32 404 Programma hoogfrequent spoorvervoer

Nr. 25 MOTIE VAN DE LEDEN DE ROUWE EN APTROOT

Voorgesteld 4 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het Programma Hoogfrequent Spoor herroutering van goederentreinen nodig maakt, waarbij onder andere het routeren via de IJssellijn leidt tot veel hinder voor omwonenden langs deze route;

van mening, dat hinder van goederentreinen het beste wordt voorkomen wanneer deze maximaal gebruik maken van de Betuweroute maar dat op lange termijn de bruikbare capaciteit deels beperkt wordt door knelpunten aan Duitse zijde van deze route;

overwegende, dat de Nederlandse overheid heeft bijgedragen aan de aanleg van een deel van de HSL-Zuid op Belgisch grondgebied omdat dit per saldo voor Nederland gunstiger was;

verzoekt de regering in overleg met de Duitse overheden afspraken te maken om, analoog aan de oplossing van de HSL, ook de capaciteit op de route Emmerich – Noord Duitsland te verhogen, zodat meer goederentreinen via de Betuweroute naar Duitsland kunnen rijden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Rouwe

Aptroot

Naar boven