Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015

Agenda opgesteld 28 november 2014

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 2 december

14.00 uur

Woensdag 3 december

10.15 uur

Donderdag 4 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Media van de begroting OC&W voor 2015

34 000-VIII, nr. 63

– de motie-Jasper van Dijk over rust in de tent bij de publieke omroep

34 000-VIII, nr. 64

– de motie-Jasper van Dijk over omroepen altijd als coproducent laten fungeren

34 000-VIII, nr. 65

– de motie-Jasper van Dijk over salarissen bij de publieke omroep maximeren

34 000-VIII, nr. 66 (aangehouden)

– de motie-Pieter Heerma/Segers over samenwerkingsverbanden tussen publieke en private mediabedrijven

34 000-VIII, nr. 67

– de motie-Pieter Heerma/Segers over defiscaliseren van de omroepbijdrage

34 000-VIII, nr. 68

– de motie-Bosma over duidelijkheid over de kosten per tv-programma

34 000-VIII, nr. 69

– de motie-Bosma over het criterium «amusement» ook toepassen op de publieke radiozenders

34 000-VIII, nr. 70

– de motie-Bosma over het Sinterklaasjournaal

34 000-VIII, nr. 71

– de motie-Segers/Mohandis over de aanbevelingen in het manifest «Recht op mediawijsheid"

34 000-VIII, nr. 72

– de motie-Klein over het NPO-budget voor film, drama, animatie en documentaire

33 606, nrs. 3 t/m 10

4. Debat met de commissie over het rapport van de Enquêtecommissie Woningcorporaties

5. Debat over de eventuele gevolgen van het IPCC rapport voor het Nederlandse beleid met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

6. VAO Auteursrechten (AO d.d. 05/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

7. VAO Integratieonderwerpen (AO d.d. 12/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

8. VAO Dienstverlening aan huis (AO d.d. 19/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

9. VAO Examens in het onderwijs (AO d.d. 09/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

10. VAO Lerarenbeleid (AO d.d. 13/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

11. VAO DigiD (AO d.d. 11/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

12. VAO Evaluatie verkiezingen (AO d.d. 13/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

13. VAO BTW bij samenwerken gemeenten (AO d.d. 09/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

14. VAO Internationale ontwikkelingen op fiscaal terrein (AO d.d. 16/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

15. VAO WWB-onderwerpen en Participatiewet (AO d.d. 13/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 813, nr. 95

16. VSO over het Advies Corbey inzake dubbeltelling biobrandstoffen, ILUC-akkoord en toezeggingen biobrandstoffenbeleid met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

17. VAO Grondstoffen en afval (AO d.d. 16/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. VAO Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi (AO d.d. 16/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30 373, nr. 50

19. VSO Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27 428, nr. 288

20. VSO Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VAO Decentrale energie, (AO d.d. 23/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Ondernemen en bedrijfsfinanciering (AO d.d. 19/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 952, nr. 13

23. VSO Vaststelling Notitie reikwijdte en detailniveau plan MER Schaliegas met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 026

24. Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake overgang van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

34 015

25. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen

34 061

26. Wijziging van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen in verband met het opnemen van een grondslag voor de uitvoering door de Pensioen- en Uitkeringsraad en de Sociale verzekeringsbank van de Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië en het besluit van de Luitenant-Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië van 5 november 1946 (Indisch Staatsblad 1946, 118)

34 060

27. Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het herstel van enkele wetstechnische gebreken (Reparatiewet OCW 2015)

Langetermijnagenda

9, 10 en 11 december (week 50)

– Rapport van de Tijdelijke commissie ICT (debat met de commissie) (33 326, nrs. 4 t/m 6)

– Burgerinitiatief «Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst» (33 898, nr. 1)

– VAO Roc's die kwetsbare jongeren niet aannemen voor een beroepsopleiding (AO d.d. 09/10)

– VAO Natuurbeleid (AO d.d. 02/10)

– VAO Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg (AO d.d. 24/09)

– VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche) (32 127, nr. 201)

– VAO Wegverkeer en Verkeersveiligheid (AO d.d. 09/10)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10)

– VAO Belastingdienst (AO d.d. 08/10)

– VAO Informatievoorziening en ICT bij Defensie (AO d.d. 05/11)

– VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 05/11)

– VAO Leefomgeving (AO d.d. 06/11)

– VAO Langer zelfstandig wonen (AO d.d. 06/11)

– VAO MINUSMA Mali (AO d.d. 11/11)

– VAO Decentralisatieproject (AO d.d. 12/11)

– VAO Woningcorporaties en studentenhuisvesting (AO d.d. 19/11)

– VAO Antikraakconstructies en leegstandsbeheer (AO d.d. 19/11)

– VSO Ctgb-besluit ten aanzien van het grondontsmettingsmiddel metam-natrium (27 858, nr. 274)

33 981 (Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten))

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid))

34 010 (Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs BES ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs)

33 712 (voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude)

33 796 (Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wettelijk regelen van de verbetertermijn voor zeer zwakke instellingen die bestaan uit basisscholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en scholen als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs)

33 948 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het bevorderen van een arbeidsmarktrelevant en doelmatig opleidingenaanbod in het beroepsonderwijs (macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs))

16, 17 en 18 december (week 51)

– Debat over de Najaarsnota 2014 (17/12)

– Debat over de agenda van de Europese Top (17/12)

– VAO Voedselschandaal Foppen (AO d.d. 02/10)

– VAO Informatievoorziening zorguitgaven (AO d.d. 05/11)

– VAO Integriteit en verwevenheid (AO d.d. 06/11)

33 722 (voorstel van wet van het lid Van der Steur (Wet registermediator)) + 33 723 (voorstel van wet van het lid Van der Steur (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)) + 33 727 (voorstel van wet van het lid Van der Steur (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht))

33 985 (Goedkeuring van het op 18 december 2013 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2014, 22 en 128.))

13, 14 en 15 januari (week 3)

33 865 (Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) + 33 866 (Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73))

33 775 (Wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen)

33 961 (Aanpassing van het sanctiemechanisme voor decentrale overheden van de Wet houdbare overheidsfinanciën)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

33 802 (Wet taken meteorologie en seismologie)

33 971 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in het basisregister onderwijs)

33 646 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen)

20, 21 en 22 januari (week 4)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen)

33 587 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeerbelasting per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut)) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut))

33 993 (Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs))

33 738 (Wijziging van de Tabakswet (verhoging strafmaximum overtreding rookverbod en leeftijdsgrens verkoop tabaksproducten))

33 873 (Goedkeuring van het op 24 juni 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 15 tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 130 en 233))

33 308 Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet auteurscontractenrecht)

33 882 (Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ommekomst van antwoorden op vragen van de commissie)

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)) (tweede termijn Kamer en regering)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (tweede termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

Te agenderen debatten

1. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ + Minister VWS) (antwoord 1e termijn + re-en dupliek)

2. Debat over het Energieakkoord en de doelen voor duurzame energie en energiebesparing (Van Tongeren) (Minister EZ + Minister W&R)

3. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (staatssecretaris+ Minister VWS)

4. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

5. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

6. Debat over de stijging van het aantal meldingen van racisme (Yücel) (Minister SZW)

7. Debat over het bericht dat de kinderbijslag niet gekort mag worden in het buitenland (De Graaf) (Minister SZW)

8. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal (Merkies) (Minister Fin.)

9. Debat over de jaarcijfers van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

10. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W)

11. Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien en over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie (Dikkers) (Minister VWS en Staatssecretaris EZ) (voorafgegaan door een brief)

12. Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

13. Debat over het bericht «Gemeenten saboteren mantelzorgers» (Monasch) (Minister voor W&R en Staatssecretaris VWS)

14. Debat over het bericht «Medisch dossier bij huisarts vol fouten» (Van Veen) (Minister VWS)

15. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

16. Debat over ouderenmishandeling (Agema) (Staatssecretaris VWS)

17. Debat over de situatie in Oekraïne (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

18. Debat over de situatie in Israël en Gaza (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

19. Debat over de bedreigde terminale thuiszorg (Van Weyenberg) (Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris VWS en Minister SZW)

20. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

21. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ)

22. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS)

23. Debat over kinderarbeid in ontwikkelingssamenwerkingslanden (Van Laar) (Minister BuHa/OS)

24. Debat over het bericht dat het UWV werkzoekenden in de armen van oplichters stuurt (Pieter Heerma) (Minister SZW)

25. Debat over de gaswinning in Groningen (Agnes Mulder) (Minister EZ)

26. Debat over belastingontwijking (Klaver) (Minister Financiën)

27. Debat over privacy in het onderwijs (Van Meenen) (Staatssecretaris OC&W)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de JSF (De Roon) (Minister EZ, Minister Defensie)

2. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Buitenlandse Zaken m.b.t. een mogelijk EU lidmaatschap voor Turkije (Omtzigt)

3. Dertigledendebat over het wegsluizen van geld via Nederland door Oekraïense oligarchen en over het bericht «Fiscale roadshow trok ook langs Indonesië en Thailand» (Merkies/Omtzigt) (Staatssecretaris en Minister Financiën, Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de bouw van een megastal in Grubbenvorst (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

5. Dertigledendebat over het bericht van Actiz dat de verzorgingshuizen te snel sluiten (Agema) (Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over de weigering van zorgverzekeraars om de regioplannen Spoedeisende Hulp openbaar te maken (Van Gerven) (Minister VWS)

7. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (Graus) (Staatssecretaris EZ)

8. Dertigledendebat over het bericht dat 40% van de gemeenten denkt de ouderenzorg niet of nauwelijks te kunnen betalen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over het bericht dat huisartsen alarm slaan over de ouderenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

10. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling van ouderen (Klein) (Minister SZW)

11. Dertigledendebat over het bericht «Leenstelsel schaadt studeren» (Rog) (Minister W&R en Minister OCW)

12. Dertigledendebat over het recht op zorg (Keijzer)

(Staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over het rapport van de OESO over de arbeidsmarktpositie van ouderen (Klein) (Minister SZW)

14. Dertigledendebat over het vertrouwen van advocaten in het justitiebeleid van het kabinet (Schouw) (Minister en Staatssecretaris V&J)

15. Dertigledendebat over de stijgende topinkomens in de ouderenzorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over de regierol van de zorgverzekeraars in het zorgstelsel (Klever) (Minister VWS)

17. Dertigledendebat over de ontwikkelingen met betrekking tot het vormen van een megaprovincie (Bosma) (Minister BZK)

18. Dertigledendebat over de salarisverhoging voor topmanagers van ABN AMRO (Van Hijum) (Minister van Financiën)

19. Dertigledendebat over problemen met Wajongers op de arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister SZW)

20. Dertigledendebat over de sterk gedaalde dieselverkoop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

21. Dertigledendebat over gemeentelijke opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers (Van Hijum) (Staatssecretaris Veiligheid & Justitie)

22. Dertigledendebat over het volgen van foute artsen (Bruins Slot) (Minister VWS)

23. Dertigledendebat over de huurstijging (Karabulut) (Minister W&R)

24. Dertigledendebat over het oordeel van de commissie MER over het luchthavenbesluit Lelystad (Hachchi) (Staatssecretaris I&M)

25. Dertigledendebat over het gebruik van giftige verf bij Defensie (Hachchi) (Minister Defensie)

26. Dertigledendebat over meer vrouwen in topfuncties (Yücel) (Minister OC&W en Minister SZW)

27. Dertigledendebat over de aanbestedingen bij de Nationale Politie (Oskam) (Minister V&J)

28. Dertigledendebat over het verlies aan banen in het gevangeniswezen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

29. Dertigledendebat over het toelaten van uitgeprocedeerde asielzoekers in het kader van het kinderpardon (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

30. Dertigledendebat over de «Grenseffectentoets» (Graus) (Minister van EZ)

31. Dertigledendebat over de subsidie voor windmolens op zee (Van Tongeren) (Minister EZ)

32. Dertigledendebat over de uitspraken van de premier over onzinverhalen in de zorg (Agema) (Minister-President)

33. Interpellatie-Omtzigt over tekortkomingen in de Europese begroting (Minister BuZa)

34. Dertigledendebat over de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten over asielbeleid (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 1 december van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over de Initiatiefnota van de leden Bosman en Van Raak over het Nederlandse Gemenebest (33 689)

Maandag 8 december van 10.00 tot 22.00 uur

Van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst over Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (33 966)

Maandag 15 december van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het bevorderen van een arbeidsmarktrelevant en doelmatig opleidingenaanbod in het beroepsonderwijs (macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs) (33 948)

Recesperiodes

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 18 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 17 maart en geen vergadering op woensdag 18 maart 2015)

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016