Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
onbekende auteur

Agenda opgesteld 5 november 2010

Alle openbare Kamervergaderingen worden uitgezonden via de draadomroep van de Tweede Kamer. Voorts worden alle met een * aangeduide vergaderingen uitgezonden

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 9 november

14.00 uur

Woensdag 10 november

10.15 uur

Donderdag 11 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het Verslag van de Europese Top

21 501-20, nr. 486

– de motie-Schouw/Braakhuis over een gezamenlijk uitzettingsbeleid in EU-verband

21 501-20, nr. 487

– de motie-Ormel/Ten Broeke over geen verhoging van de kosten voor ambtelijke en administratieve ondersteuning

21 501-20, nr. 488

– de motie-Braakhuis c.s. over automatische sancties voor landen die de afspraken uit het Stabiliteits- en Groeipact niet nakomen

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

32 373

Wijziging van de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie

32 373 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikel I t/m II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

32 374

Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteit- en gasmarkt

32 374 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikel I, onderdelen A t/m G

– amendement Jansen (8,I) (invoegen onderdeel Ga)

– onderdeel H

– gewijzigd amendement Jansen (10,I) (invoegen onderdeel Ha)

– onderdeel I t/m P

– amendement Jansen (8,II) (invoegen onderdeel Pa)

– onderdeel Q

– gewijzigd amendement Jansen (10,II) (invoegen onderdeel Qa)

– onderdeel R t/m U

– artikel I

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie

32 373, nr. 9

– de motie-Van Bemmel over juridische stappen van de Europese Commissie tegen Nederland

32 373, nr. 10

– de motie-Jansen over privacy- en security-eisen voor slimme warmte- en koudemeters

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over salarissen van bestuurders in het hoger onderwijs

31 288, nr. 122

– de motie-Jasper van Dijk over een wettelijk maximumsalaris in het onderwijs

31 288, nr. 123

– de motie-Jasper van Dijk over op non-actief stellen van het bestuur van Inholland

31 288, nr. 124

– de motie-Jadnanansing over de nullijn voor bestuurders in het onderwijs

31 288, nr. 126 (gewijzigd, was nr. 125)

– de gewijzigde motie-Van der Ham c.s. over bestemmen van terug te vorderen gelden aan prestatiebeloning voor het primaire proces

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

32 145

Goedkeuring van het op 26 september 2008 te Londen totstandgekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten, met Protocol en Onderlinge Overeenkomst (Trb. 2008, 201 en Trb. 2009, 123)

– artikelen 1 en 2

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over het Nationaal Historisch Museum

31 495, nr. 24

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over inventariseren van locaties voor het Nationaal Historisch Museum

31 495, nr. 25

– de motie-Klijnsma c.s. over het volledige pakket van meerjarige beleidsvoorstellen voor kunst en cultuur

31 495, nr. 26

– de motie-Van der Ham/Peters over in samenhang verkennen van bestaande initiatieven en ideeën rond geschiedenis en staatsinrichting

31 495, nr. 27

– de motie-Voordewind over de haalbaarheid van paleis Soestdijk als Nationaal Historisch Museum

31 495, nr. 28

– de motie-Voordewind/Van der Ham over eventueel verwijderen van de locatieverwijzing in de statuten van het NHM

31 495, nr. 29

– de motie-Peters/Van der Ham over eigenstandige besluitvorming door het NHM

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over een toenemend aantal geweldsincidenten bij moskeeën

28 684, nr. 286 (ingetrokken)

– de motie-Arib c.s. over een actieprogramma bestrijding geweld tegen religieuze instellingen

28 684, nr. 287 (ingetrokken)

– de motie-Schouw c.s. over eenvoudiger maken van aangifte van geweldsdelicten tegen moslims, joden en LHBT’s

28 684, nr. 288

– de motie-Schouw/Dibi over verschuiven van een deel de capaciteit voor «animal cops» naar de politie

28 684, nr. 289 (ingetrokken)

– de motie-Dibi c.s. over een quickscan van mogelijke incidenten

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

32 404, nr. 6

– de motie-Slob c.s. over schrappen van goederenroutering met spoorbogen bij Deventer

32 404, nr. 7

– de motie-Slob c.s. over afronding van het MIRT-onderzoek goederenvervoer lange termijn

32 404, nr. 8

– de motie-Slob c.s. over de Tracéwetprocedure voor spoorverdubbeling tussen Almere Poort en Almere Oostvaarders

32 404, nr. 9

– de motie-Slob/Dijksma over aanpassing van het PHS-voorkeursbesluit

32 404, nr. 10

– de motie-Slob c.s. over een MIRT-verkenning naar verbeteringen op de corridor Utrecht-Zwolle

32 404, nr. 11

– de motie-Slob c.s. over een quickscan naar de reactivering van de lijn Boxtel-Veghel

32 404, nr. 12

– de motie-Bashir/Slob over onderzoek naar meerkosten van verhoging van de baanvaksnelheid Amsterdam Bijlmer-Utrecht

32 404, nr. 13

– de motie-Bashir over voortvarende invoering van ERTMS

32 404, nr. 14

– de motie-Bashir over geen extra capaciteit voor goederentreinen over de IJssel- en Twentelijn

32 404, nr. 15

– de motie-Bashir/Dijksma over fors inzetten op de binnenvaart

32 404, nr. 16

– de motie-Aptroot/Koolmees over toekomstbestendige alternatieven

32 404, nr. 17

– de motie-Aptroot/Dijksma over normen, meetmethoden en handhavingsmethoden voor overlast door het spoor

32 404, nr. 18

– de motie-Van Gent/Dijksma over prioriteit aan de oorspronkelijke plannen voor spoorverdubbeling bij Almere

32 404, nr. 19

– de motie-Van Gent over geen extra ruimte voor goederentreinen op regulier spoor in Oost-Nederland

32 404, nr. 20 (aangehouden)

– de motie-Sharpe/Slob over de prestatie- en capaciteitseffecten van ERTMS

32 404, nr. 21

– de motie-Sharpe/Slob over maximaal benutten van de Betuweroute

32 404, nr. 22

– de motie-Dijksma/Aptroot over zodanig uitvoeren van het PHS dat de Betuweroute maximaal benut wordt

32 404, nr. 23

– de motie-Dijksma c.s. over verdubbeling van de Flevolijn

32 404, nr. 24 (ingetrokken)

– de motie-Dijksma c.s. over bijdragen van de sector aan de inpassing van het goederenvervoer

32 404, nr. 25

– de motie-De Rouwe/Aptroot over verhoging van de capaciteit op de route Emmerich-Noord-Duitsland

32 404, nr. 26

– de motie-De Rouwe/Aptroot over uitwerking van het PHS binnen de randvoorwaarden van geluidspreferente routering

32 404, nr. 27

– de motie-De Rouwe over behoud van lokale leefbaarheid en bereikbaarheid

32 404, nr. 28

– de motie-De Rouwe/Aptroot over ruimtelijke voorbereidingen voor verdubbeling van de Flevolijn

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

32 289

Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ter implementatie van de richtlijnen 2007/58/EG, 2007/59/EG, 2008/57/EG en 2008/110/EG

32 289 (bijgewerkt t/m amendement nr. 15)

– artikel I, onderdelen A t/m KK

– amendement Slob (11)

– onderdeel LL

– onderdelen MM t/m SS

– artikel I

– artikel II, onderdelen A en B

– amendement De Rouwe/Slob (10)

– nader gewijzigd amendement Slob (15, I)

N.B. Indien amendement nr. 10 en amendement nr. 15 beide zijn aangenomen komt in artikel II, onderdeel C, punt 2, de aanhef als volgt te luiden: Na het derde lid worden zeven leden toegevoegd, luidende:

– onderdeel C

– nader gewijzigd amendement Slob (15, II)

– onderdeel D

– amendement Slob/De Rouwe (13) (invoegen onderdelen Da en Db)

– onderdelen E t/m G

– artikel II

– artikelen III t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over pensioenpremies

De Voorzitter: dhr. Tony van Dijck wenst zijn motie op stuk nr. 15 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 043, nr. 12

– de motie-Ulenbelt over herziening van de huidige toepassing van de rekenrente

32 043, nr. 13

– de motie-Ulenbelt over aanpassing van de beleidsregel

32 043, nr. 14

– de motie-Koşer Kaya over geen vertraging van herstel van de dekkingsgraad

32 043, nr. 15 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Tony van Dijck c.s. over onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes

32 043, nr. 16

– de motie-Omtzigt c.s. over niet onder onnodige Brusselse regelgeving komen van het Nederlandse pensioenstelsel

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over uitzettingen van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Irak

19 637, nr. 1369 (aangehouden)

– de motie-Dibi c.s. over beschikbaar stellen van informatie uit gemotiveerde «interim measures»

19 637, nr. 1370

– de motie-Spekman c.s. over verruiming van de mogelijkheden voor rechtshulpverleners om in contact te komen met hun cliënt

19 637, nr. 1371

– de motie-Voordewind/Gesthuizen over een protocol informatie-uitwisseling

15. Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (inclusief Jaarverslag en Slotwet 2009)

16. Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (inclusief Jaarverslag en Slotwet 2009)

32 456

17. Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 2010)

32 435

18. Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en een aantal verduidelijkingen aan te brengen (Reparatiewet SZW 2011)

32 197

19. Wijziging van de Wet milieubeheer, houdende aanpassing van hoofdstuk 2 aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en aanvulling, verduidelijking en vereenvoudiging van de in hoofdstuk 16 opgenomen regeling van de systemen voor de handel in broeikasgas- en NOx-emissierechten in verband met aanbevelingen uit het project Evaluatie Emissiehandel, proefprojecten voor de opslag van CO2 en wijzigingen van verordening (EG) nr. 2216/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 december 2004 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 386) (Aanpassingswet handel in emissierechten II)

32 297

20. Wijziging van regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen (aanvullingen in verband met Europese richtlijnen)

32 357

21. Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet op de economische delicten en de Elektriciteitswet 1998 ter implementatie van richtlijn nr. 2009/28/EG, richtlijn nr. 2009/30/EG en richtlijn nr. 2009/33/EG (implementatie van de EG-richtlijn energie uit hernieuwbare bronnen, de EG-richtlijn brandstofkwaliteit en de EG-richtlijn schone en energiezuinige wegvoertuigen)

32 413

22. Aanpassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319/59)

32 372

23. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

32 392

24. Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312) (Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen)

Dinsdag 16 november

14.00 uur

Woensdag 17 november

10.15 uur

Donderdag 18 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

4. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2011) (plenaire afronding)

5. Begroting Algemene Zaken incl. begroting van de Koning (inclusief Jaarverslag en Slotwet 2009)

Dinsdag 23 november

14.00 uur

Woensdag 24 november

10.15 uur

Donderdag 25 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

4. Begroting Veiligheid en Justitie (inclusief Jaarverslag en Slotwet 2009)

5. Begroting Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (inclusief Jaarverslag en Slotwet 2009)

Dinsdag 30 november

14.00 uur

Woensdag 1 december

10.15 uur

Donderdag 2 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

4. Begroting Immigratie en Asiel (inclusief Jaarverslag en Slotwet 2009)

5. Begroting Binnenlandse Zaken en begroting Koninkrijksrelaties (inclusief Jaarverslag en Slotwet 2009)

6. Begroting Hoge Colleges van Staat/Kabinetten van de Gouverneurs en begroting Staten-Generaal (inclusief Jaarverslag en Slotwet 2009)

7. Begroting Infrastructuur en Milieu (inclusief Jaarverslag en Slotwet 2009)

Dinsdag 7 december

14.00 uur

Woensdag 8 december

10.15 uur

Donderdag 9 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

4. Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (inclusief Jaarverslag en Slotwet 2009)

5. Begroting Defensie (inclusief Jaarverslag en Slotwet 2009)

Dinsdag 14 december

14.00 uur

Woensdag 15 december

10.15 uur

Donderdag 16 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen over alle begrotingen en slotwetten (amendementen en wetsvoorstellen)

4. Begroting Buitenlandse Zaken (inclusief Jaarverslag en Slotwet 2009)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 8 november 2010 van 11.15 tot 23.00 uur

Belastingplan 2010

Maandag 8 november 2010 van 12.00 tot 16.00 uur

Begrotingsonderdeel Natuur

Maandag 8 november 2010 van 18.00 tot 22.00 uur

Begrotingsonderdeel Visserij

Maandag 15 november 2010 van 11.00 tot 17.00 uur

Begrotingsonderdeel Politie

Maandag 15 november 2010 van 17.00 tot 20.00 uur

Begrotingsonderdeel Binnenlands bestuur en Gemeente- en Provinciefonds 2011

Maandag 15 november 2010 van 20.00 tot 23.00 uur

Begrotingsonderdeel Overheidspersoneelsbeleid

Maandag 22 november 2010 van 10.00 tot 16.00 uur

Begrotingsonderdeel Personeel (begroting Defensie)

Maandag 22 november 2010 van 14.00 tot 18.00 uur

Begrotingsonderdeel Kinderopvang (begroting OCW)

Maandag 29 november 2010 van 10.00 tot 16.00 uur

Begrotingsonderdeel Materieel (begroting Defensie)

Maandag 29 november 2010 van 14.00 tot 18.00 uur

Begrotingsonderdeel Media (begroting OCW)

Maandag 6 december 2010 van 10.15 tot 21.00 uur

Begrotingsonderdeel MIRT (Infrastructuur)

Maandag 6 december 2010 van 13.00 tot 18.00 uur

Begrotingsonderdeel Hoger onderwijs (begroting OCW)

Maandag 13 december 2010 van 10.15 tot 17.00 uur

Begrotingsonderdeel MIRT (Water)

Maandag 13 december 2010 van 13.00 tot 18.00 uur

Begrotingsonderdeel Cultuur (begroting OCW)

Maandag 13 december 2010 van 17.30 tot 20.30 uur

Wetgevings- en Werkprogramma Europese Commissie 2011

Recesperiodes

Kerstreces 2010: vrijdag 17 december t/m maandag 10 januari 2011

Krokusreces 2011: vrijdag 18 februari t/m maandag 28 februari 2011

Meireces 2011: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2011

Zomerreces 2011: vrijdag 1 juli t/m maandag 5 september 2011

Herfstreces 2011: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2011

Kerstreces 2011: vrijdag 23 december 2011 t/m maandag 16 januari 2012

Krokusreces 2012: vrijdag 17 februari t/m maandag 27 februari 2012

Meireces 2012: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012

Zomerreces 2012: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september

Er is geen avondvergadering op dinsdag 1 maart 2011 en geen plenaire vergadering op woensdag 2 maart 2011 i.v.m. de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten.

Spreektijden

begrotingsbehandeling

(Stand per 5 november 2010)

VVD

336

minuten

PvdA

318

minuten

PVV

307

minuten

CDA

285

minuten

SP

226

minuten

D66

188

minuten

GroenLinks

181

minuten

ChristenUnie

149

minuten

PvdD

120

minuten

SGP

110

minuten