13, 14 en 15 februari (week 7)

34 740 (Wet modernisering faillissementsprocedure)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

20, 21 en 22 februari (week 8)

34 761 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam)

23 februari t/m 5 maart 2018 (week 9)

krokusreces

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 598 (voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

Te agenderen debatten

1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS)

2. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol (Jetten) (Minister I&W) (te agenderen na ommekomst 2e kabinetsreactie)

3. Debat over de reflectienota over de verdieping van de EMU (Tony van Dijck) (Minister Financiën) (te agenderen na kabinetsreactie)

4. Debat over een dodelijk incident bij een schietoefening in Ossendrecht (Popken) (Staatssecretaris Defensie) (te agenderen na ommekomst van een brief en rapport OVV)

5. Debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies (Minister en Staatssecretaris Financien en Minister RB)

6. Debat over stalbranden (Ouwehand) (Minister LNV)

7. Debat over de digitale berichtenbox Mijnoverheid (Omtzigt) (Staatssecretaris Financien en Staatssecretaris BZK)

8. Debat over de toegankelijkheid van de samenleving voor gehandicapten (Kuik) (Minister VWS)

9. Debat over het rapport van de RSJ over de re-integratie van gedetineerden (Van Toorenburg) (Minister RB)

10. Debat over de gevolgen van de decentralisatie jeugd-ggz (Peters) (Minister VWS)

11. Debat over de Nationale Energieverkenning 2017 (Van Tongeren) (Minister EZK)

12. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

13. Debat over het bericht dat de Raad van State de gaswinningsbesluiten Groningen vernietigt (Beckerman) (Minister EZK)

14. Debat over het rapport van de Europese Rekenkamer over de steunoperatie aan Griekenland (Tony van Dijck) (Minister Financiën)

15. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Sjoerdsma) (Minister OCW, Minister J&V, Minister SZW)

16. Debat over gemeenten die gelden voor armoedebestrijding onder kinderen niet uitgeven (Gijs van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

17. Debat over de 125 miljoen euro voor woningcorporatie Humanitas (Koerhuis) (Minister BZK)

18. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling (Wassenberg) (Minister J&V)

19. Debat over belastingontwijking (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

20. Debat over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport (Diertens) (Minister MZ)

21. Debat over het rapport van het SCP over «De sociale staat van Nederland 2017» (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

22. Debat over cryptovaluta (Paternotte) (Minister Financiën)

23. Debat over de regie op de accountancysector via de Autoriteit Financiële Markten (Paternotte) (Minister Financiën)

24. Debat over de informele Europese Top van 23 februari 2018 (Minister-President)

25. Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (Geurts) (Minister LNV)

26. Debat over criminelen die vrij spel hebben op kleine vliegvelden in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

27. Debat over het bericht: «Eén op de drie vindt partnergeweld acceptabel» (Van Toorenburg) (Minister RB en Minister VWS)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de zorg aan verwarde personen (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

2. Dertigledendebat over de afname van de insectenpopulatie in Nederland (Ouwehand) (Minister LNV)

3. Dertigledendebat over belastingvoordelen voor een voormalig korpschef (Nijboer) (Minister J&V en Staatssecretaris Financiën)

4. Dertigledendebat over het schoonhouden van drinkwater (Lacin) (Minister I&W)

5. Dertigledendebat over de lastendruk in de zorg (Marijnissen) (Minister MZ)

6. Dertigledendebat over de salarissen van topbestuurders in de zorg (Ellemeet) (Minister BZK, Minister VWS)

7. Dertigledendebat over datahandelaren die de privacy van Nederlanders schenden (Voortman) (Staatssecretaris SZW)

8. Dertigledendebat over uitfasering van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat (Ouwehand) (Minister LNV)

9. Dertigledendebat over het rapport van de commissie-Van der Meer over de rechtsbijstand (Van Nispen) (Minister RB)

10. Dertigledendebat over een verbannen haatimam die in Nederland verblijft (De Graaf) (Minister J&V, Minister SZW)

11. Dertigledendebat over de zorgen van drie grote bedrijven over de gevolgen van de verkoop van aandelen Eneco (Wassenberg) (Minister EZK)

12. Dertigledendebat over het referendum over de Sleepwet (Van Raak) (Minister-President)

13. Dertigledendebat over gestolen atoomgeheimen (Van Raak) (Minister BZK, Minister BuZa, Minister Defensie)

14. Dertigledendebat over het wegsluizen van zorggeld naar persoonlijke holdings (Marijnissen) (Minister VWS)

15. Dertigledendebat over het kunstmatig hoog houden van de zorgpremies (Marijnissen) (Minister VWS)

16. Dertigledendebat over misstanden in de verpleeghuiszorg (Agema) (Minister VWS)

17. Dertigledendebat over de ranglijst van het World Economic Forum waaruit blijkt dat Nederland is gedaald naar de 32de plaats (Voortman) (Minister OCW)

18. Dertigledendebat over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen (Ouwehand) (Minister MZ)

19. Dertigledendebat over nabestaanden die de dupe zijn van niet-transparante uitvaartondernemers (Agema) (Minister MZ)

20. Dertigledendebat over de uitkomsten van het overleg met leraren (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

21. Dertigledendebat over burgerschapsonderwijs en maatschappijleer (Kuzu) (Minister BVO en Media)

22. Dertigledendebat over een tekort aan betaalbare huurwoningen voor mensen met een middeninkomen (Kops) (Minister BZK)

23. Dertigledendebat over de arbeidsmarktpositie van 55-plussers (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

24. Dertigledendebat over een brandbrief van wethouders over huisjesmelkers (Beckerman) (Minister BZK)

25. Dertigledendebat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon (Voortman) (Staatssecretaris SZW)

26. Dertigledendebat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (Özdil) (Minister SZW)

27. Dertigledendebat over de onder curatelestelling van zorginstelling Careyn (Dijksma) (Minister VWS)

28. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo (Moorlag) (Minister SZW, Minister EZK)

29. Dertigledendebat over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over fiscale vergroening (Moorlag) (Minister EZK)

30. Dertigledendebat over het grondrecht op vrije demonstraties (Kuzu) (Minister BZK, Minister RB)

31. Dertigledendebat over het lozen van GenX in het oppervlaktewater (Arissen) (Staatssecretaris I&W)

32. Dertigledendebat over de sociale werkplaats nieuwe stijl (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

33. Dertigledendebat over huurders die hun energierekening de komende jaren zien stijgen (Wassenberg) (Minister BZK)

34. Dertigledendebat over het bericht dat een Syrische IS-strijder vrij rondloopt in Nederland (De Graaf) (Minister J&V)

35. Dertigledendebat over het tekort bij de invoering van de Omgevingswet (Van Tongeren) (Minister BZK)

36. Dertigledendebat over het Nederlandse vestigingsklimaat en de concurrentie sinds de Brexit (Van der Lee) (Minister EZK)

37. Dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven (Kröger) (Minister I&W, Staatssecretaris I&W)

38. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet een referendum over afschaffing van het referendum zou blokkeren (Wassenberg) (Minister BZK)

39. Dertigledendebat over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem (De Roon) (Minister BuZa)

40. Dertigledendebat over de democratische legitimatie van gemeentelijke samenwerkingsverbanden (Özütok) (Minister BZK)

41. Dertigledendebat over de waarschuwing van de Europese Commissie inzake het afschaffen van de dividendbelasting (Leijten) (Minister-President)

42. Dertigledendebat over het bericht dat de wereldwijde ongelijkheid extreme vormen aanneemt (Leijten) (Minister BUHA-OS, Minister Financiën)

43. Dertigledendebat over het maximum aantal vluchten op Schiphol (Graus) (Minister I&W)

44. Dertigledendebat over de groeiende zorgkloof in Nederland (Dijksma) (Minister VWS, Staatssecretaris VWS, Minister MZ)

45. Dertigledendebat over het besluit van de Verenigde Staten om de netneutraliteit af te schaffen (Azarkan) (Staatssecretaris EZK)

46. Dertigledendebat over ontgroeningsrituelen bij de krijgsmacht (Ploumen) (Staatssecretaris Defensie)

47. Dertigledendebat over de woonlasten voor huurders (Beckerman) (Minister BZK)

48. Dertigledendebat over het openbaar maken van tapgegevens van de AIVD (Arissen) (Minister BZK)

49. Dertigledendebat over betaalbare woonruimte voor twintigers en dertigers (Beckerman) (Minister BZK)

50. Dertigledendebat over een bijdrage van de Staat in de reorganisatiekosten van de NAM (Nijboer) (Minister EZK)

51. Dertigledendebat over de oproep bedrijven beter te beschermen tegen overnames (Van der Lee) (Minister EZK)

Wetgevings- en notaoverleggen

Er zijn nog geen overleggen geagendeerd.

Recesperiodes

Krokusreces 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 21 maart 2018 (geen avondvergadering op dinsdag 20 maart en geen vergadering op woensdag 21 maart 2018, de gehele dag).

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Herfstreces 2018: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019