31 409 Zee- en binnenvaart

Nr. 178 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 17 januari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat mobiele telefoons voor gevaarlijke afleiding kunnen zorgen in het verkeer, zowel op de weg alsook op ons binnenwater;

verzoekt de regering om, samen met de betrokken sectoren (binnenvaartbranche, verzekeringsbranche, telecombranche en andere) te kijken hoe techniek ingezet kan worden om afleiding door mobiele telefoons onmogelijk te maken, en de Kamer hierover voor het zomerreces te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Naar boven